Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 15. e:2015/9035 k:2016/1475

Ekleyen:

Oktay Demir
Düzenleyen:

Hukuk Medeniyeti


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/9035
Karar No:2016/1475
K. Tarihi:8.3.2016T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/9035
Karar No : 2016/1475

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin
Savunmanın Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli iken emekliye ayrılan davacının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada el konulan ruhsatlı silahlarının kendisine iade edilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun, hakkında devam eden ceza yargılaması olduğundan bahisle 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca reddedilmesine ilişkin 17.06.2014 tarih ve 71806 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce; ruhsat almaya engel suçlardan yargılaması devam eden kişilerin ruhsat verilme ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağı ve silahların emanete alınacağının Yönetmelikte açık olarak düzenlendiği, davacının idareye başvuru tarihi itibariyle Yönetmeliğin 16. maddesinin (d) bendinde sayılan suçlardan dolayı tutuksuz yargılamasına devam edildiği görüldüğünden, silahların iade edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin "Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli" başlıklı 11. maddesinin üçüncü fıkrasında, emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı tarafından şahsi tabanca envanterinde kayıtlı olan tabancalar için silah taşıma belgesi düzenleneceği ve onaylanacağı, taşıma ve bulundurma müsaadesinin süresiz olduğu, ancak emekli ve müstafi personelin durumlarının ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılacağı, 16. maddesinde, silah ruhsatı verilmesini engelleyen durumların neler olduğu düzenlenmiş olup, bu kapsamda maddenin (d) bendinde, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma
ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlara ateşli silah taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği, aynı maddenin ikinci fıkrasında; yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e) ... bentleri kapsamına girenlere affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmeyeceği, bu fıkra hükmünün 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmayacağı, dördüncü fıkrasında ise; bu madde kapsamında sayılan fiilerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemlerinin, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulacağı ve yargılama sonucuna kadar silahın ilgili birimce emanete alınacağı hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan davacının toplamda dört adet silahına Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca bağlı olunan komutanlığın 07.09.2007 ve 13.08.2008 tarihli onaylarıyla süresiz silah taşıma izni verildiği, davacı hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 22.04.2009 tarihinde evinde yapılan aramada anılan silahlara el konulduğu ve silahların komutanlık emanetine gönderildiği, Ceza Mahkemesi'nce verilen ara karar ile el konulan silahların davacıya iadesine karar verildiği, davacı tarafından bu kararın uygulanması ve silahların tarafına iadesi istemiyle idareye 06.06.2014 tarihinde başvuru yapıldığı, idarece 17.06.2014 tarihli dava konusu işlemle ruhsat almaya engel suçtan dolayı devam eden ceza yargılaması bulunduğundan bahisle Yönetmeliğin 16. maddesinin 4. fıkrası kapsamında başvurunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, silah ruhsatı verilmeye engel suçlardan yargılanan şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemlerinin durdurularak silah ve ruhsatın emanete alınması hususu düzenlenmesine karşın, silah ruhsatı verilme ve/veya yenileme yönünde başvuru olmaksızın ruhsat süresi devam eden silahlarının emanet alınmasına ilişin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacının soruşturma kapsamında el konulan ruhsat süresi devam eden silahlarının tarafına iade edilmesi istemli başvurusunun, Yönetmeliğin 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilebilmesi için aranan ruhsat verilme veya yenileme başvurusu olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyiz isteminin kabulü ile Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 12/05/2015 tarih ve E:2014/1438; K:2015/605 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 27.12.2016 14:13:04.
Bu karar
Başlıksız içtihat

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim