Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Yalan kar topuna benzer, yuvarladıkça büyür... Martin Luther
Sitenize Ekleyin

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ Kararları

42.112'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ ile ilgili "93" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı

Açıklanması geri bırakılan kararda müsadere kararının temyizi
İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi?
İhtiyati haciz talebi menfi tespit davası ihtiyati tedbir
Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat -ihtiyati tedbir
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir kararı
Boşanma davasında davalı taşınmazına ihtiyati tedbir konulamayacağı
Kiracılık sıfatının tespiti ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
Belirsiz alacak davası • ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbirin amacı - taşınmazın tapu kaydına ahara devir ve temlikini önleyici tedbir konulması - ihtiyati tedbirin teminat karşılığı konulması
Muris muvazaası - ihtiyati tedbir
Çocukların aşılanması konusundaki tedbir kararının duruşmalı olarak yapılması gerekir
İhtiyati haciz kararının temyizi kabil olduğunun kararda belirtilmesi ve taraflara tebliği gerektiği
İhtiyati tedbir kararının temyizi içtihadı birleştirme kararı -tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalıdır
İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
Takipte menfi tespit kararı verilmiş olması yapılmış ihaleyi etkilemez- takipte verilen ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir
İhtiyati haciz kararının temyizi üzerine verilen kararlarların kesin olduğu
Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası- zararın tespiti
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. iik'nun 72/4.nedeniyle hmk 397/ 2 burada uygulanmaz.
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - icranın geri bırakılması - kambiyo senetleri - tasarrufun iptali - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir - istihkak davası - ihtiyati haciz - kıymet takdiri - dava açılması - iptal davası - senet iptali - icra takib
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir kararı tedbir kararı
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir
Siyasi parti - kongre - kayyım atama - ihtiyati tedbir niteliğinde değildir
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
İflas erteleme 'yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine' tedbirinin icra takibine etkisi
İtirazın iptali kararının temyizi - satışa etkisi
Kambiyo senedi vasfı - kambiyo senetleri - ihtiyati tedbir - takibin iptali - ödeme yasağı - borcu kabul - ibra - iik
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tapu sicil müdürlüğü - devir ve temlik - tedbir talebi - sıra cetveli - üçüncü şahıs - haciz şerhi - tapu kaydı - taşınmaz - iik
Faiz - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
Şikayet - müşterek ve müteselsil borçluluk - tedbir kararının içeriği - icra dosyasına yatan para üzerindeki tedbirin uygulanması
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - ihtiyati haciz - sıra cetveli - kesinleşme - hak sahibi - derdest
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - 6183 sayılı kanun - ihtiyati haciz - icra müdürlüğü - amme alacağı - satış bedeli - sıra cetveli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - husumet - iik
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - aile mahkemesi
İtiraz edilmeyen sigorta tahkim komisyonu kararının temyizi - itirazın kararın icrasını durdurması
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - ticaret sicili - iflas erteleme - verilen süre - üç
İflasın ertelenmesi davası - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - karar düzeltme - temsil yetkisi - ticaret si
Kıdem ve ihbar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - işçilik alacakları - tazminat talebi - alacak davası - nakdi teminat - mal kaçırmak - menkul mal - taşınmaz - iş akdi - oranı
Üçüncü kişinin fiilini taahhüt - ihtiyati tedbir kararı - kesin teminat mektubu - yerel mahkeme kararı - menfi tespit davası - mücbir sebepler - borçlar kanunu - davanın reddi - nakde tahvil - birleştirme - zaman aşımı - yüklenici - yetki - ibra
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - oranı - iik
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - tazminat talebi - davanın reddi - icra takibi - yetki - iik
Birleşen dosya davalısı - ihtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - iik
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi kurulu - menfi tespit - sözleşme - tazminat - iik
İçtihadı birleştirme kararı - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tazminat davası - bağımsız bölüm - davanın reddi - edinme nedeni - önalım hakkı - mülkiyet
İflasın ertelenmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - muhafaza tedbirleri - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - icra takipleri - davanın reddi - icra takibi - dahil olmak - erteleme
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - nitelikli dolandırıcılık suçu - ihtiyati tedbir kararı - adli para cezası - infazda tereddüt - takdiri indirim - ceza tayini - kalmaması - sözleşme - işyeri - yetki - ibra
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma - görevi yaptırmamak için direnme. - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi - ölümle tehdit - soruşturma - iddianame - sözleşme - teslim - ikrar - icra
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi raporu - borçlar kanunu - hesaplanması
Maddede belirtildiği gibi - ihtiyati tedbir kararı - icra dairesi - ödeme emrı - iik
Asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - ihalenin feshi - mahkeme kararı - icra müdürlüğü - aktif husumet - taşınmaz mal - para cezası - tapu kaydı - iik
Tapu iptali ve tescil davası - davanın açılmasına sebebiyet - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - kooperatifler kanunu - ticaret mahkemeleri - yargılama giderleri - görevsizlik kararı - hukuk mahkemeleri - ticaret mahkemesi - vekalet ücreti
Kooperatif genel kurul kararının iptali davası - genel kurul toplantısı - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - kararların iptali - yönetim kurulu - davanın reddi - sözleşme - ibra
Gerekçeli kararın tebliği - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - ihtiyati tedbir - tedbir kararı - borca batık - rayiç değer - kesinleşme - kooperatif - tüzel kişi - erteleme - tebligat
Yerel mahkeme kararı - bilirkişi incelemesi - kısa vadeli borçlar - uzun vadeli borçlar - iflasın ertelenmesi - işletme sermayesi - ihtiyati tedbir - tedbir kararı - hukuka aykırı - borca batık - maddi hukuk - bankalar - oranı
Finansal kiralama sözleşmesi - iflasın ertelenmesi - ödemeler dengesi - üretim araçları - ihtiyati tedbir - borca batık - ara kararı - kiralayan - erteleme - mülkiyet - teslim - görev - icra
Şirketin borca batıklık durumu - iflasın ertelenmesi davası - icra ve iflas kanunu - bilirkişi incelemesi - kısa vadeli borçlar - işletme sermayesi - koruma tedbirleri - ihtiyati tedbir - paraya çevirme - ayni sermaye - maddi hukuk - hapis hakkı - taşınm
Bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - ihtiyati tedbir - borca batık - erteleme - icra
Şirketin borca batıklık durumu - finansal kiralama sözleşmesi - finansal kiralama kanunu - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - maddi hukuk - rayiç değer - mülkiyet - erteleme
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - şirket yetkilileri - ipotekli taşınmaz - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - ticaret sicili - iflas erteleme - değer tespiti - satış bedeli -
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - erteleme - süreler - gümrük
Çekişmesiz yargı işleri - ihtiyati tedbir kararı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali ve tescil - menfi tespit davası - arsa sahibi - yüklenici - derdest - teslim - icra - bono
İhtiyati tedbir kararı - temyiz dilekçesi - bağımsız bölüm - alacak davası - birleşen dava - davanın reddi - arsa sahibi - ön sözleşme - asıl davada - cezai şart - kooperatif - yüklenici - tazminat - eksik iş - taşınmaz - teslim - kusur - ikrar
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - temyiz dilekçesi - ihtiyati haciz - bağımsız bölüm - davanın reddi - alacak davası - satış bedeli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - ara kararı - yüklenici - taşınmaz - iik
Menfi tespit davası - adliye mahkemeleri - ihtiyati tedbir - kararın temyizi - birleştirme - komisyon - görev
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali tescil - temyiz dilekçesi - davanın reddi - tapu kaydı - yüklenici
İhtiyati tedbirin kaldırılması - adliye mahkemeleri - tazminat davası - ihtiyati haciz - birleştirme - karşı dava - görev - yetki - iik
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ihtiyati tedbir kararı - kat karşılığı inşaat sözleşmesi - satış vaadi
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ihtiyati tedbir kararı - devir ve temlik - tedbir talebi - üçüncü kişi - arsa sahibi - tapu kaydı - yüklenici - taşınmaz - mülkiyet - yetki
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - mahkeme kararları - temyiz dilekçesi - borca batık - adli tatil - erteleme - süreler - yetki - iik
Menfi tespit davasında ihtiyati tedbir - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi kurulu - başlangıç tarihi - teminat mektubu - ihtiyati haciz - vadeli mevduat - icra müdürlüğü - faiz oranları - faiz alacağı - resmi gazete - tapu kaydı - tazminat - bankalar - taşınmaz - derdest - iik
İhtiyati tedbir kararı - kasten yaralama suçu - adli para cezası - temyiz dilekçesi - boşanma davası - ziynet alacağı - alacak davası - temyiz harcı - ev eşyası - teslim - görev
İhtiyati tedbirin kaldırılması - tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ilk derece mahkemesi - adliye mahkemeleri - bilirkişi raporu - tedbir talebi - davanın reddi - dava değeri - ara kararı - görev - oranı
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu - hakimin hukuki sorumlulugu - ipoteğin kaldırılması - ilk derece mahkemesi - icra iflas kanunu - ipotekli taşınmaz - ihtiyati tedbir - devir ve temlik - tazminat davası - tedbir kararı - icra dairesi - üçüncü kişi - icra
Sebepsiz zenginleşme hükümleri - denkleştirici adalet ilkesi - geçersiz sözleşme - satım sözleşmesi - ihtiyati tedbir - satış şartları - gerçek zarar - satış bedeli - müspet zarar - üçüncü şahıs - belediyenin - rayiç bedel - rayiç değer - sorumluluk - ta
Kasko sigortası genel şartları - bilirkişi kurulu - sigorta poliçesi - ihtiyati tedbir - sigorta şirketi - tazminat davası - tedbir kararı - davanın reddi - yetki belgesi - piyasa değeri - piyasa rayici - trafik kaydı - araç hasarı - rayiç değer - mülkiy
Asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - akde aykırılık iddiası - kiralananın tahliyesi - sözleşmeye aykırılık - sulh hukuk mahkemesi - akaryakıt istasyonu - bayilik sözleşmesi - ticaret mahkemesi - servis istasyonu - kira sözleşmesi - tahliye d
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - ihtiyati tedbirin kaldırılması - asliye hukuk mahkemesi - muarazanın önlenmesi - hüküm ifade etmek - davacı talepleri - işletme ruhsatı - kira sözleşmesi - direnme karari - dava açılması - davanın reddi - maden si
Asliye hukuk mahkemesi - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - bilirkişi kurulu - ihtiyati tedbir - eser sözleşmesi - tazminat talebi - direnme karari - icra müdürlüğü - borçlar kanunu - n tamamlanması - damga vergısı - tedbir kararı - olumsuz zarar - m
İhtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tazminat davaları - tazminat talebi - maluliyet oranı - tedbir talebi - ispat koşulu - haksız fiil - menkul mal - taşınmaz - kusur
İhtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tazminat davaları - tazminat talebi - maluliyet oranı - tedbir talebi - ispat koşulu - haksız fiil - menkul mal - taşınmaz - kusur
İhtiyati tedbirin kaldırılması - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali ve tescil - tapu sicil müdürlüğü - bağımsız bölüm - arsa payları - kat irtifakı - kooperatif - yüklenici - sözleşme - gerekçe - teslim
İhtiyati tedbir - menfi tespit davası - sendikasyon kredi sözleşmesi - teminat
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - davanın reddi - kötü niyet - tazminat - iik
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - davanın reddi - tazminat - iik
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - cezai şart alacağı - bayilik sözleşmesi - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - tazminat talebi - davanın reddi - icra takibi - akdin feshi - taşınmaz - keşif
İhtiyati tedbir kararı - davanın usulden reddi - kötü niyet tazminatı - davada aktif husumet - menfi tespit davası - sözleşmenin feshi - temyiz dilekçesi - irade açıklaması - bilirkişi heyeti - bilirkişi raporu - vekalet ücreti - reeskont faizi - davanın
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - sözleşmenin feshi - yasal koşullar - davanın reddi - ödeme yasağı - icra takibi - mal satışı - ıspat yükü - tazminat - teslim - iik
Mal rejiminin tasfiyesi-ihtiyati tedbire itirazla ilgili karşı temyiz yolunun kapalı olduğu
İstinaf yoluna tabi kararın temyiz edilmesi-dosyanın mahkemesine iadesi gereği
İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı
İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi haberleri İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim