Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Görev - zimmet - köy tüzel kışılığı - maden ocağı - kira bedeli - keşif - sulh hukuk mahkemesi - davaların birleştirilmesi - ön ınceleme - bilirkişi kurulu


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi


Esas No:2014/3595
Karar No:2016/3906
K. Tarihi:14.4.2016MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli zimmet
HÜKÜM : Zincirleme basit zimmet suçundan mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30/03/1981 gün ve 5-2/106 sayılı Kararında açıklandığı üzere ceza yargılamasının temel amacının hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğu, sanığın aşamalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, zimmetine konu edilen paraları köy işlerinde harcadığını ifade ettiği, öte yandan dosya kapsamına ve UYAP sisteminden yapılan sorgulamaya göre, temyize konu işbu dosyanın 8. celsesinde müdafii aracılığıyla dosyaya sunduğu 105 adet köy sarfiyat senedinin içeriği, miktarı, niteliği ve geç ibraz edilmiş olması gözetilerek sahte olup olmadıklarının değerlendirilmesi için sanık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, yapılan soruşturma neticesinde kamu görevlisinin zincirleme biçimde resmi belgede sahteciliği suçundan aynı mahkemeye kamu davası açıldığı ve yapılan yargılama sonucunda da ... Ağır Ceza Mahkemesinin 24/10/2013 tarihli, 2013/15-65 Esas ve Karar sayılı ilamı ile yüklenen suçtan mahkumiyetine karar verildiği tespit edilmekle;
Sanığın; köy muhtarı olarak görev yaptığı dönemde köy tüzel kişiliği adına tahsil ettiği paraları zimmetine geçirdiği iddia olunmasına karşın, bu paraların köydeki çeşitli inşaat işlerinde ve köy yararına kullanıldığı yönündeki savunmalarının doğru olup olmadığının belirlenmesi bakımından, maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi için ...Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/2 D.iş sayılı dosyasının dosya arasına alınmasından,... Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/15 Esas sayılı dosyasının temyiz incelemesi sonucunun beklenip, mümkünse davaların birleştirilmesinden, aksi halde söz konusu dosyanın onaylı bir suretinin dosya arasına getirtilmesinden, köy konağının altında bulunan kahvehane, bakkal ve kasap dükkanlarında kiracı olarak bulunan şahısların tanık sıfatıyla dinlenerek 2010 yılına ait kira paralarını elden ya da belge karşılığı sanığa ödeyip ödemedikleri, ödemişlerse ne zaman ve ne miktar ödedikleri, ödeme şekli konusunda aralarındaki usulün ne olduğu hususlarında beyanlarının tespit edilmesinden, 2010 yılında toplam 5.494 TL su harcama bildirisi verilen ve 17/01/2011 günlü ön inceleme raporuna ek 37'deki listede isimleri bulunan 98 kişinin zabıta marifetiyle araştırılıp beyanlarına başvurularak kendilerinden sanık muhtar tarafından bahse konu yıla ilişkin su parası tahsil edilip edilmediği ile edilmişse ne zaman, kime ve ne miktar ödeme yaptıklarının sorulup öğrenilmesinden, köyde bulunan maden ocağını kiracı olarak işleten ... adlı şahıs tarafından kira bedeli olarak köy tüzel kişiliğini temsilen sanığa verilen Türkiye...Bankası A.Ş. ... Şubesinin 23/10/2009 keşide tarihli, 8.000 TL meblağlı, ... no.lu çekinde cirosu ve imzası bulunan ... Hazır Beton İnş. Nak. Taah. Paz. Ltd. Şti.nin yetkilisi olduğu anlaşılan . ...'ın,...Bankası A.Ş. ... Şubesinin 16/07/2009 keşide tarihli, 1.000 TL meblağlı ve... no.lu çekinde cirosu ve imzası bulunan ...'nin, Türkiye ...Bankası T.A.O. ... Şubesinin 20/07/2009 keşide tarihli, 3.000 TL meblağlı ve ... no.lu çekinde cirosu ve imzası bulunan ...'ın sanığı tanıyıp tanımadıkları, suça konu çekleri kimden ve hangi nedenle aldıkları ile dava konusu olay hakkındaki bilgi ve görgülerinin tespit edilmesinden, yine savunmanın dayanağı olan belgelerde adı geçen ve imzaları bulunan kişilerin tanık olarak dinlenip belgelerdeki ödemelerin sanık tarafından kendilerine yapılıp yapılmadığının araştırılmasından, bu işlerin sanığın görevli olduğu dönemde yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise belge tarihi itibariyle harcama ve/veya yapım maliyetlerinin ne kadar olduğunun tespiti için mahallinde teknik bilirkişilerin, sanığın ve sanıkla yakınlığı veya husumeti bulunmayan tanıkların katılımıyla keşif yapılmasından, keşfe katılan bilirkişilerce rapor tanzimi sırasında sanık tarafından dosyaya sunulan fotoğraf ve CD ile 2011/2 D.iş sayılı tespit dosyasına sunulan raporların da nazara alınmasından, bu eksikliklerin ikmaline müteakip sanığın görev yaptığı dönemler belirlenip köyün tüm gelir ve giderleri, banka ve kasa mevcutları da esas alınmak suretiyle zimmetinde kalan para olup olmadığı konusunda yeniden Sayıştay emekli uzman denetçilerden oluşturulacak bilirkişi kurulundan ayrıntılı rapor alınmasından, dosyada mevcut tahsilat makbuzları, banka ödeme dekontu ve borç listelerinden köy tüzel kişiliğine ait elektrik sayaçlarına tahakkuk ettirilen borçlara karşılık sanığın görev yaptığı dönemde yapılan ödemeler ile savunmaya dayanak köy sarfiyat senetlerinin köy parasının zimmete geçirilmesi için mi yoksa yapılan giderlerin harcama yerlerini gösterebilmek amacıyla düzenlenmiş ya da temin edilmiş belgeler olup olmadığı ve maden ocağını işleten ...'den elden aldığı kabul edilen 2.000 TL'nin dava konusu edilmediği hususları üzerinde durulmasından sonra sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı Kararının Resmi Gazetenin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK'nın 53/1. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
5237 sayılı TCK'nın 53/5. maddesinde yer alan "... cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir" şeklindeki düzenlemeye göre; cezanın bir katından anlaşılması gerekenin, cezanın kendisi olup sanık hakkında hükmedilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını geçemeyeceği gözetilmeden 10 yıl süreyle 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kullanmaktan yasaklanma kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA, 14/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 9.1.2017 19:02:55.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim