Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ateşleyici yeterlilik belgesi

Ekleyen:

Oktay Demir


Özet:

Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2012 tarih ve E:2012/1704; K:2012/2189 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/5107
Karar No:2015/8088
K. Tarihi:27.11.2015T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/5107
Karar No : 2015/8088

Temyiz Eden (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacı) :
Mustafa Paşa Mah. Karaüzüm Sk. No:2 İç Kapı No:6 Merkez/ELAZIĞ
İstemin
Savunmanın Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyize konu Mahkeme kararının belirtilen gerekçe doğrultusunda onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, davacının Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun hakkında devam eden ceza yargılamaları sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına ve belgesinin emanete alınmasına ilişkin 23.07.2012 tarih ve 2202 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce, davacının iki ayrı suçtan dolayı yargılandığı davalarda hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırıldığı ve verilen kararlar hakkında temyiz başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla bu mahkumiyetlerin kesinleşmediği ve temyiz yoluyla ortadan kaldırılma ihtimalleri olduğundan, işlem tesis edildiği sırada hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayan davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında; taşıma ve bulundurma ruhsatlarının onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla her beş yılda bir yenileneceği, 16. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlara, (d) bendinde; taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlara, hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği ve verilmiş ruhsatlarının iptal edileceği, aynı maddenin son fıkrasında ise; bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemlerinin yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulacağı, yargılama sonucuna kadar silahın ilgili birimce emanete alınacağı kuralına yer verilmiştir.

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün ek 1. maddesinde;
"Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kişilere, bu Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin imali, ithali, satışı, satınalınması, taşınması, kullanılması, saklanması ve depolanması için izin verilmeyeceği gibi bu işlerde ve koruma hizmetlerinde hiçbir şekilde görevlendirilemez.
A- Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymiş bulunanlar,
B- Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
C- Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,...
Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Tüzüğün 129 uncu maddesi hükmü uygulanır" kuralına, 129. maddesinde ise, "İzin belgesi sahiplerinin bu Tüzük hükümlerine aykırı hareketlerinin belirlenmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Ateşleyici yeterlik belgesi almış olanların bu Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarının belirlenmesi halinde, bunun yinelenmemesi kendilerine yazılı olarak bildirilir.
Aykırılığın giderilmemesi veya aykırı davranışın yinelenmesi halinde, ilgililerin belgeleri, İçişleri Bakanlığı, belgeyi veren valilik veya belgenin kullanıldığı yer valiliğince geçici veya sürekli olarak geri alınır.
Aykırılığın suç oluşturması halinde, durum, Cumhuriyet savcılığına bildirilmekle birlikte belgeler geçici veya sürekli olarak geri alınır"
hükmüne yer verilmiştir.
11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde ateşleyici yeterlilik belgesi düzenleneceklerde aranacak nitelikler arasında taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmamak da sayılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, maden ocağı işleten davacının süresi dolan ateşleyici yeterlilik belgesinin yenilenmesi istemiyle idareye başvurduğu, yenileme işlemlerine esas alınmak üzere yapılan tahkikat sonucunda; davacı hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından dolayı iki ayrı ceza davası açıldığı ve sırasıyla Elazığ 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.12.2010 tarihli, E:2010/627, K:2010/720 sayılı kararıyla 4 yıl 2 ay, Maden Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.2.2012 tarihli, E:2010/29, K:2012/18 sayılı kararıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve temyiz aşamalarının devam ettiği tespit edildiğinden, hakkında devam eden yargılamalar sonuçlanıncaya kadar ateşleyici yeterlilik belgesi yenileme işlemlerinin durdurulmasına ve belgenin emanete alınmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, davacı hakkında temyiz aşamasında olan iki ayrı ceza yargılamasının bulunması nedeniyle idarece davacının durumunun "yargılaması devam edenler" kapsamında değerlendirildiği ve dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.
Uyuşmazlıkta, temyiz aşamasında olan iki ayrı ceza yargılaması olan davacının durumunun "yargılaması devam edenler" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sabit olmakla birlikte Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzükte, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan "Bu madde kapsamında sayılan fiilerden dolayı yargılaması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur." hükmüne benzer bir hüküm bulunmadığından davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bu durumda; belirtilen gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekmekteyse de, farklı bir gerekçeyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararı sonucu itibariyle hukuka uygun bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2012 tarih ve E:2012/1704; K:2012/2189 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Ekleme Tarihi: 27.12.2016 14:15:27.
Bu karar
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim