Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Kararları

51.285'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "İcra" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki İcra içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. İcra ile ilgili "4.487" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a

Bankalar - faiz oranları - ilamlı icra takibi - icra emri - mahkemece yapılacak iş - faiz oranı - bilirkişi raporu - hesaplanması

Borçlunun ihtirazı kayıtla yaptığı ödemenin şikayette dikkate alınması : borcun yanlış hesaplanması

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...

İstirdat davası- takibe itiraz süresi dolmadan yapılan ödeme - ihtirazi kayıt olmaksızın yapılan ödeme

Zamanaşımının kesilmesi icra takibi

İcra mahkemesine şikayette bulunduktan sonra, borcu ödemesi şikayet davasını konusuz kılmaz

Harici taşınmaz satışı -sebepsiz zenginleşme zamanaşımı defi
İcra • iflas suçları
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Muhdesatın aidiyetinin tespiti - ortaklığın giderilmesi davası - içtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - davada taraflar - tespit davası - davanın reddi - hukuki yarar - kamulaştırma - eşya hukuku - eda davası - mülkiyet -
Menfi tespit davası - ilam vekalet ücreti - eski hale iade - kesinleşme - icra - iik
Sözleşmeden doğan dava - alacağın temliki - borçlar kanunu - yetki itirazı - para borcu - icra
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - kasten öldürme suçuna yardım - kasten adam öldürme - ceza genel kurulu - direnme karari - müebbet hapis - müşterek fail - hukuka aykırı - suça iştirak - soruşturma - suç ortağı - asli fail - av tüfeği - husumet - tehdit
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - cumhurıyet savcısı - hukuka aykırılık - beraat kararı - internet - gönderme - müdafii - yı şark - tehdit - tanıma - icra
İtirazın iptali davası - kesin teminat mektubu - borçlunun itirazı - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - yerel mahkeme kararı - suçun nitelikli hali - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - adli para cezası - suçların içtimaı - müteselsil suç - alt sınırdan - iki ayrı suç - zaman aşımı - suç vasfı - teşebbüs - icra
Bozma kararına uyulması - zamanaşımı defi - direnme karari - birleşen dava - ödeme emrı - icra - iik
Yargıtay hukuk genel kurulu - asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - tazminat talebi - eser sözleşmesi - karar düzeltme - davanın reddi - takibe itiraz - tanık beyanı - gizli ayıp - ayıplı iş - yüklenici - açık ayıp - teslim - icra
Cumhurıyet savcısı - koruma tedbirleri - ceza mahkemeleri - hukuka aykırılık - mahkeme kararı - tali yol - yetki - görev - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - içtihadı birleştirme kararı - tek taraflı irade beyanı - bağımsız bölüm arsa payı - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - feshin sonuçları - borçlu temerrüdü - infazda tereddüt - eser sözleşmesi - tazminat davası
Takipsizlik kararı - şikayet dilekçesi - hakaret ve tehdit - hukuka aykırı - soruşturma - görev - icra
Tebligat kanunu - süresiz şikayet - direnme karari - borca itiraz - ödeme emrı - ibra - icra
Bilirkişi raporu - vekalet ücreti - alacak davası - yemin delili - ibra - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - kazanılmış hak kavramı - aleyhe bozma yasağı - tekerrür hükümleri - eksik ceza tayini - denetim süresi - müşterek fail - kanun koyucu - ceza hukuku - erteleme - icra - cgk
İçtihadı birleştirme kararı - ortaklığın giderilmesi - sulh hukuk mahkemesi - elbirliği ortaklığı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tanık beyanları - paylı mülkiyet - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - taşınmaz - muhdesat
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Asliye hukuk mahkemesi - temyiz dilekçesi - taraflar - icra
İnfazda tereddüt - kesinleşme - taşınmaz - tahliye - tavzih - icra
Bilirkişi raporuna itiraz - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - bilirkişi heyeti - tazminat davası - davanın reddi - mücbir sebep - illiyet bağı - maddi zarar - sorumluluk - yasal faiz - indirim - kusur - oranı - keşif - icra
Dısıplın cezası - uyarma cezası - kamu hizmeti - tali yol - icra
Kıdem ve ihbar tazminatı - rucuen tazminat davası - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - davanın reddi - ticari dava - taraflar - gerekçe - iş akdi - geçici) - görev - icra
Son soruşturmanın açılması kararı - davanın reddi - ceza davası - iddianame - icra
Haczedilemezlik şikayeti - zarar gören kişi - maddi tazminat - iflas hukuku - icra - iik
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - aleyhe bozma yasağı - denetim süresi - erteleme - icra
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - ceza genel kurulu - senette tahrifat - sahte belge - bono - icra
Karar ve ilam harcı - ticaret mahkemeleri - karar düzeltme - direnme karari - davanın reddi - karşı dava - icra
İçtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - muhdesat - mülkiyet - taraflar - taşınmaz - gerekçe - icra - bağ
10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - istisna akdi - ön sözleşme - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - süreler - ek dava - teslim - icra
Zamanaşımının başlangıcı - 10 yıllık zamanaşımı - birleştirme kararı - zamanaşımı süresi - satım sözleşmesi - temyiz dilekçesi - zamanaşımı defi - imkan dahilinde - borçlar kanunu - alacak davası - davanın reddi - satış bedeli - üçüncü kişi - taşınmaz -
Çekle ödemelerin düzenlenmesi - bozma kararına uyulması - sermaye piyasası - karşılıksız çek - istihkak davası - takas ve mahsup - işleyecek faiz - direnme karari - davanın reddi - davacı banka - nakdi kredi - rehin hakkı - çek karnesi - sorumluluk - söz
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati haciz - icra - iik
Yargıtay ceza genel kurulu - belgede sahtecilik - borca itiraz - çek karnesi - yetki - ibra - icra
İhalenin feshi sebepleri - karar düzeltme - mahkeme kararı - kesin hüküm - icra - iik
Kefilin sorumlu olacağı miktar - ipotek akit tablosu - kefalet sözleşmesi - iik’nun 45.maddesi - ipotek sözleşmesi - müteselsil kefil - kredi sözleşmesi - müşterek borçlu - borçlar kanunu - iflas hukuku - nakde tahvil - borcun ifası - üçüncü kişi - sorum
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - resmi belgede sahtecilik suçu - sahte belge - kesin delil - icra
Hırsızlığa teşebbüs - kredi kartı - banka kartı - işyeri - icra
Yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımının başlangıcı - sosyal güvenlik hukuku - sosyal sigortalar - zamanaşımı süresi - 6183 sayılı kanun - dürüstlük kuralı - başlangıç tarihi - kamu idareleri - hizmet tespiti - mahkeme kararı - borçlar hukuku - borçla
Boşanma kararının kesinleşmesi - manevi tazminat - ziynet alacağı - takibin iptali - boşanma davası - aile mahkemesi - şahsın hukuku - aynen iade - icra
İştirak nafakası - manevi tazminat - vekalet ücreti - borçlar kanunu - kusur - icra
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
Olası kastla öldürme - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - taksirle öldürme - haksızlık unsuru - taksirli suçlar - bilinçli taksir - haksız tahrik - bölge trafik - tehlikeli - teşebbüs - keşif - kusur - icra
Savunma hakkının kısıtlanması - mahkemece yapılacak iş - adil yargılanma hakkı - ön inceleme duruşması - esasa ilişkin karar - tahkikat duruşması - hukuki dinlenilme - davanın açılması - tahkikat aşaması - bilirkişi raporu - kanun koyucu - yüklenici - ke
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Bilirkişi incelemesi - teslim - ibra - icra
Paraya çevirme - ihalenin feshi - muhammen bedel - ihale bedeli - satış bedeli - taşınmaz - keşif - icra - iik
Avrupa insan hakları sözleşmesı - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - avrupa insan hakları mahkemesi - yargıtay hukuk genel kurulu - kanun hükmünde kararnameler - mülkiyet hakkı anayasa - sosyal güvenlik hukuku - tarafların sorumluluğu - adil yargılanma ha
Menfi tespit davası - kesinleşme - icra
Yaşlılık aylığı - prim ödemesi - vergi kaydı - iyiniyet - süreler - tescil - ibra - icra
Maddi ve manevi tazminat - mahalli mahkeme - davacı (kadın) - hakaret. - boşanma - kusur - icra
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tasarlayarak öldürmeye teşebbüs - kasten öldürmeye teşebbüs suçu - fikri içtima - isabet alma - suç örgütü - azmettirme - tasarlama - işyeri - icra
Tabiat varlıkları - anayasa mahkemesi - eksik araştırma - tebligat kanunu - doğal sıt alanı - mülkiyet hakkı - hukuk devleti - tescil kararı - sit alanları - resmi gazete - tapu kaydı - taşınmaz - internet - gerekçe - keşif - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - alt sınırdan - sahte belge - soruşturma - çelişki - icra
Yetki itirazinin reddi - asliye hukuk mahkemesi - özel yetkili mahkeme - sözleşmenin feshi - yetki sözleşmesi - direnme karari - iş sözleşmesi - alacak davası - hukuka aykırı - yetki kuralı - resmi gazete - aynen ifa - ifa yeri - fatura - icra
Sıra cetveline itiraz davası - asliye hukuk mahkemesi - ticaret mahkemeleri - hukuk mahkemeleri - mahkemenin görevi - ticaret mahkemesi - temyiz mahkemesi - görevli mahkeme - ticari davalar - ticari işletme - iflas hukuku - kamu düzeni - asıl davada - da
Taksirli suçlar - hukuka aykırı - hukuki sonuç - yardım etmek - suça iştirak - suç işlemek - azmettirme - sorumluluk - suç ortağı - teşebbüs - tanıma - kusur - icra
Kişilik haklarına saldırı - asliye hukuk mahkemesi - manevi tazminat - kesinleşme - icra
Alacaklıdan mal kaçırma - ticaret şirketleri - şikayet dilekçesi - adli para cezası - eksik araştırma - inşaat projesi - ticari işletme - yetki - icra - iik
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - görevi yaptırmamak için direnme. - ağır ceza mahkemesi - terör örgütü - soruşturma - müdafii - icra
Bilirkişi raporu - ana para - mahsup - icra
İtirazın iptali davası - serbest meslek makbuzu - ticaret mahkemesi - kayıtsız şartsız - bilirkişi raporu - vekalet ücreti - avukatlık - sözleşme - tahakkuk - görev - icra
İhtiyati haciz - hukuki yarar - satış bedeli - sıra cetveli - husumet - icra - iik
Faiz alacağı - tazminat - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - resmi belgede sahtecilik suçu - sahte belge - kesin delil - icra
Kıdem tazminatı ihbar tazminatı - işçi alacaği davasi - işçilik alacakları - bilirkişi raporu - dürüstlük kuralı - takdiri indirim - borçlar kanunu - ücret alacağı - bayram tatili - fazla çalışma - davanın reddi - ihbar süresi - fazla mesai - haklı nede
Tasarruf mevduatı sigorta fonu - yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımı süresi - karar düzeltme - kazanılmış hak - geçmişe etkili - mahkeme kararı - hukuk devleti - temlik - bono - icra - iik
Temyiz dilekçesi - istihkak davası - aranan koşullar - mahkeme kararı - üçüncü kişi - tazminat - icra - iik
Bilirkişi incelemesi - ipotek akit tablosu - bütünleyici parça - bilirkişi raporu - mütemmim cüz - taşınmaz - icra
Anahtar teslimi - kira sözleşmesi - temerrüt faizi - bağımsız bölüm - geçmişe etkili - borçlar kanunu - kira ilişkisi - işlemiş faiz - ödeme zamanı - kamu düzeni - tahliye - icra
Uyuşturucu imali - icra hareketlerine başlandığına ilişkin delil bulunmadığı
Sahteliği ileri sürülen bononun icra takibine koyulması
Gerçeğe aykırı haciz tutanağı-icra memurunun avukatı dövmesi
Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
Suç örgütünün unsurları -göçmen kaçakçılığında icrai hareketlerin varlığının tespiti gerekir
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, sanıklar icra hareketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediklerinden, eylemlerinin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi
Bedelsiz kalan bonoyla avukatlık ücreti için icra takibi yapılması
Sahte bonoyla yapılan icra takibi- bedelsiz kalan senedin kullanıldığı iddiası
Bonoya dayalı danışıklı icra takibi-sahtecilik- bozmadan sonra yeni delil ve gerekçelerle verilen direnme kararı
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda olmak üzere iki kez on beş yaşından küçük ve akıl zayıflığı olan mağdureyle cinsel ilişkiye girdiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır
Teslim edilen bonoyu icraya koymama ve lehe olan ilamı ise geç icraya koymanın görevi ihmal olacağı -iki eylemin tek fiil olacağı
İcra mahkemesince takibin iptaline karar verilip tefhim edildiği halde hacze giden avukatın görevini kötüye kullandığı -icra müdürü hakında da suç duyurusunda bulunulması gerektiği
Yedieminin icra müdürlüğüne yanlış adres bildirmesi halinde yedi eminlik görevini kötüye kullanmakndan sorumlu olacaktır.
Kişinin icra ihalesine girmemesi konusunda tehdit edilmesi hangi oluşturur ?
Avukat sanığın ihtiyati haciz teminatını iade etmemesi -güveni kötüye kullanma - icra takibinde gecikmeye neden olması -görevi ihmal
Avukat ve şirket yetkilisinin birlikte hareket ederek şirkete ait lehtar hanesi boş senetleri doldurarak başkası adına icraya koyması
Avukatın icra takiplerini işlemsiz bırakması -tahsil ettiği bedelleri kuruma iade etmemesi- hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi ihmal
Kullanılmayan kredinin kefaleti için düzenlenen bono ile icra takibi yapılması- resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi tahsile koyma, nitelikli dolandırıcılık
Hapsen tazyik - tazyik hapsi - alt sınırdan - yargıtay ceza genel kurulu - icra ve iflas kanunu - nafaka - dısıplın
Ticaret şirketlerinin müdür veya temsilcilerinin, icra iflas kanununun 337/a maddesinde düzenlenen ticareti terknu işlemelerinin mümkündür.
Azil edilen vekilin vekaleti ile tapu sicilinde işlem yapılması icrai suretiyle görevin kötüye kullanılması
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma - icra ceza - savunma hakkı - bozma ilamının tebliği
İcra iflas kanunu - direnme karari - hüküm niteliği
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma - son soruşturmanın açılması kararı - yerel mahkeme kararı - kasten yaralama suçu - icra ceza mahkemesi - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - beraat kararı - iddia makam
İcra ceza mahkemesi
Vekalet ücreti - işleyecek faiz - ödeme tarihi - icra takibi - bağlı faiz - icra harç
İcra ve iflas kanunu - icra mahkemesi - kanun yolları
Vekalet ücreti - işleyecek faiz - icra dairesi - tahsil harcı - ödeme tarihi - icra takibi - bağlı faiz - icra harç
İcra suçlarında şikayet dilekçesinde sanığın kimliği
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik - nitelikli dolandırıcılık suçu - resmi belgede sahtecilik suçu - bilirkişi incelemesi - ticari defterler - bilirkişi raporu - adli para cezası - icra müdürlüğü - senetteki imza - müdafii - istifa
resmi belgede sahtecilik mahkeme kararlarının gerekçeli olması kambiyo senedinde tahribat yaparak senedi icra takibine koyma savunma hakkının kısıtlanması suç tarihi sanığa duruşma günü bildirilmeden yokluğunda direnm
Direnme kararının onanması - yargıtay ceza genel kurulu - bozma ilamına uyulması - bilirkişi incelemesi - ticaret mahkemeleri - icra ceza mahkemesi - iflasın ertelenmesi - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - eksik araştırma - yetkili mahkeme - icra ma
İcra ve iflas kanunu - ticareti terk suçu - şirketin tasfiyesi - ticaret şirketleri - icra iflas kanunu - anonim şirketler - ticaret sicili - lımıted şırket - şirketi temsil - mal bildirimi - montaj sanayi - idare meclisi - tasfiye sonu - zaruret hali -
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik - sahtecilik ve dolandırıcılık - asliye ceza mahkemesi - bilirkişi raporu - alt sınırdan - icra takibi - sahte belge - kesin delil - net alacak - soruşturma - ikrar
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - icra ve iflas kanunu - toplu konut idaresi - haczin kaldırılması - ceza genel kurulu - yapı kooperatifi - icra mahkemesi - icra müdürlüğü - şikayet süresi - aciz belgesi - şikayet hakkı - haciz şerhi - ağır ihmal - ara
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma (sanık mustafa hak.) ihmali davranışla görevi kötüye kullanma (sanık ramazan hak.)
Yargıtay hukuk genel kurulu - dava zamanasimi suresi - icra ve iflas kanunu - kanun yararına bozma - hukuk mahkemesinin - mala zarar verme . - istihkak iddiası - dolandırıcılık - icra müdürlüğü - icra dairesi - icra takibi - rehin hakkı - taşınır mal -
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - müdafii - icra
Tasarrufun iptali davasi - icra ve iflas kanunu - ceza genel kurulu - hak düşürücü süre - yapılacak işlem - şikayet süresi - şikayet hakkı - iik
Hukuka uygunluk halleri - başka suçtan - polis memuru - yaşam hakkı - kalmaması - sim kart - müdafii - tahliye - ilamat - görev - icra - gasp
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi - suç işlemeye teşvik - beraat kararı - örgüt kurmak - suç işlemek - soruşturma - sahtecilik - hırsızlık - müdafii - teslim - icra
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - suça sürüklenen çocuk - denetim süresi - takdir yetkisi - görev - icra
Çevrenin kasten kirletilmesi suçu - düzenleyıcı işlemler - uygulanacak kurallar - zincirleme suç - yaşama hakkı - ceza tayini - tüzel kişi - nitelikli - görev - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - icra takipleri - beraat kararı
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - soruşturma - çelişki - icra - ecr
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - kooperatif - icra
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
Görevi kötüye kullanma - avukatın icra dosyasında haricen tahsil ettiği parayı mal edinmesi
Yargıtay ceza genel kurulu - zincirleme tefecilik - tanık anlatımları - beraat kararı - borç ilişkisi - alım satım - ikrar - icra - bono - ecr
Adli para cezası - soruşturma - icra
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - görevi yaptırmamak için direnme. - yargıtay ceza genel kurulu - icra dairesi - icra müdürü - soruşturma - cebri icra - nitelikli - tehdit - cebir
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
Görevi kötüye kullanma - hukuk mahkemeleri - genel vekaletname - avukatlık ücreti - eksik araştırma - icra müdürlüğü - icra takipleri - icra takibi - soruşturma - müdafii
Takibin kesinleşmesi - hukuka aykırılık - icra müdürlüğü - dava açılması - onaylı suret - kamu davası - icra takibi - ödeme emrı - sahtecilik - iddianame - taşınmaz - tebligat - derdest - görev
Azmettirme - teşebbüs - icra
Banka veya kredi kartlarinin kötüye kullanilmasi - banka veya kredi kartının kötüye kullanılması - hukuka aykırı - banka kartı - hırsızlık - teşebbüs - icra
Banka veya kredi kartlarinin kötüye kullanilmasi - banka veya kredi kartının kötüye kullanılması - hırsızlığa teşebbüs - teşebbüs etmek - hukuka aykırı - suç vasfı - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - teşebbüs etmek - alt sınırdan - kredi kartı - banka kartı - ceza tayini - bankalar - indirim - oranı - icra
Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması - hırsızlığa teşebbüs - teşebbüs etmek - hukuka aykırı - suç vasfı - icra
Kredi kartı - banka kartı - hırsızlık - teşebbüs - icra
İcra ve iflas kanunu - hukuki sonuç - icra dosyası - görev
Uyuşturucu maddeler - kriminal polis - zincirleme suç - müsadere - icra
Kriminal polis - zincirleme suç - müsadere - icra
Uyuşturucu maddeler - zincirleme suç - icra
Kasten öldürmeye teşebbüs - ülke bütünlüğü - devletin - icra
İcra ve iflas kanunu - satış isteme süresi - icra müdürlüğü - hukuki sonuç - icra dosyası - soruşturma - teslim
Banka veya kredi kartlarinin kötüye kullanilmasi - adli para cezası - kredi kartı - menkul mal - hırsızlık - icra
Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu - tekerrür hükümleri - şikayet süresi - tanıkla ispat - icra dosyası - yazılı delil - kamu davası - icra takibi - birleştirme - ödeme emrı - suç vasfı - bono
Yargıtay ceza genel kurulu - eksik ceza tayini - zincirleme suç - icra müdürlüğü - iş sözleşmesi - sonuçları - trafik - yetki
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik - nitelikli dolandırıcılık suçu - resmi belgede sahtecilik suçu - icra müdürlüğü - icra dairesi - özel kalem - bono
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma - yargıtay ceza genel kurulu - resmi belgede sahtecilik - aleyhe bozma yasağı - denetim süresi - icra müdürlüğü - icra takibi - erteleme - teslim - işyeri
Avrupa insan hakları sözleşmesı - 6136 sayılı kanuna muhalefet. - zorunlu müdafii ücretleri - oldurmeye tesebbus - yapılacak ödemeler - beraat eden sanık - takdiri indirim - vekalet ücreti - isabet alma - kan gütme - av tüfeği - görev - yetki - icra
Tasarlayarak öldürme - kasten öldürme - icra
İcra memuru - görev
Görevi yaptırmamak için direnme. - kamu görevlisine karşı - suça sürüklenen çocuk - pasif direnme - kanun maddesi - alt sınırdan - takdir hakkı - ceza tayini - orantılılık - tehdit - cebir - icra
Görevi yaptırmamak için direnme. - kamu görevlisine karşı - pasif direnme - tehdit - cebir - icra
Görevini yaptırmamak için direnme - ölümle tehdit - icra dosyası - polis memuru - icra takibi - icra memuru - çelişki
Hayati tehlike - icra
Eksik ceza tayini - sarkıntılık - tehdit - cebir - icra
İcra müdürlüğü - soruşturma - teslim
Gerekçeli karar başlığında - icra ve iflas kanunu - hukuk mahkemesinin - cumhurıyet savcısı - istihkak iddiası - istihkak davası - icra müdürlüğü - hukuki sonuç - onaylı suret - taşınır mal - soruşturma - menkul mal - teslim - görev - iik
Davaya katilmak - doğrudan zarar - icra müdürlüğü - soruşturma - teslim
Resmi kayıtlar - icra takibi - arsa sahibi - soruşturma - sözleşme - teslim
Nitelikli dolandırıcılık suçu - kooperatifler kanunu - ticaret şirketleri - şirket yetkilileri - kooperatif ortağı - komandit şirket - yönetim kurulu - ticaret sicili - ticari işletme - kişisel durum - ana sözleşme - icra organı - tüzel kişi - tescil - f
Tebligat kanunu - süresiz şikayet - direnme karari - borca itiraz - ödeme emrı - ibra - icra
Resmi belgede sahtecilik - nitelikli dolandırıcılık - icra müdürlüğü - hukuka aykırı - ödeme tarihi - icra takibi - şahsı adına - ödeme emrı - teslim - yetki
Nitelikli dolandırıcılık suçu - ağır ceza mahkemesi - görevsizlik kararı - delillerin takdiri - kazanılmış haklar - icra dairesi - kamu kurumu - müdafii
İcra takibine itiraz - menfi tespit davası - resmi kayıtlar - maaş bordrosu - iş sözleşmesi - bankalar
Resmi belgede sahtecilik - nitelikli dolandırıcılık - bilirkişi raporu - temyiz dilekçesi - icra müdürlüğü - vergi kaydı - soruşturma - müdafii - işyeri
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra
Bedelsiz senedi kullanma suçu - tanık anlatımları - ciro silsilesi - beraat kararı - icra takibi - çelişki - ibra
Bedelsiz senedi kullanma suçu - tebligat parçası - icra dairesi - icra dosyası - ödeme emrı - soruşturma - bono
İcra haberleri İcra makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim