Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Hiçbir şeyin kendisinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur... Balzac
Sitenize Ekleyin

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ Kararları

42.112'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ile ilgili "121" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı

İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi?
İmar kirliliğine neden olma sanıkların ruhsata aykırı olarak eklenti yaptıkları sanıklar hakkında açılan kamu davasının düştüğü yargılama giderlerinden sanıkların sorumlu tutulamayacağı bozma kararının kaldırılması gereği
İhtiyati haciz talebi menfi tespit davası ihtiyati tedbir
Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat -ihtiyati tedbir
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir kararı
Boşanma davasında davalı taşınmazına ihtiyati tedbir konulamayacağı
Kiracılık sıfatının tespiti ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
Belirsiz alacak davası • ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbirin amacı - taşınmazın tapu kaydına ahara devir ve temlikini önleyici tedbir konulması - ihtiyati tedbirin teminat karşılığı konulması
Muris muvazaası - ihtiyati tedbir
Çocukların aşılanması konusundaki tedbir kararının duruşmalı olarak yapılması gerekir
İhtiyati tedbir kararının temyizi içtihadı birleştirme kararı -tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalıdır
İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
Kayyımlık kararının kaldırılması davası-tedavüllü tapu kayıtlarının celbi gereği
Takipte menfi tespit kararı verilmiş olması yapılmış ihaleyi etkilemez- takipte verilen ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir
Tanıma ve tenfiz davasında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasında görevli mahkeme
Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası- zararın tespiti
Dosyanın işlemden kaldırılması kararının zamanaşımını kesmeyeceği-ilama dayalı takipte zamanaşımı süresi
Reddi hakim talebinin reddi halinde vekil aleyhine disiplin para cezasına hükmedilemeyeceği
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. iik'nun 72/4.nedeniyle hmk 397/ 2 burada uygulanmaz.
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - icranın geri bırakılması - kambiyo senetleri - tasarrufun iptali - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir - istihkak davası - ihtiyati haciz - kıymet takdiri - dava açılması - iptal davası - senet iptali - icra takib
İtirazın kaldırılması talebinin usulden reddi halinde inkar tazminatına hükmedilemez
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icra takibine konu yapılamaz.
banka kredi borcu kefilleri aleyhine ihtiyati haciz kredi borcunda hesap kat`ı ve temerrüd ihtarnamesi ihtiyati haciz talebinin reddine itiraz
ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir kararı tedbir kararı
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmesi taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması talebinin reddi harç yatırılmaması haczin düşüp düşmediğinin araştırılması
İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir
Bilirkişinin reddi talebinin ön sorun gibi incelenmeden esasa ilişkin karar verilemeyeceği
Siyasi parti - kongre - kayyım atama - ihtiyati tedbir niteliğinde değildir
İcra müdürlüğü'nün satış talebinin reddi kararı, süresiz şikayete tabidir
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir
İflas erteleme 'yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine' tedbirinin icra takibine etkisi
Beden veya ruh sağlığının bozulması - uyarlama talebinin reddi - kanun yararına bozma
Kambiyo senedi vasfı - kambiyo senetleri - ihtiyati tedbir - takibin iptali - ödeme yasağı - borcu kabul - ibra - iik
Kayyımlık kararının kaldırılması, tapu iptali ve tescil
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tapu sicil müdürlüğü - devir ve temlik - tedbir talebi - sıra cetveli - üçüncü şahıs - haciz şerhi - tapu kaydı - taşınmaz - iik
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - avukatlık asgari ücret tarifesi - kasten öldürme suçuna teşebbüs - yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - görevi kötüye kullanma -
görevsızlık kararının kaldırılması ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görev yapan sanığın hangi mahkemede yargılanacağının belirlenmesi türk ceza kanunu
ceza davalarında temyiz harcının ödenmemesi ceza davalarında harcı ödenmeyen temyiz talebinin reddi harçlar kanunu
Koruma kararının kaldırılması
Koruma kararının kaldırılması
Faiz - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
Şikayet - müşterek ve müteselsil borçluluk - tedbir kararının içeriği - icra dosyasına yatan para üzerindeki tedbirin uygulanması
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - ihtiyati haciz - sıra cetveli - kesinleşme - hak sahibi - derdest
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - 6183 sayılı kanun - ihtiyati haciz - icra müdürlüğü - amme alacağı - satış bedeli - sıra cetveli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - husumet - iik
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - aile mahkemesi
Avrupa insan hakları sözleşmesi - koruma kararının kaldırılması - korunmaya muhtaç çocuk - asliye hukuk mahkemesi - görevsizlik kararı
Koruma kararının kaldırılması - korunmaya muhtaç çocuk - velayet - teslim - görev - anne
İtirazın iptali davası - itirazın kaldırılması talebinin reddi
Temyiz talebinin reddi - vakıf tescil kararı
Kardeşini kasten öldürme - uyarlama talebinin reddi - hak yoksunlukları - 6136 sayılı yasa - müebbet hapis
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - ticaret sicili - iflas erteleme - verilen süre - üç
İflasın ertelenmesi davası - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - karar düzeltme - temsil yetkisi - ticaret si
Kıdem ve ihbar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - işçilik alacakları - tazminat talebi - alacak davası - nakdi teminat - mal kaçırmak - menkul mal - taşınmaz - iş akdi - oranı
Üçüncü kişinin fiilini taahhüt - ihtiyati tedbir kararı - kesin teminat mektubu - yerel mahkeme kararı - menfi tespit davası - mücbir sebepler - borçlar kanunu - davanın reddi - nakde tahvil - birleştirme - zaman aşımı - yüklenici - yetki - ibra
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - oranı - iik
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - tazminat talebi - davanın reddi - icra takibi - yetki - iik
Birleşen dosya davalısı - ihtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - iik
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi kurulu - menfi tespit - sözleşme - tazminat - iik
İçtihadı birleştirme kararı - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tazminat davası - bağımsız bölüm - davanın reddi - edinme nedeni - önalım hakkı - mülkiyet
İflasın ertelenmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - muhafaza tedbirleri - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - icra takipleri - davanın reddi - icra takibi - dahil olmak - erteleme
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - nitelikli dolandırıcılık suçu - ihtiyati tedbir kararı - adli para cezası - infazda tereddüt - takdiri indirim - ceza tayini - kalmaması - sözleşme - işyeri - yetki - ibra
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma - görevi yaptırmamak için direnme. - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi - ölümle tehdit - soruşturma - iddianame - sözleşme - teslim - ikrar - icra
Uyarlama talebinin reddi - ağır hapis cezası - hükmün gerekçesi - lehe kanun
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi raporu - borçlar kanunu - hesaplanması
Maddede belirtildiği gibi - ihtiyati tedbir kararı - icra dairesi - ödeme emrı - iik
Asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - ihalenin feshi - mahkeme kararı - icra müdürlüğü - aktif husumet - taşınmaz mal - para cezası - tapu kaydı - iik
Tapu iptali ve tescil davası - davanın açılmasına sebebiyet - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - kooperatifler kanunu - ticaret mahkemeleri - yargılama giderleri - görevsizlik kararı - hukuk mahkemeleri - ticaret mahkemesi - vekalet ücreti
Kooperatif genel kurul kararının iptali davası - genel kurul toplantısı - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - kararların iptali - yönetim kurulu - davanın reddi - sözleşme - ibra
Gerekçeli kararın tebliği - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - ihtiyati tedbir - tedbir kararı - borca batık - rayiç değer - kesinleşme - kooperatif - tüzel kişi - erteleme - tebligat
Yerel mahkeme kararı - bilirkişi incelemesi - kısa vadeli borçlar - uzun vadeli borçlar - iflasın ertelenmesi - işletme sermayesi - ihtiyati tedbir - tedbir kararı - hukuka aykırı - borca batık - maddi hukuk - bankalar - oranı
Finansal kiralama sözleşmesi - iflasın ertelenmesi - ödemeler dengesi - üretim araçları - ihtiyati tedbir - borca batık - ara kararı - kiralayan - erteleme - mülkiyet - teslim - görev - icra
Şirketin borca batıklık durumu - iflasın ertelenmesi davası - icra ve iflas kanunu - bilirkişi incelemesi - kısa vadeli borçlar - işletme sermayesi - koruma tedbirleri - ihtiyati tedbir - paraya çevirme - ayni sermaye - maddi hukuk - hapis hakkı - taşınm
Bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - ihtiyati tedbir - borca batık - erteleme - icra
Şirketin borca batıklık durumu - finansal kiralama sözleşmesi - finansal kiralama kanunu - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - maddi hukuk - rayiç değer - mülkiyet - erteleme
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - şirket yetkilileri - ipotekli taşınmaz - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - ticaret sicili - iflas erteleme - değer tespiti - satış bedeli -
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - erteleme - süreler - gümrük
Çekişmesiz yargı işleri - ihtiyati tedbir kararı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali ve tescil - menfi tespit davası - arsa sahibi - yüklenici - derdest - teslim - icra - bono
İhtiyati tedbir kararı - temyiz dilekçesi - bağımsız bölüm - alacak davası - birleşen dava - davanın reddi - arsa sahibi - ön sözleşme - asıl davada - cezai şart - kooperatif - yüklenici - tazminat - eksik iş - taşınmaz - teslim - kusur - ikrar
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - temyiz dilekçesi - ihtiyati haciz - bağımsız bölüm - davanın reddi - alacak davası - satış bedeli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - ara kararı - yüklenici - taşınmaz - iik
Menfi tespit davası - adliye mahkemeleri - ihtiyati tedbir - kararın temyizi - birleştirme - komisyon - görev
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali tescil - temyiz dilekçesi - davanın reddi - tapu kaydı - yüklenici
İhtiyati tedbirin kaldırılması - adliye mahkemeleri - tazminat davası - ihtiyati haciz - birleştirme - karşı dava - görev - yetki - iik
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ihtiyati tedbir kararı - kat karşılığı inşaat sözleşmesi - satış vaadi
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ihtiyati tedbir kararı - devir ve temlik - tedbir talebi - üçüncü kişi - arsa sahibi - tapu kaydı - yüklenici - taşınmaz - mülkiyet - yetki
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - mahkeme kararları - temyiz dilekçesi - borca batık - adli tatil - erteleme - süreler - yetki - iik
Kayyımlık kararının kaldırılması - nüfus kayıtları - veraset ilamı - taşınmaz - tescil - ibra
Kayyımlık kararının kaldırılması - tapu iptali ve tescil - kararın düzeltilmesi - davada taraf sıfatı - karar düzeltme - mahkeme kararı - davanın reddi - tapu kaydı - taşınmaz - görev
Menfi tespit davasında ihtiyati tedbir - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
Koruma kararının kaldırılması - evlilik dışı ilişki - sosyal hizmetler - aile mahkemesi - babanın rızası - davanın reddi - evlat edinme - sözleşme - velayet - teslim - anne
Koruma kararının kaldırılması - yasal temsilci - husumet
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi kurulu - başlangıç tarihi - teminat mektubu - ihtiyati haciz - vadeli mevduat - icra müdürlüğü - faiz oranları - faiz alacağı - resmi gazete - tapu kaydı - tazminat - bankalar - taşınmaz - derdest - iik
İhtiyati tedbir kararı - kasten yaralama suçu - adli para cezası - temyiz dilekçesi - boşanma davası - ziynet alacağı - alacak davası - temyiz harcı - ev eşyası - teslim - görev
İhtiyati tedbirin kaldırılması - tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ilk derece mahkemesi - adliye mahkemeleri - bilirkişi raporu - tedbir talebi - davanın reddi - dava değeri - ara kararı - görev - oranı
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu - hakimin hukuki sorumlulugu - ipoteğin kaldırılması - ilk derece mahkemesi - icra iflas kanunu - ipotekli taşınmaz - ihtiyati tedbir - devir ve temlik - tazminat davası - tedbir kararı - icra dairesi - üçüncü kişi - icra
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi haberleri İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim