Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ İçtihatları

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı

İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi?
İmar kirliliğine neden olma sanıkların ruhsata aykırı olarak eklenti yaptıkları sanıklar hakkında açılan kamu davasının düştüğü yargılama giderlerinden sanıkların sorumlu tutulamayacağı bozma kararının kaldırılması gereği
İhtiyati haciz talebi menfi tespit davası ihtiyati tedbir
Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat -ihtiyati tedbir
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir kararı
Boşanma davasında davalı taşınmazına ihtiyati tedbir konulamayacağı
Kiracılık sıfatının tespiti ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
Belirsiz alacak davası • ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbirin amacı - taşınmazın tapu kaydına ahara devir ve temlikini önleyici tedbir konulması - ihtiyati tedbirin teminat karşılığı konulması
Muris muvazaası - ihtiyati tedbir
Çocukların aşılanması konusundaki tedbir kararının duruşmalı olarak yapılması gerekir
İhtiyati tedbir kararının temyizi içtihadı birleştirme kararı -tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalıdır
İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
Kayyımlık kararının kaldırılması davası-tedavüllü tapu kayıtlarının celbi gereği
Takipte menfi tespit kararı verilmiş olması yapılmış ihaleyi etkilemez- takipte verilen ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir
Tanıma ve tenfiz davasında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasında görevli mahkeme
Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası- zararın tespiti
Dosyanın işlemden kaldırılması kararının zamanaşımını kesmeyeceği-ilama dayalı takipte zamanaşımı süresi
Reddi hakim talebinin reddi halinde vekil aleyhine disiplin para cezasına hükmedilemeyeceği
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. iik'nun 72/4.nedeniyle hmk 397/ 2 burada uygulanmaz.
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - icranın geri bırakılması - kambiyo senetleri - tasarrufun iptali - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir - istihkak davası - ihtiyati haciz - kıymet takdiri - dava açılması - iptal davası - senet iptali - icra takib
İtirazın kaldırılması talebinin usulden reddi halinde inkar tazminatına hükmedilemez
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Taşınmaz - haczin kaldırılması - asliye hukuk mahkemesi - devir ve temlik - icra müdürü - cebri icra - ihtiyati tedbir kararı - mülkiyet hakkı - icra müdürlüğü - lımıted şırket
İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icra takibine konu yapılamaz.
banka kredi borcu kefilleri aleyhine ihtiyati haciz kredi borcunda hesap kat`ı ve temerrüd ihtarnamesi ihtiyati haciz talebinin reddine itiraz
ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir kararı tedbir kararı
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmesi taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması talebinin reddi harç yatırılmaması haczin düşüp düşmediğinin araştırılması
İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir
Bilirkişinin reddi talebinin ön sorun gibi incelenmeden esasa ilişkin karar verilemeyeceği
Görev - yönetim kurulu - çelişki - kayyım atanması davası - yerel mahkeme kararı - sulh hukuk mahkemesi - siyasi parti - ihtiyati tedbir kararı - direnme karari - kayyım atanması talebi
Siyasi parti - kongre - kayyım atama - ihtiyati tedbir niteliğinde değildir
İcra müdürlüğü'nün satış talebinin reddi kararı, süresiz şikayete tabidir
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir
İflas erteleme 'yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine' tedbirinin icra takibine etkisi
Beden veya ruh sağlığının bozulması - uyarlama talebinin reddi - kanun yararına bozma
İtirazın kaldırılması - iik - icra dairesi - icra mahkemesi - iflasın ertelenmesi davası - icra takipleri - ticaret mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - yetki - hukuki yarar
İhtiyati tedbir kararı - iik
Tedbir kararı - takibin iptali - başvurması - iik - icra müdürlüğü - aile mahkemesi - yazı işleri müdürü - icra emri - ilamlı icra takibi - ihtiyati tedbir
Ağır ceza mahkemesi - denetimli serbestlik - resmi gazete - asliye ceza mahkemesi - kanun yararına bozma - hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması
İhtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - zamanaşımını kesen sebepler - icra takipleri
Kambiyo senedi vasfı - kambiyo senetleri - ihtiyati tedbir - takibin iptali - ödeme yasağı - borcu kabul - ibra - iik
İbra - takibin iptali - ihtiyati tedbir - kambiyo senetleri - ödeme yasağı - borcu kabul - kambiyo senedi vasfı - iik
Dahil olmak - ihtiyati tedbir kararı - icra takibi - ihtiyati haciz kararı - ticaret mahkemesi - 6183 sayılı kanun
Teminat mektubu - icra müdürlüğü - iik - ihtiyati tedbir - icra dosyası - menfi tespit davası - ticaret mahkemesi - icra mahkemesi - ibra
Takibin iptali - iflas erteleme kararı - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Teminat mektubu - ihtiyati tedbir - icra dosyası - menfi tespit davası - ticaret mahkemesi - icra müdürlüğü - iik
İcra takibi - sosyal güvenlik - iik - ihtiyati tedbir - icra müdürü - ihtiyati haciz - bankalar - ödeme emrı - karar düzeltme
İhtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Kayyımlık kararının kaldırılması, tapu iptali ve tescil
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - tapu sicil müdürlüğü - devir ve temlik - tedbir talebi - sıra cetveli - üçüncü şahıs - haciz şerhi - tapu kaydı - taşınmaz - iik
İddianame - mühür bozma suçu - hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması - görevi kötüye kullanma - kanun yararına bozma - karşılıksız yararlanma - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - soruşturma - asliye ceza mahkemesi - ağır ce
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - avukatlık asgari ücret tarifesi - kasten öldürme suçuna teşebbüs - yargıtay ceza genel kurulu - icbar suretiyle irtikap - görevi kötüye kullanma -
görevsızlık kararının kaldırılması ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görev yapan sanığın hangi mahkemede yargılanacağının belirlenmesi türk ceza kanunu
ceza davalarında temyiz harcının ödenmemesi ceza davalarında harcı ödenmeyen temyiz talebinin reddi harçlar kanunu
Koruma kararının kaldırılması
Koruma kararının kaldırılması
Kayyımlık kararının kaldırılması - teslim - hak sahibi - görevsizlik kararı - asliye hukuk mahkemesinin görevi - soruşturma - yasal mirasçılar - sulh hukuk mahkemesi - kamu düzeni - taşınmaz
Faiz - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması
Şikayet - müşterek ve müteselsil borçluluk - tedbir kararının içeriği - icra dosyasına yatan para üzerindeki tedbirin uygulanması
İhtiyati tedbir - iflas idaresi - ara kararı - maddi hata - gerekçeli karar başlığında
Tasarrufun iptali davasi - ihtiyati tedbir kararı - yerel mahkeme kararı - karar düzeltme - ihtiyati haciz - sıra cetveli - kesinleşme - hak sahibi - derdest
İhtiyati tedbir kararı - icra ve iflas kanunu - 6183 sayılı kanun - ihtiyati haciz - icra müdürlüğü - amme alacağı - satış bedeli - sıra cetveli - üçüncü şahıs - üçüncü kişi - husumet - iik
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz - aile mahkemesi
Koruma kararının kaldırılması - ceza mahkemeleri - avrupa insan hakları sözleşmesi - yasal temsilci - görevsizlik kararı
Koruma kararının kaldırılması - avrupa insan hakları sözleşmesi - yasal temsilci - aile mahkemesi - görev
Avrupa insan hakları sözleşmesi - koruma kararının kaldırılması - korunmaya muhtaç çocuk - asliye hukuk mahkemesi - görevsizlik kararı
Koruma kararının kaldırılması - korunmaya muhtaç çocuk - velayet - teslim - görev - anne
Velayet - koruma kararının kaldırılması - görev
İtirazın iptali davası - itirazın kaldırılması talebinin reddi
Kardeşini kasten öldürme - uyarlama talebinin reddi - hak yoksunlukları - 6136 sayılı yasa - müebbet hapis
İhtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - iflasın ertelenmesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - ticaret sicili - iflas erteleme - verilen süre - üç
Vekalet ücreti - icra takipleri - iflas idaresi - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi raporu - başvurması
İflasın ertelenmesi davası - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - sermaye şirketleri - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - dürüstlük kuralı - bilirkişi kurulu - ticaret odaları - mevcut kayıtlar - karar düzeltme - temsil yetkisi - ticaret si
İhtiyati tedbir kararı - görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tasarrufun iptali davası - tedbir talebi
İhtiyati tedbir kararı - görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tapu iptali davası - tedbir talebi
Görev - adliye mahkemeleri - ara kararı - ilk derece mahkemesi - tedbir talebi - ihtiyati tedbir kararı
İhtiyati tedbir kararı - haksız eylem - ihtiyati haciz kararı - asliye ceza mahkemesi - taşınmaz mal - tazminat davası - üçüncü kişi - yaklaşık ispat - iik
Taşınmaz - iş akdi - işçilik alacakları - ihtiyati haciz kararı - tazminat talebi - ihtiyati tedbir kararı - nakdi teminat - menkul mal - mal kaçırmak - alacak davası
Kıdem ve ihbar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - ihtiyati haciz kararı - işçilik alacakları - tazminat talebi - alacak davası - nakdi teminat - mal kaçırmak - menkul mal - taşınmaz - iş akdi - oranı
Zimmet - ihtiyati tedbir - ihtiyati haciz kararı - iş mahkemesi - bilirkişi raporu - derdest - iik - yaklaşık ispat - haczin kaldırılması - kooperatif
Taşınmaz - iş akdi - işçilik alacakları - ihtiyati haciz kararı - tazminat talebi - ihtiyati tedbir kararı - nakdi teminat - menkul mal - mal kaçırmak - alacak davası
İhtiyati haciz - ihtiyati tedbir - iik - menkul mal - üçüncü kişi - bankalar - birleştirme
İhtiyati haciz kararı - haczin kaldırılması - ihtiyati hacze itiraz - çek karnesi - kredi sözleşmesi - iflas erteleme - ihtiyati tedbir kararı - ticaret mahkemesi
Satış bedeli - hapis hakkı - yetki - vekalet ücreti - sözleşme - ihtiyati tedbir kararı - cekismesiz yargi isi - teslim - yargılama giderleri
Sözleşme - haksız rekabet - görevsizlik kararı - aynen ifa - manevı tazmınat - idari yargı - manevi zarar - anonim şirket - ozel hukuk tuzel kisileri - ihtiyati tedbir
Üçüncü kişinin fiilini taahhüt - ihtiyati tedbir kararı - kesin teminat mektubu - yerel mahkeme kararı - menfi tespit davası - mücbir sebepler - borçlar kanunu - davanın reddi - nakde tahvil - birleştirme - zaman aşımı - yüklenici - yetki - ibra
Finansal kiralama - aynen iade - teslim - haklı neden - mülkiyet - sözleşmenin feshi - peşin harç - ihtiyati tedbir kararı - alacak davası - fatura
Menfi tespit davası - icra inkar tazminatı - ihtiyati tedbir kararı - iik
Kayyımlık kararının kaldırılması - peşin harç - taşınmaz
Sözleşme - birleşen dava - cezai şart - mal alımı - mal satışı - ihtiyati tedbir kararı - mal teslimi - derdest - ağır ceza mahkemesi - teminat mektubu
Kayyımlık kararının kaldırılması - tüzel kişi - icra takibi - peşin harç
Kayyımlık kararının kaldırılması - vekalet ücreti - peşin harç
Veraset ilamı - kamulaştırma bedeli - ibra - kayyımlık kararının kaldırılması - sulh hukuk mahkemesi - tapu kaydı - peşin harç - taşınmaz
Kayyımlık kararının kaldırılması - sulh hukuk mahkemesi - peşin harç
Tazminat - çelişki - menfi tespit davası - imza incelemesi - ihtiyati tedbir kararı - bilirkişi incelemesi - bilirkişi raporuna itiraz - iik - bilirkişi heyeti
İhtiyati tedbir kararı - menfi tespit davası - temyiz dilekçesi - davanın reddi - icra dosyası - tazminat - oranı - iik
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi haberleri İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim