Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hgs cezasına itiraz - yetkili mahkeme


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi


Esas No:2016/2294
Karar No:2016/2839
K. Tarihi:17.3.2016

İdari para cezasına itiraz üzerine yapılan yargılama sırasında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğiyle Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:


İncelenen dosya içeriğine, itirazın niteliğine ve Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 21/12/2015 gün ve 2015/3552 Değişik İş sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 17/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
İSTANBUL ANADOLU
4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2015/3552 D.İş
KARAR NO : 2015/3552

HAKİM : 
KATİP :

İTİRAZ EDEN : 
VEKİLİ :
KARARINA İTİRAZ 
EDİLEN : TC ULAŞTIRMA DENİZCİLİK HABERLEŞME BAKANLIĞI KGM 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İTİRAZ KONUSU : Trafik cezasının kaldırılması talebidir.
İTİRAZ TARİHİ : 16/11/2015
KARAR TARİHİ : 21/12/2015
İtiraz eden vekilinin 31/12/2014 havale tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:İtiraz eden vekilinin 31/12/2015 tarihli dilekçesinde özetle: müvekkili şirkete ait 31 Y 2246 plakalı aracın HGS'den ücret ödemeden kaçak geçtiği iddiasıyla cezalı geçiş ücreti ve 10 katı idari para cezası uygulandığını, müvekkilinin 1 seneyi geçkin süre geçtikten sonra 25/12/2014 tarihinden haberdar olduğunu, hukuka aykırı olduğunu müvekkil firmanın şiherlar arası yocu taşımacılığı yaptığını sürekli olarak HGS ücretini ödemekte olduğunu, kaçak geçiş gibi bir amaç ile hareket etmediğini, itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para ceza tutanağının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.Ankara 5.Sulh Ceza Hakimliği 16/01/2015 tarih ve 2015/250 D.İş sayılı kararla; itiraza konu tutanakta birden fazla ihlal ve idari para cezasının bulunduğu ve eylemin mütemadi şekilde gerçekleştirildiği, son olarak Adana Doğu (HGS ihlali) istasyonunda eylemin gerçekleşmiş olması nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun 22/4 maddesi gereğince 5271 sayılı CMK'nun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısındanda geçerli olmakla Yetkisizliğine dosyanın Adana Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine dair karar vermiştir.Adana 3.Sulh Ceza Hakimliği 14/07/2015 tarih ve 2015/1473 D.İş sayılı kararla; HGS ihlallerinin farklı istasyonlarda gerçekleştiği Kabahatler kanunu 22/4 maddesinin yollaması ((4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir. )  ve CMK 12. Maddesi gereğince  (Yetkili mahkeme Madde 12 – (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. (2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. (3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. (4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. (5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.başvuruyu inceleme yetkisinin ilgili hakimlikler olduğundan bahisle Kabahatler Kanununun 6 ve 28/1 maddeleri uyarınca Yetkisizliğine dosyanın Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine dair karar vermiştir.Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 30/11/2015 havale tarihli cevap dilekçesi ekinde gönderilen 30/10/2014 tarih UA 47399 seri nolu tutanakta; ödeme yapmadan geçişin yapıldığı, ihlalin tespit edildiği ve ceza miktarının da çıkış yeri mesafesine göre belirlendiği son istasyonun 15/11/2013 tarihli Adana Otoyolu bölgesi Adana Doğu (HGS ihlali) istasyonu olduğu itirazı inceleme yetkisinin Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 07/06/2007 tarih 2007/5799 Esas 2007/4599 Karar sayılı ilamı gereği Adana Sulh Ceza Hakimliğine ait olduğu anlaşılmıştır.Tüm Dosya Kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;İtiraza konu tutanakta kabahat fiilinin birden fazla bulunduğu ve eylemin mütemadi şekilde gerçekleştirildiği, kabahatin son işlendiği yerin Adana Otoyolu bölgesi Adana Doğu (HGS ihlali) istasyonu Hakimliğimiz yetki alanında olmadığı anlaşıldığından, 5326 sayılı yasanın 28/1-a maddesi gereğince Hakimliğimizin yetkisizliğine, Karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili ve görevli Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine, Hakimliğimiz ile Adana 3.Sulh Ceza Hakimliği arasında yetki uyuşmazlığı doğduğundan öncelikle bu hususun halli için 5271 sayılı CMK'nın 17. maddesi gereğince dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Kabahatin son işlendiği yerin Hakimliğimizin yetki sınırları dışında kaldığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 12. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/1-a maddesi gereğince Hakimliğimizin YETKİSİZLİĞİNE,
2-Karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili ve görevli ADANA 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne GÖNDERİLMESİNE,
3- Hakimliğimiz ile Adana 3.Sulh Ceza Hakimliği arasında yetki uyuşmazlığı doğduğundan öncelikle bu hususun halli için 5271 sayılı CMK'nın 17. maddesi gereğince dosyanın YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE.
4-Yargılama giderlerinin yetkili Hakimlik tarafından nazara alınması gerektiği dikkate alınarak, bu aşamada yargılama giderleri konusunda karar verilmesine yer olmadığına,
5-Karardan bir suretin taraflara tebliğine,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.21/12/2015Kaynak: 

CEZA  HAKİMLERİ  VE CUMHURİYET SAVCILARI Grubu
Ekleme Tarihi: 8.1.2017 10:29:45.
Bu karar
HGS cezasına tiriaz YETKİLİ MAHKEME

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim