Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ İçtihatları

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı

Açıklanması geri bırakılan kararda müsadere kararının temyizi
İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi?
İhtiyati haciz talebi menfi tespit davası ihtiyati tedbir
Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat -ihtiyati tedbir
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir kararı
İş mahkemesi kararının temyizi- karşı temyiz hakkının bulunduğu-temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliği gerektiği
Boşanma davasında davalı taşınmazına ihtiyati tedbir konulamayacağı
Kiracılık sıfatının tespiti ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
Belirsiz alacak davası • ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbirin amacı - taşınmazın tapu kaydına ahara devir ve temlikini önleyici tedbir konulması - ihtiyati tedbirin teminat karşılığı konulması
Muris muvazaası - ihtiyati tedbir
Çocukların aşılanması konusundaki tedbir kararının duruşmalı olarak yapılması gerekir
İhtiyati haciz kararının temyizi kabil olduğunun kararda belirtilmesi ve taraflara tebliği gerektiği
İhtiyati tedbir kararının temyizi içtihadı birleştirme kararı -tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalıdır
İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
Takipte menfi tespit kararı verilmiş olması yapılmış ihaleyi etkilemez- takipte verilen ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir
İhtiyati haciz kararının temyizi üzerine verilen kararlarların kesin olduğu
Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası- zararın tespiti
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. iik'nun 72/4.nedeniyle hmk 397/ 2 burada uygulanmaz.
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - icranın geri bırakılması - kambiyo senetleri - tasarrufun iptali - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir - istihkak davası - ihtiyati haciz - kıymet takdiri - dava açılması - iptal davası - senet iptali - icra takib
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Taşınmaz - haczin kaldırılması - asliye hukuk mahkemesi - devir ve temlik - icra müdürü - cebri icra - ihtiyati tedbir kararı - mülkiyet hakkı - icra müdürlüğü - lımıted şırket
ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir kararı tedbir kararı
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir
Görev - yönetim kurulu - çelişki - kayyım atanması davası - yerel mahkeme kararı - sulh hukuk mahkemesi - siyasi parti - ihtiyati tedbir kararı - direnme karari - kayyım atanması talebi
Siyasi parti - kongre - kayyım atama - ihtiyati tedbir niteliğinde değildir
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
İflas erteleme 'yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine' tedbirinin icra takibine etkisi
İtirazın iptali kararının temyizi - satışa etkisi
İtirazın kaldırılması - iik - icra dairesi - icra mahkemesi - iflasın ertelenmesi davası - icra takipleri - ticaret mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - yetki - hukuki yarar
İhtiyati tedbir kararı - iik
İik - kesinleşme - menfi tespit - takibin iptali - vekalet ücreti - ticaret mahkemesi - yargılama gideri - ilamin temyiz edilmesi - icra
Tedbir kararı - takibin iptali - başvurması - iik - icra müdürlüğü - aile mahkemesi - yazı işleri müdürü - icra emri - ilamlı icra takibi - ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - zamanaşımını kesen sebepler - icra takipleri
Kambiyo senedi vasfı - kambiyo senetleri - ihtiyati tedbir - takibin iptali - ödeme yasağı - borcu kabul - ibra - iik
İbra - takibin iptali - ihtiyati tedbir - kambiyo senetleri - ödeme yasağı - borcu kabul - kambiyo senedi vasfı - iik
Dahil olmak - ihtiyati tedbir kararı - icra takibi - ihtiyati haciz kararı - ticaret mahkemesi - 6183 sayılı kanun
Teminat mektubu - icra müdürlüğü - iik - ihtiyati tedbir - icra dosyası - menfi tespit davası - ticaret mahkemesi - icra mahkemesi - ibra
Takibin iptali - iflas erteleme kararı - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Teminat mektubu - ihtiyati tedbir - icra dosyası - menfi tespit davası - ticaret mahkemesi - icra müdürlüğü - iik
İcra takibi - sosyal güvenlik - iik - ihtiyati tedbir - icra müdürü - ihtiyati haciz - bankalar - ödeme emrı - karar düzeltme
İhtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tapu sicil müdürlüğü - devir ve temlik - tedbir talebi - sıra cetveli - üçüncü şahıs - haciz şerhi - tapu kaydı - taşınmaz - iik
Faiz - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
Şikayet - müşterek ve müteselsil borçluluk - tedbir kararının içeriği - icra dosyasına yatan para üzerindeki tedbirin uygulanması
İhtiyati tedbir - iflas idaresi - ara kararı - maddi hata - gerekçeli karar başlığında
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - ihtiyati haciz - sıra cetveli - kesinleşme - hak sahibi - derdest
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - 6183 sayılı kanun - ihtiyati haciz - icra müdürlüğü - amme alacağı - satış bedeli - sıra cetveli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - husumet - iik
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - aile mahkemesi
İtiraz edilmeyen sigorta tahkim komisyonu kararının temyizi - itirazın kararın icrasını durdurması
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - ticaret sicili - iflas erteleme - verilen süre - üç
Vekalet ücreti - icra takipleri - iflas idaresi - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi raporu - başvurması
İflasın ertelenmesi davası - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - karar düzeltme - temsil yetkisi - ticaret si
İhtiyati tedbir kararı - görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tasarrufun iptali davası - tedbir talebi
İhtiyati tedbir kararı - görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tapu iptali davası - tedbir talebi
Görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tedbir talebi - ihtiyati tedbir kararı
İhtiyati tedbir kararı - haksız eylem - ihtiyati haciz kararı - asliye ceza mahkemesi - taşınmaz mal - tazminat davası - üçüncü kişi - yaklaşık ispat - iik
Taşınmaz - iş akdi - işçilik alacakları - ihtiyati haciz kararı - tazminat talebi - ihtiyati tedbir kararı - nakdi teminat - menkul mal - mal kaçırmak - alacak davası
Kıdem ve ihbar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - işçilik alacakları - tazminat talebi - alacak davası - nakdi teminat - mal kaçırmak - menkul mal - taşınmaz - iş akdi - oranı
Zimmet - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz kararı - iş mahkemesi - bilirkişi raporu - derdest - iik - yaklaşık ispat - haczin kaldırılması - kooperatif
Taşınmaz - iş akdi - işçilik alacakları - ihtiyati haciz kararı - tazminat talebi - ihtiyati tedbir kararı - nakdi teminat - menkul mal - mal kaçırmak - alacak davası
İhtiyati haciz - ihtiyati tedbir - iik - menkul mal - üçüncü kişi - bankalar - birleştirme
İhtiyati haciz kararı - haczin kaldırılması - ihtiyati hacze itiraz - çek karnesi - kredi sözleşmesi - iflas erteleme - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Satış bedeli - hapis hakkı - yetki - vekalet ücreti - sözleşme - ihtiyati tedbir kararı - cekismesiz yargi isi - teslim - yargılama giderleri
Sözleşme - haksız rekabet - görevsizlik kararı - aynen ifa - manevı tazmınat - idari yargı - manevi zarar - anonim şirket - ozel hukuk tuzel kisileri - ihtiyati tedbir
Üçüncü kişinin fiilini taahhüt - ihtiyati tedbir kararı - kesin teminat mektubu - yerel mahkeme kararı - menfi tespit davası - mücbir sebepler - borçlar kanunu - davanın reddi - nakde tahvil - birleştirme - zaman aşımı - yüklenici - yetki - ibra
Finansal kiralama - aynen iade - teslim - haklı neden - mülkiyet - sözleşmenin feshi - peşin harç - ihtiyati tedbir kararı - alacak davası - fatura
Menfi tespit davası - icra inkar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - iik
Sözleşme - birleşen dava - cezai şart - mal alımı - mal satışı - ihtiyati tedbir kararı - mal teslimi - derdest - ağır ceza mahkemesi - teminat mektubu
Tazminat - çelişki - menfi tespit davası - imza incelemesi - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - bilirkişi raporuna itiraz - iik - bilirkişi heyeti
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - oranı - iik
Kusur - eda davası - tespit davası - itirazın iptali davası - sıfatını - ihtiyati tedbir kararı - çek iptali - çek hamili - meşru hamil
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - tazminat talebi - davanın reddi - icra takibi - yetki - iik
Teslim - sözleşme - iik - açık ayıp - gizli ayıp - tazminat - menfi tespit davası - sulh hukuk mahkemesi - karşılık dava - ihtiyati tedbir
Birleşen dosya davalısı - ihtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - iik
Tanık beyanları - yazılı delil - tazminat talebi - muvazaa - tanık dinlenmesi - ticaret mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - icra takibi - menfi tespit davası - tüketici mahkemesi
Menfi tespit davası - tazminat - mahkeme ilamı - ihtiyati tedbir kararı - iik
Tazminat - menfi tespit davası - ihtiyati tedbir kararı - iik
Tazminat - menfi tespit davası - ihtiyati tedbir kararı - kötü niyet - tanık beyanları - icra
Tazminat - bilirkişi raporu - menfi tespit davası - icra takibi - imza incelemesi - keşide tarihi - ihtiyati tedbir kararı - iik - yetki
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi kurulu - menfi tespit - sözleşme - tazminat - iik
Yüklenici - tazminat - ihtiyati tedbir - eser sözleşmesi - teslim - satış bedeli - ispat külfeti - iik - kötüniyet - yasal karine
Tapu kaydı - ihtiyati tedbir - taşınmaz - tapu iptali ve tescil - davanın açılması - itirazın iptali davası - tazminat davası - vekalet ücreti - husumet
Sözleşme - bilirkişi raporu - bağımsız bölüm - keşif - husumet - borçlar kanunu - serbest piyasa - ihtiyati haciz - ihtiyati tedbir - kesinleşme
İçtihadı birleştirme kararı - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tazminat davası - bağımsız bölüm - davanın reddi - edinme nedeni - önalım hakkı - mülkiyet
İflasın ertelenmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - muhafaza tedbirleri - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - icra takipleri - davanın reddi - icra takibi - dahil olmak - erteleme
Haciz şerhi - mülkiyet - ihtiyati tedbir kararı - taşınmaz - tescil - devir ve temlik - tapu kaydı - iyiniyet - terkin
Taşınmaz - tescil - kadastro - ihtiyati tedbir - derdest dava - geri çevirme kararı - karar harcı
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - nitelikli dolandırıcılık suçu - ihtiyati tedbir kararı - adli para cezası - infazda tereddüt - takdiri indirim - ceza tayini - kalmaması - sözleşme - işyeri - yetki - ibra
Resmi gazete - ara kararı - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - hukuk mahkemesinin - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir kararının uygulanması - dısıplın - görev
Resmi gazete - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - yetkili mahkeme - görevsizlik kararı - ihtiyati tedbir kararının uygulanması - dısıplın
Asliye hukuk mahkemesi - resmi gazete - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - yetkili mahkeme - görevsizlik kararı - ihtiyati tedbir kararının uygulanması - dısıplın
Asliye hukuk mahkemesi - resmi gazete - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - yetkili mahkeme - görevsizlik kararı - ihtiyati tedbir kararının uygulanması - dısıplın
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma - görevi yaptırmamak için direnme. - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi - ölümle tehdit - soruşturma - iddianame - sözleşme - teslim - ikrar - icra
Siyasi parti - avrupa insan hakları sözleşmesi - ihtiyati tedbir - tedbir kararı - temel hak ve hürriyetler - avrupa insan hakları mahkemesi kararları - ikrar - köşe yazısı
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi raporu - borçlar kanunu - hesaplanması
Maddede belirtildiği gibi - ihtiyati tedbir kararı - icra dairesi - ödeme emrı - iik
Kusur - davacı (kadın) - boşanma - tazminat - görev - ihtiyati tedbirin kaldırılması - soruşturma - yoksulluk nafakası - tehdit - hakaret.
İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi haberleri İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim