Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Kararları

112.540'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "İcra" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki İcra içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. İcra ile ilgili "8.169" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat
Uyuşturucu imali - icra hareketlerine başlandığına ilişkin delil bulunmadığı
Dikkat : avukatlık ücret sözleşmesine, ilamın icrasında da yetkili olduğunuza ilişkin hüküm koyunuz.
Sahteliği ileri sürülen bononun icra takibine koyulması
Haksız icra takibi • manevi tazminat
Gerçeğe aykırı haciz tutanağı-icra memurunun avukatı dövmesi
İcra mahkemelerinde uygulanacak yargılama usulü-davalının adresinin gösterilmemiş olmasının davanın açılmamış sayılması nedeni olamayacağı
Yargıtay: sahte senet iddiası icra takibini durdurmaz
Yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, bu ifadenin icra dairelerini de kapsar
Cebri icra ile satılan taşınmaza ilişkin k.d.v engeç ihale bedelinin ödenmesinden 1 gün sonra ödenmelidir.
İcra takibinde usulsüz tebligat dilekçesi hangi merciye verilmeli?
İcra takibinde usulsüz tebligat - borca itiraz
İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir
Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
Zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 yılı için 3.610. tl) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz
İistihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür.
İstihkak iddiasının icra mahkemesine sunulması dava hükmünde olup mahkemece davanın esası hakkında karar verilmesi gerekir.
İik 277 iptal davası , taşınmazın aynına ilişkin değildir, kesinleşmeden icraya konabilir
Bazı borçlulara ödeme emrinin tebliğ edilmesi halinde icra tahsil harcının ancak bu borçlulardan alınması mümkündür
İcra emrinde hemen öderseniz kaydı ile yapılan açıklamalar geçersiz olup icra emrinin iptali gerekir
Düzenleyici işlemlere dayanan birel işlemin icrailiği birel işlemin niteliğinin düzenleyici işleme karşı açılan
İcra takibi durmuş olsa dahi ihtiyati haciz kararı infaz edilebilir
Meskeniyet şikayetinde yetkili icra mahkemesi
İcra mahkemesinin takibin durdurulması kararı menfi tespit davasının görülmesine engel değildir
Suç örgütünün unsurları -göçmen kaçakçılığında icrai hareketlerin varlığının tespiti gerekir
Katma değer vergısı beyannamesının zamanında verılmemesı, icra daırelerı
Kira borcu • icra inkar tazminatı
İcra hukuku • kıdem tazminatı faizi • hesaplama yöntemi
İcra hukuku • itirazın iptali davası • yetkili icra dairesi dava koşulu
İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
İcra hukuku • itirazın iptali davası • kısmen haklı itiraz • icra inkar tazminatı
İcra hukuku • anonim şirket hissesinin haczi • hisse senedi çıkarılmış olması ya da olmaması hallerinde haciz • hisse senedi değerinin takdiri
Tahliye • icranın geri bırakılması
Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir.
İtirazın iptali icra dairesinin yetkisine yapılan itiraz
İflas hukuku • iflasın ertelenmesi davası • tedbir kararı • icra takipleri
İcra inkar tazminatı • likit alacak kavramı • mal iadesi yıpranma payı
İşe iade davasından doğan alacaklar • icra inkar tazminatı
Kullanılan elektrik bedelinin tahsili için yapılan icra takibi
İcra hukuku taşınır teslimi • aynen ifa • ifa imkansızlığı
İcra inkar tazminatı • temerrüt
İstihkak iddiası • icra kefili • borçlu ile aynı adreste bulunan üçüncü kişi
İtirazın iptali • icra inkar tazminatı
İhtiyati haciz • icra kefaleti
Tam yargı davaları • ilamların icrası
İtirazın iptali davası icra takibine yapılan itirazda ayıp defi yapılmaması
Tüketici kredisi • icra hakimliğinin görev alanı
İcra memuru tarafların ayrıca talebine gerek olmaksızın gerekiyorsa kilitli yerleri de açtırma yetkisine sahiptir.
Stajyer avukat • icra ceza mahkemesi
Sgk aleyhine icra takibi
İskan raporu • icra müdürünün yetkisi
Çalınan çekin icraya konulması meşru hamil • çekin istirdadı
Eser sözleşmesi & gizli ayıp & icra inkartazminatı
İcra dairesinin yetkisine itiraz halinde bu itiraz usulünce incelenip sonuçlandırılmadığı sürece geçerli bir takibin varlığından söz edilemez.
Teminat ipoteği • ilamlı icra
Nafaka alacağı • davada ve icra takibinde yetki
Kira alacağı • zaman aşımı • icra takibi
Senetteki imza • vekilin yetkisi icra mahkemesi
Alacağın unsurları • icra inkar tazminatı
İcra inkar tazminatı • kötü niyetli alacaklı
Miras bırakanın borçları • resmi defter icra takibi
Kat mülkiyeti • site yönetimi - taraf sıfatı • icra takibi
İcra inkar tazminatı - alacağın belirlenebilir olması
Kredi kartı alacağı nedeniyle banka tarafından kart hamili aleyhine başlatılan ilamsız icra takibine itirazın iptali
İcra inkar tazminatı
İcra satışı • rehinli araç • sıra cetveli
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, sanıklar icra hareketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediklerinden, eylemlerinin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi
İcra hukuk mahkemesinin istihkak davalarına ilişkin kararlarının kesin hüküm ve bağlayıcı delil niteliği
İtirazın iptali davasının reddi icra inkar tazminatı
İcra hukukunda şikayet süresi sürenin başlangıcı
Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi
İşe iade davası • işçilik alacakları - icra inkar tazminatı
Kaçak elektrik kullanımından doğan tazminat - icra inkar tazminatı
İcra • iflas suçları
Kira bedellerinin tahsilatı icra inkar tazminatı
İcra hukukunda şikayet • teminat senedi mahkemece yapılacak iş
Bonoya dayalı takip • yetkili icra dairesi
İcra dairesine teslim edilen anahtarın geç teslim alınması - karşı kusur
Faturaya dayanan alacak • icra inkar tazminatı
Kira sözleşmesi • tahliye emrinin icraya konmaması
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
İcra hukukunda süreler • resmi tatil
İtirazın iptali • borcun ferileri icra inkar tazminatı
Cebri icra tehditiyle ödeme şikayet ve itiraz hakları
Kira ve yönetim giderialacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali erkentahliye nedeniyle oluşan zarar
Tasarrufun iptali • ilamın icrası • kesinleşme koşulu
Zamanaşımının kesilmesi icra takibi
İtirazın iptali davası • temel koşul yetkili icra dairesi
İdari işlemin icrailiği, üniversite senatosu - üniversite etik kurulu
İcra takibinin zamanaşımı nedeniyle geri bırakılması/istihkak iddiasının reddi davası
Zamanaşımına uğramış çek (ibraz tarihinden 6 ay) ile ilamsız icra takibi
İçtihat değişikliği/ ihtiyati haciz kararını infaz edecek icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği
İçtihat değişikliğ/ ihtiyati hacizde infazı yapacak icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği/yetki çevresinde değil ise ihtiyati haciz kararını veren yerdeki icra dairesinin yetkisiz olacağı (hukuk genel kurulu))
İcra inkar tazminatı • avukatlık ücreti
Çekte zamanaşımı • icranın geri bırakılması
Kira sözleşmesi • depozito iadesi icra inkar tazminatı
İcra memurunun haciz talebini takdir yetkisi
İcra memurunun haciz talebini takdir yetkisi/maden kanunu, emekli maaşı (hukuk genel kurulu)
Tüketici bonosu-kambiyo takibi-icra mahkemesi
Senedin tüketici senedi olması ve nama yazılı olarak düzenlenmesi gerekirken emre yazılı olarak düzenlendiğinden geçersiz olması -icra mahkemesi
İcra haberleri İcra makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim