Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Kararları

92.833'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "İcra" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki İcra içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. İcra ile ilgili "7.942" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a

Bankalar - faiz oranları - ilamlı icra takibi - icra emri - mahkemece yapılacak iş - faiz oranı - bilirkişi raporu - hesaplanması

Borçlunun ihtirazı kayıtla yaptığı ödemenin şikayette dikkate alınması : borcun yanlış hesaplanması

İcra mahkemesine şikayette bulunduktan sonra, borcu ödemesi şikayet davasını konusuz kılmaz

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...

İstirdat davası- takibe itiraz süresi dolmadan yapılan ödeme - ihtirazi kayıt olmaksızın yapılan ödeme

Zamanaşımının kesilmesi icra takibi

Çatısız işyeri - tahliye - ödeme süresi
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Harici taşınmaz satışı -sebepsiz zenginleşme zamanaşımı defi
Sözleşmeden doğan dava - alacağın temliki - borçlar kanunu - yetki itirazı - para borcu - icra
Muhdesatın aidiyetinin tespiti - ortaklığın giderilmesi davası - içtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - davada taraflar - tespit davası - davanın reddi - hukuki yarar - kamulaştırma - eşya hukuku - eda davası - mülkiyet -
İcra • iflas suçları
Menfi tespit davası - ilam vekalet ücreti - eski hale iade - kesinleşme - icra - iik
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - cumhurıyet savcısı - hukuka aykırılık - beraat kararı - internet - gönderme - müdafii - yı şark - tehdit - tanıma - icra
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - kasten öldürme suçuna yardım - kasten adam öldürme - ceza genel kurulu - direnme karari - müebbet hapis - müşterek fail - hukuka aykırı - suça iştirak - soruşturma - suç ortağı - asli fail - av tüfeği - husumet - tehdit
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - yerel mahkeme kararı - suçun nitelikli hali - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - adli para cezası - suçların içtimaı - müteselsil suç - alt sınırdan - iki ayrı suç - zaman aşımı - suç vasfı - teşebbüs - icra
İtirazın iptali davası - kesin teminat mektubu - borçlunun itirazı - icra
Takipsizlik kararı - şikayet dilekçesi - hakaret ve tehdit - hukuka aykırı - soruşturma - görev - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - içtihadı birleştirme kararı - tek taraflı irade beyanı - bağımsız bölüm arsa payı - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - feshin sonuçları - borçlu temerrüdü - infazda tereddüt - eser sözleşmesi - tazminat davası
Cumhurıyet savcısı - koruma tedbirleri - ceza mahkemeleri - hukuka aykırılık - mahkeme kararı - tali yol - yetki - görev - icra
Yargıtay hukuk genel kurulu - asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - tazminat talebi - eser sözleşmesi - karar düzeltme - davanın reddi - takibe itiraz - tanık beyanı - gizli ayıp - ayıplı iş - yüklenici - açık ayıp - teslim - icra
Bozma kararına uyulması - zamanaşımı defi - direnme karari - birleşen dava - ödeme emrı - icra - iik
Bilirkişi raporu - vekalet ücreti - alacak davası - yemin delili - ibra - icra
Tebligat kanunu - süresiz şikayet - direnme karari - borca itiraz - ödeme emrı - ibra - icra
İçtihadı birleştirme kararı - ortaklığın giderilmesi - sulh hukuk mahkemesi - elbirliği ortaklığı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tanık beyanları - paylı mülkiyet - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - taşınmaz - muhdesat
Bilirkişi raporuna itiraz - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - bilirkişi heyeti - tazminat davası - davanın reddi - mücbir sebep - illiyet bağı - maddi zarar - sorumluluk - yasal faiz - indirim - kusur - oranı - keşif - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - kazanılmış hak kavramı - aleyhe bozma yasağı - tekerrür hükümleri - eksik ceza tayini - denetim süresi - müşterek fail - kanun koyucu - ceza hukuku - erteleme - icra - cgk
Avrupa insan hakları sözleşmesı - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - avrupa insan hakları mahkemesi - yargıtay hukuk genel kurulu - kanun hükmünde kararnameler - mülkiyet hakkı anayasa - sosyal güvenlik hukuku - tarafların sorumluluğu - adil yargılanma ha
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Asliye hukuk mahkemesi - temyiz dilekçesi - taraflar - icra
İnfazda tereddüt - kesinleşme - taşınmaz - tahliye - tavzih - icra
Çekle ödemelerin düzenlenmesi - bozma kararına uyulması - sermaye piyasası - karşılıksız çek - istihkak davası - takas ve mahsup - işleyecek faiz - direnme karari - davanın reddi - davacı banka - nakdi kredi - rehin hakkı - çek karnesi - sorumluluk - söz
İçtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - muhdesat - mülkiyet - taraflar - taşınmaz - gerekçe - icra - bağ
10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - istisna akdi - ön sözleşme - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - süreler - ek dava - teslim - icra
İhalenin feshi sebepleri - karar düzeltme - mahkeme kararı - kesin hüküm - icra - iik
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - ceza genel kurulu - senette tahrifat - sahte belge - bono - icra
Haczedilemezlik şikayeti - zarar gören kişi - maddi tazminat - iflas hukuku - icra - iik
Kıdem ve ihbar tazminatı - rucuen tazminat davası - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - davanın reddi - ticari dava - taraflar - gerekçe - iş akdi - geçici) - görev - icra
Yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımının başlangıcı - sosyal güvenlik hukuku - sosyal sigortalar - zamanaşımı süresi - 6183 sayılı kanun - dürüstlük kuralı - başlangıç tarihi - kamu idareleri - hizmet tespiti - mahkeme kararı - borçlar hukuku - borçla
Karar ve ilam harcı - ticaret mahkemeleri - karar düzeltme - direnme karari - davanın reddi - karşı dava - icra
Son soruşturmanın açılması kararı - davanın reddi - ceza davası - iddianame - icra
Zamanaşımının başlangıcı - 10 yıllık zamanaşımı - birleştirme kararı - zamanaşımı süresi - satım sözleşmesi - temyiz dilekçesi - zamanaşımı defi - imkan dahilinde - borçlar kanunu - alacak davası - davanın reddi - satış bedeli - üçüncü kişi - taşınmaz -
Olası kastla öldürme - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - taksirle öldürme - haksızlık unsuru - taksirli suçlar - bilinçli taksir - haksız tahrik - bölge trafik - tehlikeli - teşebbüs - keşif - kusur - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - aleyhe bozma yasağı - denetim süresi - erteleme - icra
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Boşanma kararının kesinleşmesi - manevi tazminat - ziynet alacağı - takibin iptali - boşanma davası - aile mahkemesi - şahsın hukuku - aynen iade - icra
Dısıplın cezası - uyarma cezası - kamu hizmeti - tali yol - icra
Savunma hakkının kısıtlanması - mahkemece yapılacak iş - adil yargılanma hakkı - ön inceleme duruşması - esasa ilişkin karar - tahkikat duruşması - hukuki dinlenilme - davanın açılması - tahkikat aşaması - bilirkişi raporu - kanun koyucu - yüklenici - ke
Kefilin sorumlu olacağı miktar - ipotek akit tablosu - kefalet sözleşmesi - iik’nun 45.maddesi - ipotek sözleşmesi - müteselsil kefil - kredi sözleşmesi - müşterek borçlu - borçlar kanunu - iflas hukuku - nakde tahvil - borcun ifası - üçüncü kişi - sorum
Yargıtay ceza genel kurulu - belgede sahtecilik - borca itiraz - çek karnesi - yetki - ibra - icra
Karar organı - kasten öldürme - haksız tahrik - tck'nun 82/1 - icra - ağır tahrik - ceza genel kurulu - suç vasfı - adam öldürme - direnme
Hırsızlığa teşebbüs - kredi kartı - banka kartı - işyeri - icra
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
Tabiat varlıkları - anayasa mahkemesi - eksik araştırma - tebligat kanunu - doğal sıt alanı - mülkiyet hakkı - hukuk devleti - tescil kararı - sit alanları - resmi gazete - tapu kaydı - taşınmaz - internet - gerekçe - keşif - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - resmi belgede sahtecilik suçu - sahte belge - kesin delil - icra
Taksirli suçlar - hukuka aykırı - hukuki sonuç - yardım etmek - suça iştirak - suç işlemek - azmettirme - sorumluluk - suç ortağı - teşebbüs - tanıma - kusur - icra
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati haciz - icra - iik
Yetki itirazinin reddi - asliye hukuk mahkemesi - özel yetkili mahkeme - sözleşmenin feshi - yetki sözleşmesi - direnme karari - iş sözleşmesi - alacak davası - hukuka aykırı - yetki kuralı - resmi gazete - aynen ifa - ifa yeri - fatura - icra
Menfi tespit davası - kesinleşme - icra
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tasarlayarak öldürmeye teşebbüs - kasten öldürmeye teşebbüs suçu - fikri içtima - isabet alma - suç örgütü - azmettirme - tasarlama - işyeri - icra
İhtiyati haciz - hukuki yarar - satış bedeli - sıra cetveli - husumet - icra - iik
Paraya çevirme - ihalenin feshi - muhammen bedel - ihale bedeli - satış bedeli - taşınmaz - keşif - icra - iik
Sıra cetveline itiraz davası - asliye hukuk mahkemesi - ticaret mahkemeleri - hukuk mahkemeleri - mahkemenin görevi - ticaret mahkemesi - temyiz mahkemesi - görevli mahkeme - ticari davalar - ticari işletme - iflas hukuku - kamu düzeni - asıl davada - da
Temyiz dilekçesi - istihkak davası - aranan koşullar - mahkeme kararı - üçüncü kişi - tazminat - icra - iik
İştirak nafakası - manevi tazminat - vekalet ücreti - borçlar kanunu - kusur - icra
İtirazın iptali davası - serbest meslek makbuzu - ticaret mahkemesi - kayıtsız şartsız - bilirkişi raporu - vekalet ücreti - avukatlık - sözleşme - tahakkuk - görev - icra
Alacaklıdan mal kaçırma - ticaret şirketleri - şikayet dilekçesi - adli para cezası - eksik araştırma - inşaat projesi - ticari işletme - yetki - icra - iik
Bilirkişi incelemesi - ipotek akit tablosu - bütünleyici parça - bilirkişi raporu - mütemmim cüz - taşınmaz - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - alt sınırdan - sahte belge - soruşturma - çelişki - icra
Tasarruf mevduatı sigorta fonu - yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımı süresi - karar düzeltme - kazanılmış hak - geçmişe etkili - mahkeme kararı - hukuk devleti - temlik - bono - icra - iik
Bilirkişi incelemesi - teslim - ibra - icra
Maddi ve manevi tazminat - mahalli mahkeme - davacı (kadın) - hakaret. - boşanma - kusur - icra
Fiil ehliyetinin sınırlandırılması - kira sözleşmesinin feshi - aile konutu şerhi - mahalli mahkeme - üçüncü kişi - tebligat - taşınmaz - yetki - icra
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - görevi yaptırmamak için direnme. - ağır ceza mahkemesi - terör örgütü - soruşturma - müdafii - icra
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - gönüllü vazgeçme - dolandırıcılık - bankadaki para - suça kalkışma - ceza hukuku - suç işlemek - icra
Yaşlılık aylığı - prim ödemesi - vergi kaydı - iyiniyet - süreler - tescil - ibra - icra
Bilirkişi raporu - ana para - mahsup - icra
Vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat - asile yapılan tebligat - adres kayıt sistemi - tebligat kanunu - kıymet takdiri - ihalenin feshi - usulsüz tebliğ - hukuki sonuç - gerçek kişi - satış ilanı - taşınmaz - ibra - icra - iik
Uyuşturucu imali - icra hareketlerine başlandığına ilişkin delil bulunmadığı
Sahteliği ileri sürülen bononun icra takibine koyulması
Gerçeğe aykırı haciz tutanağı-icra memurunun avukatı dövmesi
Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
Suç örgütünün unsurları -göçmen kaçakçılığında icrai hareketlerin varlığının tespiti gerekir
Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, sanıklar icra hareketlerini tamamlayıp neticenin meydana gelmesini önlediklerinden, eylemlerinin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi
Bedelsiz kalan bonoyla avukatlık ücreti için icra takibi yapılması
Sahte bonoyla yapılan icra takibi- bedelsiz kalan senedin kullanıldığı iddiası
Bonoya dayalı danışıklı icra takibi-sahtecilik- bozmadan sonra yeni delil ve gerekçelerle verilen direnme kararı
Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda olmak üzere iki kez on beş yaşından küçük ve akıl zayıflığı olan mağdureyle cinsel ilişkiye girdiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır
Teslim edilen bonoyu icraya koymama ve lehe olan ilamı ise geç icraya koymanın görevi ihmal olacağı -iki eylemin tek fiil olacağı
İcra mahkemesince takibin iptaline karar verilip tefhim edildiği halde hacze giden avukatın görevini kötüye kullandığı -icra müdürü hakında da suç duyurusunda bulunulması gerektiği
Yedieminin icra müdürlüğüne yanlış adres bildirmesi halinde yedi eminlik görevini kötüye kullanmakndan sorumlu olacaktır.
Kişinin icra ihalesine girmemesi konusunda tehdit edilmesi hangi oluşturur ?
Avukat sanığın ihtiyati haciz teminatını iade etmemesi -güveni kötüye kullanma - icra takibinde gecikmeye neden olması -görevi ihmal
Avukat ve şirket yetkilisinin birlikte hareket ederek şirkete ait lehtar hanesi boş senetleri doldurarak başkası adına icraya koyması
Avukatın icra takiplerini işlemsiz bırakması -tahsil ettiği bedelleri kuruma iade etmemesi- hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi ihmal
Kullanılmayan kredinin kefaleti için düzenlenen bono ile icra takibi yapılması- resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi tahsile koyma, nitelikli dolandırıcılık
Hapsen tazyik - tazyik hapsi - alt sınırdan - yargıtay ceza genel kurulu - icra ve iflas kanunu - nafaka - dısıplın
Ticaret şirketlerinin müdür veya temsilcilerinin, icra iflas kanununun 337/a maddesinde düzenlenen ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkündür.
Azil edilen vekilin vekaleti ile tapu sicilinde işlem yapılması icrai suretiyle görevin kötüye kullanılması
İcra mahkemesi hakiminin özel rapora dayanarak ve duruşma yapmaksızın ihtiyati tedbir kararını kaldırması -görevde yetkili kötüye kullanma -zarar unsuru
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma - icra ceza - savunma hakkı - bozma ilamının tebliği
İcra iflas kanunu - direnme karari - hüküm niteliği
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma - son soruşturmanın açılması kararı - yerel mahkeme kararı - kasten yaralama suçu - icra ceza mahkemesi - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - beraat kararı - iddia makam
İcra - silahla tehdit - türk dil kurumu - kanun koyucu - in dubio pro reo - suça teşebbüs - nitelikli - kasten öldürme suçuna teşebbüs - kasten yaralama .. - ...korku
İşleyecek faiz - vekalet ücreti - ödeme tarihi - işlemiş faiz - icra harç
İşleyecek faiz - ödeme tarihi - tahsil harcı - vekalet ücreti - icra harç
Tazyik hapsi - icra ceza mahkemesi - beraat kararı - icra müdürlüğü - icra ve iflas kanunu - yargıtay ceza genel kurulu - kanun yararına bozma - icra dairesi - icra takibi - icra dosyası
Zamanaşımı süresi - para cezası - ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı - tekerrür - yargıtay ceza genel kurulu - icra ve iflas kanunu - icra iflas kanunu - kesinleşme
İşleyecek faiz - vekalet ücreti - ödeme tarihi - alacaklının hakları - icra harç
İcra ceza mahkemesi
İşleyecek faiz - ödeme tarihi - vekalet ücreti - icra takibi - icra harç
İşleyecek faiz - ödeme tarihi - oranı - bağlı faiz - tahsil harcı - vekalet ücreti - icra takibi - icra müdürlüğü - icra harç
Sözleşme - icra - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - yetki
Vekalet ücreti - işleyecek faiz - ödeme tarihi - icra takibi - bağlı faiz - icra harç
İcra ve iflas kanunu - icra mahkemesi - kanun yolları
Vekalet ücreti - işleyecek faiz - icra dairesi - tahsil harcı - ödeme tarihi - icra takibi - bağlı faiz - icra harç
İcra emri - velayet kararı - aile mahkemesi - icra müdürlüğü
İcra suçlarında şikayet dilekçesinde sanığın kimliği
İcra ceza mahkemesi - muhalefet etmek - icra takibi - ticareti terk suçu
Hukuka aykırılık - kanun yararına bozma - hakaret. - zincirleme suc hukumleri - cgk - icra
Resmi gazete - anayasa mahkemesi - tekerrür - icra müdürlüğü
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik - nitelikli dolandırıcılık suçu - resmi belgede sahtecilik suçu - bilirkişi incelemesi - ticari defterler - bilirkişi raporu - adli para cezası - icra müdürlüğü - senetteki imza - müdafii - istifa
İddianame - iftira suçu - asliye ceza mahkemesi - karar düzeltme - ibra - icra - görev - zincirleme suc hukumleri - soruşturma - sürücü belgesi
Kamu davası - sanığın ölümü - ara karar - icra - ticari defterler - direnme - beraat kararı - bilirkişi incelemesi - tahakkuk - şirket yetkilileri
Sözleşme - direnme - yapılacak işler - yüklenici sıfatı - ceza genel kurulu - ün aleyh - görevlendirme - icra
resmi belgede sahtecilik mahkeme kararlarının gerekçeli olması kambiyo senedinde tahribat yaparak senedi icra takibine koyma savunma hakkının kısıtlanması suç tarihi sanığa duruşma günü bildirilmeden yokluğunda direnm
İcra - tehdit - öldürmeye teşebbüs - tam teşebbüs - öldürme kastı
Ticaret mahkemesi - iik - borca batık - icra mahkemesi - iflasın ertelenmesi - yetkili mahkeme - ceza davası - direnme kararının onanması - çelişki - ön koşul
Direnme kararının onanması - yargıtay ceza genel kurulu - bozma ilamına uyulması - bilirkişi incelemesi - ticaret mahkemeleri - icra ceza mahkemesi - iflasın ertelenmesi - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - eksik araştırma - yetkili mahkeme - icra ma
İcra ve iflas kanunu - ticareti terk suçu - şirketin tasfiyesi - ticaret şirketleri - icra iflas kanunu - anonim şirketler - ticaret sicili - lımıted şırket - şirketi temsil - mal bildirimi - montaj sanayi - idare meclisi - tasfiye sonu - zaruret hali -
Teslim - fatura - soruşturma - yetki - icra müdürlüğü - ticaret mahkemesi - dolandırıcılık suçu - icra takibi - sözleşme - kamu davası
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
Asliye ceza mahkemesi - beraat kararı - tefecilik suçu - icra takibi - avukatlık ücreti - vergi mükellefi - vekalet ücreti - onaylı suret - avukatlık asgari ücret tarifesi - zincirleme suc hukumleri
Alt sınırdan - orantılılık ilkesi - icra
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
Terk - muhalefet etmek - icra takibi - icra müdürlüğü - işyeri - mahkeme kararları
Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik - sahtecilik ve dolandırıcılık - asliye ceza mahkemesi - bilirkişi raporu - alt sınırdan - icra takibi - sahte belge - kesin delil - net alacak - soruşturma - ikrar
İşleyecek faiz - ödeme tarihi - vekalet ücreti - icra takibi - icra harç - oranı
İcra müdürü - icra kefili - borcun ödenmesi
İşleyecek faiz - ödeme tarihi - vekalet ücreti - işlemiş faiz - icra harç
İşleyecek faiz - vekalet ücreti - icra takibi - ödeme tarihi - icra harç
Müşterek fail - kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. - tanıma - icra - müebbet hapis - iddianame - suça iştirak - suç ortağı - ceza genel kurulu - hukuka aykırı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - icra ve iflas kanunu - toplu konut idaresi - haczin kaldırılması - ceza genel kurulu - yapı kooperatifi - icra mahkemesi - icra müdürlüğü - şikayet süresi - aciz belgesi - şikayet hakkı - haciz şerhi - ağır ihmal - ara
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma (sanık mustafa hak.) ihmali davranışla görevi kötüye kullanma (sanık ramazan hak.)
Yargıtay hukuk genel kurulu - dava zamanasimi suresi - icra ve iflas kanunu - kanun yararına bozma - hukuk mahkemesinin - mala zarar verme . - istihkak iddiası - dolandırıcılık - icra müdürlüğü - icra dairesi - icra takibi - rehin hakkı - taşınır mal -
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - müdafii - icra
Tehdit - tasarlama - icra - gönderme - tehlikeli - husumet - cebir - yagma sucuna tesebbus - kasten öldürme suçuna teşebbüs - direnme
Tasarlama - icra - ceza genel kurulu - kasten öldürme - tasarlayarak öldürmeye teşebbüs - direnme
Sözleşme - direnme - iik - ceza genel kurulu - anayasa mahkemesi - vekalet ücreti - işleyecek faiz - cezai sorumluluk - icra harç - yargısal karar
Tasarrufun iptali davasi - icra ve iflas kanunu - ceza genel kurulu - hak düşürücü süre - yapılacak işlem - şikayet süresi - şikayet hakkı - iik
Haksız tahrik - hakaret. - icra müdürlüğü - borcun ödenmesi
Hukuka uygunluk halleri - başka suçtan - polis memuru - yaşam hakkı - kalmaması - sim kart - müdafii - tahliye - ilamat - görev - icra - gasp
Öldürmeye teşebbüs - kasten insan öldürme - dairemizin yerleşik uygulamalarına göre - gönüllü vazgeçme - suçun işleniş biçimi - kasten yaralama suçu - kusur - icra - müdafii
Kasten öldürme - suça sürüklenen çocuk - icra
Belediye başkanı - kasten öldürme suçuna teşebbüs - tasarlama - icra - cezanın infazı - ceza tayini - nitelikli - üye olma - kasten öldürme suçuna azmettirme - kasten öldürme suçuna yardım
Tasarlama - tasarlayarak öldürme - icra
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi - suç işlemeye teşvik - beraat kararı - örgüt kurmak - suç işlemek - soruşturma - sahtecilik - hırsızlık - müdafii - teslim - icra
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - denetimli serbestlik - suça sürüklenen çocuk - denetim süresi - takdir yetkisi - görev - icra
Kamu davası - memurlar ve diğer kamu görevlilerinin - soruşturma ıznı - sosyal güvenlik - yetki - icra
Çevrenin kasten kirletilmesi suçu - düzenleyıcı işlemler - uygulanacak kurallar - zincirleme suç - yaşama hakkı - ceza tayini - tüzel kişi - nitelikli - görev - icra
Tefecilik suçu - davaların birleştirilmesi - iddianame - icra - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - vergi kaydı - soruşturma - onaylı suret - kamu davası - kesinleşme
Tefecilik suçu - beraat kararı - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - icra takipleri - beraat kararı
Tefecilik suçu - icra
Faız gelırı - ulaşılan kanaat - tefecilik suçu - icra
Tefecilik suçu - zamanaşımı süresi - kamu davası - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra
Soruşturma - tefecilik suçu - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra - çelişki
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
Sözleşme - tefecilik suçu - beraat kararı - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - soruşturma - çelişki - icra - ecr
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - icra
Tefecilik suçu - icra müdürlüğü - ibra - beraat kararı - şikayet dilekçesi - başka dava - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - çelişki
Tefecilik suçu - beraat kararı - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - icra
Soruşturma - tefecilik suçu - tekerrür hükümleri - icra müdürlüğü - zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - çelişki
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - tefecilik suçu - kooperatif - icra
İcrai davranışla görevi kötüye kullanma yargıtay kararı
İcra haberleri İcra makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim