Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra İçtihatları

İcra Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "İcra" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a

Bankalar - faiz oranları - ilamlı icra takibi - icra emri - mahkemece yapılacak iş - faiz oranı - bilirkişi raporu - hesaplanması

Borçlunun ihtirazı kayıtla yaptığı ödemenin şikayette dikkate alınması : borcun yanlış hesaplanması

İcra mahkemesine şikayette bulunduktan sonra, borcu ödemesi şikayet davasını konusuz kılmaz

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...

İstirdat davası- takibe itiraz süresi dolmadan yapılan ödeme - ihtirazi kayıt olmaksızın yapılan ödeme

Zamanaşımının kesilmesi icra takibi

Çatısız işyeri - tahliye - ödeme süresi
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Sözleşmeden doğan dava - alacağın temliki - borçlar kanunu - yetki itirazı - para borcu - icra
Harici taşınmaz satışı -sebepsiz zenginleşme zamanaşımı defi
Muhdesatın aidiyetinin tespiti - ortaklığın giderilmesi davası - içtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - davada taraflar - tespit davası - davanın reddi - hukuki yarar - kamulaştırma - eşya hukuku - eda davası - mülkiyet -
Menfi tespit davası - ilam vekalet ücreti - eski hale iade - kesinleşme - icra - iik
İcra • iflas suçları
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - cumhurıyet savcısı - hukuka aykırılık - beraat kararı - internet - gönderme - müdafii - yı şark - tehdit - tanıma - icra
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - kasten öldürme suçuna yardım - kasten adam öldürme - ceza genel kurulu - direnme karari - müebbet hapis - müşterek fail - hukuka aykırı - suça iştirak - soruşturma - suç ortağı - asli fail - av tüfeği - husumet - tehdit
Hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan takipsizlik kararı verilemez
İtirazın iptali davası - kesin teminat mektubu - borçlunun itirazı - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - yerel mahkeme kararı - suçun nitelikli hali - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - adli para cezası - suçların içtimaı - müteselsil suç - alt sınırdan - iki ayrı suç - zaman aşımı - suç vasfı - teşebbüs - icra
Bilirkişi raporuna itiraz - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - bilirkişi heyeti - tazminat davası - davanın reddi - mücbir sebep - illiyet bağı - maddi zarar - sorumluluk - yasal faiz - indirim - kusur - oranı - keşif - icra
Cumhurıyet savcısı - koruma tedbirleri - ceza mahkemeleri - hukuka aykırılık - mahkeme kararı - tali yol - yetki - görev - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - içtihadı birleştirme kararı - tek taraflı irade beyanı - bağımsız bölüm arsa payı - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - feshin sonuçları - borçlu temerrüdü - infazda tereddüt - eser sözleşmesi - tazminat davası
Tebligat kanunu - süresiz şikayet - direnme karari - borca itiraz - ödeme emrı - ibra - icra
Bozma kararına uyulması - zamanaşımı defi - direnme karari - birleşen dava - ödeme emrı - icra - iik
Yargıtay hukuk genel kurulu - asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - tazminat talebi - eser sözleşmesi - karar düzeltme - davanın reddi - takibe itiraz - tanık beyanı - gizli ayıp - ayıplı iş - yüklenici - açık ayıp - teslim - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - kazanılmış hak kavramı - aleyhe bozma yasağı - tekerrür hükümleri - eksik ceza tayini - denetim süresi - müşterek fail - kanun koyucu - ceza hukuku - erteleme - icra - cgk
Bilirkişi raporu - vekalet ücreti - alacak davası - yemin delili - ibra - icra
Çekle ödemelerin düzenlenmesi - bozma kararına uyulması - sermaye piyasası - karşılıksız çek - istihkak davası - takas ve mahsup - işleyecek faiz - direnme karari - davanın reddi - davacı banka - nakdi kredi - rehin hakkı - çek karnesi - sorumluluk - söz
İçtihadı birleştirme kararı - ortaklığın giderilmesi - sulh hukuk mahkemesi - elbirliği ortaklığı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tanık beyanları - paylı mülkiyet - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - taşınmaz - muhdesat
Yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımının başlangıcı - sosyal güvenlik hukuku - sosyal sigortalar - zamanaşımı süresi - 6183 sayılı kanun - dürüstlük kuralı - başlangıç tarihi - kamu idareleri - hizmet tespiti - mahkeme kararı - borçlar hukuku - borçla
10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - istisna akdi - ön sözleşme - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - süreler - ek dava - teslim - icra
Kıdem ve ihbar tazminatı - rucuen tazminat davası - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - davanın reddi - ticari dava - taraflar - gerekçe - iş akdi - geçici) - görev - icra
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Karar organı - kasten öldürme - haksız tahrik - tck'nun 82/1 - icra - ağır tahrik - ceza genel kurulu - suç vasfı - adam öldürme - direnme
Boşanma kararının kesinleşmesi - manevi tazminat - ziynet alacağı - takibin iptali - boşanma davası - aile mahkemesi - şahsın hukuku - aynen iade - icra
Savunma hakkının kısıtlanması - mahkemece yapılacak iş - adil yargılanma hakkı - ön inceleme duruşması - esasa ilişkin karar - tahkikat duruşması - hukuki dinlenilme - davanın açılması - tahkikat aşaması - bilirkişi raporu - kanun koyucu - yüklenici - ke
İhalenin feshi sebepleri - karar düzeltme - mahkeme kararı - kesin hüküm - icra - iik
Olası kastla öldürme - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - taksirle öldürme - haksızlık unsuru - taksirli suçlar - bilinçli taksir - haksız tahrik - bölge trafik - tehlikeli - teşebbüs - keşif - kusur - icra
İçtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - muhdesat - mülkiyet - taraflar - taşınmaz - gerekçe - icra - bağ
İnfazda tereddüt - kesinleşme - taşınmaz - tahliye - tavzih - icra
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - ceza genel kurulu - senette tahrifat - sahte belge - bono - icra
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Kefilin sorumlu olacağı miktar - ipotek akit tablosu - kefalet sözleşmesi - iik’nun 45.maddesi - ipotek sözleşmesi - müteselsil kefil - kredi sözleşmesi - müşterek borçlu - borçlar kanunu - iflas hukuku - nakde tahvil - borcun ifası - üçüncü kişi - sorum
Asliye hukuk mahkemesi - temyiz dilekçesi - taraflar - icra
Karar ve ilam harcı - ticaret mahkemeleri - karar düzeltme - direnme karari - davanın reddi - karşı dava - icra
İcra - şikayet ve itirazda yetkili icra mahkemesi - nokta haczi
Haczedilemezlik şikayeti - zarar gören kişi - maddi tazminat - iflas hukuku - icra - iik
Taksirli suçlar - hukuka aykırı - hukuki sonuç - yardım etmek - suça iştirak - suç işlemek - azmettirme - sorumluluk - suç ortağı - teşebbüs - tanıma - kusur - icra
Zamanaşımının başlangıcı - 10 yıllık zamanaşımı - birleştirme kararı - zamanaşımı süresi - satım sözleşmesi - temyiz dilekçesi - zamanaşımı defi - imkan dahilinde - borçlar kanunu - alacak davası - davanın reddi - satış bedeli - üçüncü kişi - taşınmaz -
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - aleyhe bozma yasağı - denetim süresi - erteleme - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - belgede sahtecilik - borca itiraz - çek karnesi - yetki - ibra - icra
Son soruşturmanın açılması kararı - davanın reddi - ceza davası - iddianame - icra
Hırsızlığa teşebbüs - kredi kartı - banka kartı - işyeri - icra
Tabiat varlıkları - anayasa mahkemesi - eksik araştırma - tebligat kanunu - doğal sıt alanı - mülkiyet hakkı - hukuk devleti - tescil kararı - sit alanları - resmi gazete - tapu kaydı - taşınmaz - internet - gerekçe - keşif - icra
İtirazın iptali davası - serbest meslek makbuzu - ticaret mahkemesi - kayıtsız şartsız - bilirkişi raporu - vekalet ücreti - avukatlık - sözleşme - tahakkuk - görev - icra
Yetki itirazinin reddi - asliye hukuk mahkemesi - özel yetkili mahkeme - sözleşmenin feshi - yetki sözleşmesi - direnme karari - iş sözleşmesi - alacak davası - hukuka aykırı - yetki kuralı - resmi gazete - aynen ifa - ifa yeri - fatura - icra
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - gönüllü vazgeçme - dolandırıcılık - bankadaki para - suça kalkışma - ceza hukuku - suç işlemek - icra
Asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - öncelik hakkı - taşınmaz - keşif - icra
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - görevi yaptırmamak için direnme. - ağır ceza mahkemesi - terör örgütü - soruşturma - müdafii - icra
Vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat - asile yapılan tebligat - adres kayıt sistemi - tebligat kanunu - kıymet takdiri - ihalenin feshi - usulsüz tebliğ - hukuki sonuç - gerçek kişi - satış ilanı - taşınmaz - ibra - icra - iik
Temyiz dilekçesi - istihkak davası - aranan koşullar - mahkeme kararı - üçüncü kişi - tazminat - icra - iik
Menfi tespit davası - kesinleşme - icra
Dısıplın cezası - uyarma cezası - kamu hizmeti - tali yol - icra
Paraya çevirme - ihalenin feshi - muhammen bedel - ihale bedeli - satış bedeli - taşınmaz - keşif - icra - iik
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tehdit ve kasten yaralama - kamu davasına katılma - mala zarar verme . - yağmaya kalkışma - savunma hakkı - ölümle tehdit - fuhşa teşvik - alt sınırdan - taşınmaz mal - polis memuru - fikri içtima - soruşturm
Son soruşturmanın açılması kararı - serbest meslek makbuzu - sahte fatura kullanma - katma değer vergısı - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - muhakeme şartları - müstahsil makbuzu - vergi kaçakçılığı - ceza mahkemeleri - ceza yargılaması - kaçakçıl
Sıra cetveline itiraz davası - asliye hukuk mahkemesi - ticaret mahkemeleri - hukuk mahkemeleri - mahkemenin görevi - ticaret mahkemesi - temyiz mahkemesi - görevli mahkeme - ticari davalar - ticari işletme - iflas hukuku - kamu düzeni - asıl davada - da
İhtiyati haciz - hukuki yarar - satış bedeli - sıra cetveli - husumet - icra - iik
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tasarlayarak öldürmeye teşebbüs - kasten öldürmeye teşebbüs suçu - fikri içtima - isabet alma - suç örgütü - azmettirme - tasarlama - işyeri - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - görevi kötüye kullanma - ağır ceza mahkemesi - tababet ve şuabat - sosyal güvenlık - dava zamanaşımı - mesai saatleri - müruru zaman - kamu davası - soruşturma - mağduriyet - kesinleşme - fark ücret - part time - iddianame -
Tasarruf mevduatı sigorta fonu - yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımı süresi - karar düzeltme - kazanılmış hak - geçmişe etkili - mahkeme kararı - hukuk devleti - temlik - bono - icra - iik
Mahalli bilirkişi - vekalet ücreti - mahkeme kararı - taşınmaz mal - birleştirme - karar harcı - kesin hüküm - soruşturma - tapu kaydı - hak sahibi - kadastro - mülkiyet - tescil - keşif - görev - ikrar - icra
İştirak nafakası - manevi tazminat - vekalet ücreti - borçlar kanunu - kusur - icra
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati haciz - icra - iik
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - resmi belgede sahtecilik suçu - sahte belge - kesin delil - icra
Hafta tatili - yargı çevresi - hukuki sonuç - verilen süre - tüzel kişi - kesin sure - ara kararı - kadastro - husumet - süreler - keşif - icra
Bilirkişi incelemesi - ipotek akit tablosu - bütünleyici parça - bilirkişi raporu - mütemmim cüz - taşınmaz - icra
Yargıtay hukuk genel kurulu - akaryakıt istasyonu - elatmanın önlenmesi - ipotek akit tablosu - bayilik sözleşmesi - ipotek sözleşmesi - ticaret mahkemesi - üst sınır ipoteği - tazminat davası - ipoteğin fekki - hukuki ilişki - gecikme faizi - intifa hak
Uyuşturucu imali - icra hareketlerine başlandığına ilişkin delil bulunmadığı
Dikkat : avukatlık ücret sözleşmesine, ilamın icrasında da yetkili olduğunuza ilişkin hüküm koyunuz.
Sahteliği ileri sürülen bononun icra takibine koyulması
Haksız icra takibi • manevi tazminat
Gerçeğe aykırı haciz tutanağı-icra memurunun avukatı dövmesi
İcra mahkemelerinde uygulanacak yargılama usulü-davalının adresinin gösterilmemiş olmasının davanın açılmamış sayılması nedeni olamayacağı
Yargıtay: sahte senet iddiası icra takibini durdurmaz
Yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, bu ifadenin icra dairelerini de kapsar
Cebri icra ile satılan taşınmaza ilişkin k.d.v engeç ihale bedelinin ödenmesinden 1 gün sonra ödenmelidir.
İcra takibinde usulsüz tebligat dilekçesi hangi merciye verilmeli?
İcra takibinde usulsüz tebligat - borca itiraz
İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir
Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
Zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 yılı için 3.610. tl) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz
İistihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür.
İstihkak iddiasının icra mahkemesine sunulması dava hükmünde olup mahkemece davanın esası hakkında karar verilmesi gerekir.
İik 277 iptal davası , taşınmazın aynına ilişkin değildir, kesinleşmeden icraya konabilir
Bazı borçlulara ödeme emrinin tebliğ edilmesi halinde icra tahsil harcının ancak bu borçlulardan alınması mümkündür
İcra emrinde hemen öderseniz kaydı ile yapılan açıklamalar geçersiz olup icra emrinin iptali gerekir
Düzenleyici işlemlere dayanan birel işlemin icrailiği birel işlemin niteliğinin düzenleyici işleme karşı açılan
İcra takibi durmuş olsa dahi ihtiyati haciz kararı infaz edilebilir
Meskeniyet şikayetinde yetkili icra mahkemesi
İcra mahkemesinin takibin durdurulması kararı menfi tespit davasının görülmesine engel değildir
Suç örgütünün unsurları -göçmen kaçakçılığında icrai hareketlerin varlığının tespiti gerekir
Katma değer vergısı beyannamesının zamanında verılmemesı, icra daırelerı
Kira borcu • icra inkar tazminatı
İcra hukuku • kıdem tazminatı faizi • hesaplama yöntemi
İcra hukuku • itirazın iptali davası • yetkili icra dairesi dava koşulu
İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
İcra hukuku • itirazın iptali davası • kısmen haklı itiraz • icra inkar tazminatı
İcra hukuku • anonim şirket hissesinin haczi • hisse senedi çıkarılmış olması ya da olmaması hallerinde haciz • hisse senedi değerinin takdiri
Tahliye • icranın geri bırakılması
Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir.
İtirazın iptali icra dairesinin yetkisine yapılan itiraz
İflas hukuku • iflasın ertelenmesi davası • tedbir kararı • icra takipleri
İcra inkar tazminatı • likit alacak kavramı • mal iadesi yıpranma payı
İşe iade davasından doğan alacaklar • icra inkar tazminatı
Kullanılan elektrik bedelinin tahsili için yapılan icra takibi
İcra hukuku taşınır teslimi • aynen ifa • ifa imkansızlığı
İcra inkar tazminatı • temerrüt
İstihkak iddiası • icra kefili • borçlu ile aynı adreste bulunan üçüncü kişi
İtirazın iptali • icra inkar tazminatı
İhtiyati haciz • icra kefaleti
Tam yargı davaları • ilamların icrası
İtirazın iptali davası icra takibine yapılan itirazda ayıp defi yapılmaması
Tüketici kredisi • icra hakimliğinin görev alanı
İcra memuru tarafların ayrıca talebine gerek olmaksızın gerekiyorsa kilitli yerleri de açtırma yetkisine sahiptir.
Stajyer avukat • icra ceza mahkemesi
Sgk aleyhine icra takibi
İskan raporu • icra müdürünün yetkisi
Çalınan çekin icraya konulması meşru hamil • çekin istirdadı
Eser sözleşmesi & gizli ayıp & icra inkartazminatı
İcra dairesinin yetkisine itiraz halinde bu itiraz usulünce incelenip sonuçlandırılmadığı sürece geçerli bir takibin varlığından söz edilemez.
Teminat ipoteği • ilamlı icra
Nafaka alacağı • davada ve icra takibinde yetki
Kira alacağı • zaman aşımı • icra takibi
Senetteki imza • vekilin yetkisi icra mahkemesi
Alacağın unsurları • icra inkar tazminatı
İcra inkar tazminatı • kötü niyetli alacaklı
Miras bırakanın borçları • resmi defter icra takibi
Kat mülkiyeti • site yönetimi - taraf sıfatı • icra takibi
İcra inkar tazminatı - alacağın belirlenebilir olması
Kredi kartı alacağı nedeniyle banka tarafından kart hamili aleyhine başlatılan ilamsız icra takibine itirazın iptali
İcra inkar tazminatı
İcra satışı • rehinli araç • sıra cetveli
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, sanıklar icra hareketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediklerinden, eylemlerinin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi
İcra hukuk mahkemesinin istihkak davalarına ilişkin kararlarının kesin hüküm ve bağlayıcı delil niteliği
İtirazın iptali davasının reddi icra inkar tazminatı
İcra hukukunda şikayet süresi sürenin başlangıcı
Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi
İşe iade davası • işçilik alacakları - icra inkar tazminatı
Kaçak elektrik kullanımından doğan tazminat - icra inkar tazminatı
Kira bedellerinin tahsilatı icra inkar tazminatı
İcra hukukunda şikayet • teminat senedi mahkemece yapılacak iş
Bonoya dayalı takip • yetkili icra dairesi
İcra dairesine teslim edilen anahtarın geç teslim alınması - karşı kusur
Faturaya dayanan alacak • icra inkar tazminatı
Kira sözleşmesi • tahliye emrinin icraya konmaması
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
İcra hukukunda süreler • resmi tatil
İtirazın iptali • borcun ferileri icra inkar tazminatı
Cebri icra tehditiyle ödeme şikayet ve itiraz hakları
Kira ve yönetim giderialacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali erkentahliye nedeniyle oluşan zarar
Tasarrufun iptali • ilamın icrası • kesinleşme koşulu
İtirazın iptali davası • temel koşul yetkili icra dairesi
İdari işlemin icrailiği, üniversite senatosu - üniversite etik kurulu
İcra takibinin zamanaşımı nedeniyle geri bırakılması/istihkak iddiasının reddi davası
Zamanaşımına uğramış çek (ibraz tarihinden 6 ay) ile ilamsız icra takibi
İçtihat değişikliği/ ihtiyati haciz kararını infaz edecek icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği
İçtihat değişikliğ/ ihtiyati hacizde infazı yapacak icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği/yetki çevresinde değil ise ihtiyati haciz kararını veren yerdeki icra dairesinin yetkisiz olacağı (hukuk genel kurulu))
İcra inkar tazminatı • avukatlık ücreti
Çekte zamanaşımı • icranın geri bırakılması
Kira sözleşmesi • depozito iadesi icra inkar tazminatı
İcra memurunun haciz talebini takdir yetkisi
İcra memurunun haciz talebini takdir yetkisi/maden kanunu, emekli maaşı (hukuk genel kurulu)
Tüketici bonosu-kambiyo takibi-icra mahkemesi
Senedin tüketici senedi olması ve nama yazılı olarak düzenlenmesi gerekirken emre yazılı olarak düzenlendiğinden geçersiz olması -icra mahkemesi
Bedelsiz kalan bonoyla avukatlık ücreti için icra takibi yapılması
Sahte bonoyla yapılan icra takibi- bedelsiz kalan senedin kullanıldığı iddiası
İcra haberleri İcra makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim