Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...


Özet:

Borçlar Kanununun 133.maddesinde zamanaşımını keseceği belirtilen dava açılmasından anlaşılması gereken alacaklı tarafından açılan alacak davası veya borçlu tarafından açılan menfi tesbit davasıdır. Bu nedenle, İİK. nun 105. maddesinde şekil bulan geçici aciz vesikasına dayanılarak açılan tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz zamanaşımını kesmez. Bu nedenle, Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/145 sayılı dosyası ile 06.09.1999 tarihinde açılan tasarrufun iptali davası da zamanaşımını kesmez.

Kanun No:2004   Madde No:71   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2012/12380
Karar No:2012/21228
K. Tarihi:19.6.2012

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Antalya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/04/2011
NUMARASI : 2010/1425-2011/319


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Borçluların icra mahkemesine başvurusu, İİK. nun 71. maddesine dayalı takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin zamanaşımı itirazıdır. Borçlular hakkında genel haciz yolu ile yapılan takip kesinleşmiş olup, İİK. nun 71/2. maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 33/a-1. maddesi gereğince, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcun zamanaşımına uğradığının belirlenmesi halinde icranın geri bırakılmasına karar verilir. Hukuk Genel Kurulu'nun 04.11.1998 tarih ve 1998/12-763 E. 1998/797 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, borçlunun yukarıda açıklanan nitelikteki itirazı süreye bağlı değildir.


Borçlar kanunun 125. maddesine göre Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir. Aynı kanunun 133. maddesinde: Zamanaşımını kesen sebepler düzenlenmiştir. Buna göre

1- Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde

2- Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde zamanaşımı kesilir.

Yine aynı kanunun 135. maddesinde müruru zaman katedilmiş olunca katıdan itibaren yeni bir müddet cereyan etmeye başlar düzenlemelerine yer verilmiştir.


Genel haciz yolu ile başlatılan takip kesinleştiğine ve icra takibinin dayanağı belge genel kredi sözleşmesi olduğuna göre, olayda uygulanması gereken BK. nun 125. Maddesinin uygulanması gerekip, bu maddeye göre ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.


Somut olayda alacaklının takip dosyasında 05.05.1999 tarihinde kıymet takdiri yapılması ve borçluların adreslerinin araştırılması için savcılığa yazı yazılması talebinde bulunduğu, bu tarihten 03.03.2010 tarihli yenileme emrinin gönderilmesi talebine kadar ise dosyada zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapmadığı görülmüştür.


Borçlar Kanununun 133.maddesinde zamanaşımını keseceği belirtilen dava açılmasından anlaşılması gereken alacaklı tarafından açılan alacak davası veya borçlu tarafından açılan menfi tesbit davasıdır. Bu nedenle, İİK. nun 105. maddesinde şekil bulan geçici aciz vesikasına dayanılarak açılan tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz zamanaşımını kesmez. Bu nedenle, Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/145 sayılı dosyası ile 06.09.1999 tarihinde açılan tasarrufun iptali davası da zamanaşımını kesmez.


O halde mahkemece zamanaşımı itirazının kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.1.2017 13:49:00.
Bu karar
icra zamanaşımı zamanaşımının kesilmesi

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim