Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Toplam sonuç sayısı:740
  Başlık Dairesi Ekleyen
İstihkak davasında, işletme devri olgusu tek başına davanın reddi için yeterli midir? 8.daire
E:2015/4063 K:2017/7394
Taner Erdoğan
İtirazın kaldırılması davası, itirazın iptali davası açısından derdestlik oluşturur mu? 6.daire
E:2012/15778 K:2012/17372
Taner Erdoğan
İik 89/4 - tazminat - nispi harç 12.daire
E:2015/19320 K:2015/29973
Taner Erdoğan
Birden fazla yetkili icra dairesi varsa, borçlu yetki itirazında seçtiği icra dairesini bildirmelidir. aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz 12.daire
E:2016/15803 K:2017/6559
Taner Erdoğan
Yetki itirazı - seçimlik yetki - borçlunun yetkili icra dairelerinden birini seçmemesi 12.daire
E:2008/4918 K:2008/7847
Taner Erdoğan
İcra mahkemesi bir kararı esas alarak diğer bir karar verecek ise ilk kararın kesinleşmesini beklemesi gerekir 8.daire
E:2015/7613 K:2017/14398
Taner Erdoğan
Haciz tarihi - haciz ihbarnamesinin düzenlenme tarihi - haciz kararı - haciz ihbarnamesinin tebliği 12.daire
E:2013/36432 K:2014/3088
Taner Erdoğan
Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 12.daire
E:2016/9641 K:2017/2572
Taner Erdoğan
Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere yazılabilir mi? 12.daire
E:2017/7539 K:2017/13547
Taner Erdoğan
Dikkat içtihat değişikliği : kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur 12.daire
E:2017/6964 K:2017/12193
Taner Erdoğan
İcra ceza suçları önödemeye tabi midir? tabi ise hangi tarihli suçlar 19.daire
E:2015/28190 K:2017/7699
Taner Erdoğan
Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - kesinleşmesinin gerektiği hal - haciz ihbarnamesi 12.daire
E:2016/12012 K:2017/4487
Taner Erdoğan
"bedeli teminattır" biçimindeki açıklama teminat senedi iddiası için yeterli midir? 12.daire
E:2009/1168 K:2009/9321
Taner Erdoğan
Hakem heyeti kararıyla ilamsız icra takibi yapılması-takibe itiraz üzerine itirazın iptali açılmaması halinde takiplerin düşmüş sayılacağı 12.daire
E:2016/7422 K:2016/25581
Mahmut Asrağ
İlama dayalı ilamsız takip yapılabilir mi? 2017 tarihli içtihadı birleştirme kararı Hukuk genel kurulu
E:2017/2 K:2017/3
Taner Erdoğan
12. hd.'den imza itirazı incelemesinde yeni görüş : öncelikle borçlunun isticvabına ve duruşmada imzalarının alınması yoluna gidilemez 12.daire
E:2017/642 K:2017/2393
Taner Erdoğan
Müsadere, araç üzerindeki rehin hakkını ortadan kaldırır mı? 12.daire
E:2017/2353 K:2017/7156
Taner Erdoğan
Alacaklılarını zarara uğratmak kastıyla borçları ödeme suçunda şikayet süresinin başlangıç tarihi - takibin kesinleşmesi 19.daire
E:2015/20875 K:2017/3063
Taner Erdoğan
Bonoya dayanarak hamilin lehtara ve cirantalara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto 12.daire
E:2016/17339 K:2017/6078
Taner Erdoğan
Mirasın reddi kararının takip kesinleşmeden sonra alınmış olması - itiraz mı ? şikayet mi? 12.daire
E:2016/7861 K:2016/26294
Taner Erdoğan
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, iflas istenme yetki ve sorumluluğu 19.daire
E:2015/25235 K:2017/3638
Taner Erdoğan
Haciz ihbarının, doğacak alacaklar yönünden iik. nun 89.maddesinde öngörülen sonuçları doğurmaz 12.daire
E:2013/30570 K:2013/39931
Taner Erdoğan
İhtiyati haciz aşamasında kalan takipte tahsil harcının tahsil edilip edilmeyeceği 12.daire
E:2013/9904 K:2013/18267
Taner Erdoğan
İrtibat ofis bürolarına yapılan tebligatların geçerliliği 12.daire
E:2013/33450 K:2013/40116
Taner Erdoğan
İlamın ilamsız takibe konulması - hangi daireler hangi görüşte - içtihadı birleştirme usulü Hukuk genel kurulu
E:2014/1 K:2017/2
Taner Erdoğan
İcra takibinden sonra alınan ihtiyati haciz kararının uygulanması 12.daire
E:2016/20855 K:2017/2666
Taner Erdoğan
Tmsf ihalesi - ihalenin feshi - görevli mahkeme - yetkili mahkeme - satışın 6183 sayılı yasa hükümlerine tabi olup olmaması 12.daire
E:2012/34085 K:2013/7707
Taner Erdoğan
Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi
E:2014/6577 K:2017/16022017
Taner Erdoğan
Borçlunun, 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunup bulunamayacağı 8.daire
E:2014/1137 K:2014/2228
Taner Erdoğan
Paranın, 89'a göre haczi ile borçlunun yokluğunda haczi arasındaki fark 12.daire
E:2002/26796 K:2002/28140
Taner Erdoğan
Takip talebinde vergi kimlik numarasının yazılmaması 12.daire
E:2004/3245 K:2004/7985
Taner Erdoğan
Senedin arka tarafındaki aval şerhinin geçerliliği 12.daire
E:2016/1885 K:2016/14824
Taner Erdoğan
Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2011/27944 k:2012/10570 12.daire
E:2011/27944 K:2012/10570
Hukuk Medeniyeti
Tanzim tarihi nereye yazılmalıdır? 12.daire
E:2014/20750 K:2014/27269
Hukuk Medeniyeti
Takipten önce banka hesabına yapılan ödeme - alacaklının haberdar edilmemesi 8.daire
E:2014/14517 K:2015/17525
Hukuk Medeniyeti
Borçlunun alacaklı olduğu dosyayı takip için icra dairesi'nden yetki belgesi alma - borçlunun alacağı üzerindeki yetkisi 8.daire
E:2013/21141 K:2014/13149
Hukuk Medeniyeti
Usulsüz tebligat şikayeti - iş yerinde çalışanı olmadığı iddiası - tebligat evrakının ispat kuvveti 12.daire
E:2015/4398 K:2015/5401
Hukuk Medeniyeti
Katılma alacağı ilamı kesinleşmeden icra edilebilir mi? 8.daire
E:2014/5438 K:2015/5540
Hukuk Medeniyeti
Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihi - önceki hacizlerin kaldırılması - paranın iadesi 12.daire
E:2014/27957 K:2015/2907
Hukuk Medeniyeti
Tmsf ihalesi - ihalenin feshi - görevli mahkeme - yetkili mahkeme - satışın 6183 sayılı yasa hükümlerine tabi olmaması 12.daire
E:2008/8709 K:2008/11835
Hukuk Medeniyeti
İcra mahkemesi - sıra cetveline itiraz - hmk 150 - müracata bırakılması 23.daire
E:2015/6822 K:2016/3834
Hukuk Medeniyeti
Tebliğ tarihinin düzeltilmesi kararının kesinleşmesinin gerekip gerekmediği- takip kesinleşmeden konulan hacizler 12.daire
E:2010/31035 K:2011/12429
Hukuk Medeniyeti
Haciz tarihi - icra dairesinde haciz kararı verildiği tarihte haciz tamamlanmış - haciz kararı - haciz kararının tebliği - haciz ihbarnamesinin tebliği 12.daire
E:2010/21646 K:2011/2512
Hukuk Medeniyeti
Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati tedbir kararının cebri icra ile satışa etkisi 12.daire
E:2009/28069 K:2010/9860
Hukuk Medeniyeti
İcrada avukata değil de asile tebligatın yapılması gereken husus 12.daire
E:2008/750 K:2008/3792
Hukuk Medeniyeti
Posta ile itiraz dilekçesi gönderilebilir mi? icra takibi 12.daire
E:2006/2877 K:2006/6099
Hukuk Medeniyeti
Haciz ihbarnamesinde vergi kimlik numarasının yazılmamış olması 12.daire
E:2012/33500 K:2013/8456
Hukuk Medeniyeti
Sahtelik iddiasının imza itirazı dışındaki bir nedene (yazıda sahtelik) dayanması - hmk 209. madde - icra takibinin durdurulması Hukuk genel kurulu
E:2014/12760 K:2014/14269
Taner Erdoğan
Karşılıksız çek - uzlaşma - uzlaştırma Ceza genel kurulu
E:2005/10 K:2005/90
Taner Erdoğan
İcra ceza suçları uzlaşmaya tabidir - 19.cd'nin mart 2017 kararı 19.daire
E:2015/30876 K:2017/2523
Taner Erdoğan
1 2 3 4 5 15


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim