Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra İçtihatları

İcra Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "İcra" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a

Bankalar - faiz oranları - ilamlı icra takibi - icra emri - mahkemece yapılacak iş - faiz oranı - bilirkişi raporu - hesaplanması

Borçlunun ihtirazı kayıtla yaptığı ödemenin şikayette dikkate alınması : borcun yanlış hesaplanması

İcra mahkemesine şikayette bulunduktan sonra, borcu ödemesi şikayet davasını konusuz kılmaz

Zamanaşımını kesen nedenler - bk - 133 -tasarrufun iptali davaları ile istihkak davası, izale-i şuyu davası ve kıymet takdirine itiraz...

İstirdat davası- takibe itiraz süresi dolmadan yapılan ödeme - ihtirazi kayıt olmaksızın yapılan ödeme

Zamanaşımının kesilmesi icra takibi

Çatısız işyeri - tahliye - ödeme süresi
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Sözleşmeden doğan dava - alacağın temliki - borçlar kanunu - yetki itirazı - para borcu - icra
Harici taşınmaz satışı -sebepsiz zenginleşme zamanaşımı defi
Muhdesatın aidiyetinin tespiti - ortaklığın giderilmesi davası - içtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - davada taraflar - tespit davası - davanın reddi - hukuki yarar - kamulaştırma - eşya hukuku - eda davası - mülkiyet -
Menfi tespit davası - ilam vekalet ücreti - eski hale iade - kesinleşme - icra - iik
İcra • iflas suçları
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret - cumhurıyet savcısı - hukuka aykırılık - beraat kararı - internet - gönderme - müdafii - yı şark - tehdit - tanıma - icra
İcra takibi - zamanaşımı - alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - zamanaşımının durması
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - kasten öldürme suçuna yardım - kasten adam öldürme - ceza genel kurulu - direnme karari - müebbet hapis - müşterek fail - hukuka aykırı - suça iştirak - soruşturma - suç ortağı - asli fail - av tüfeği - husumet - tehdit
Hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan takipsizlik kararı verilemez
İtirazın iptali davası - kesin teminat mektubu - borçlunun itirazı - icra
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - yerel mahkeme kararı - suçun nitelikli hali - ceza genel kurulu - itiraz kanun yolu - adli para cezası - suçların içtimaı - müteselsil suç - alt sınırdan - iki ayrı suç - zaman aşımı - suç vasfı - teşebbüs - icra
Bilirkişi raporuna itiraz - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - bilirkişi heyeti - tazminat davası - davanın reddi - mücbir sebep - illiyet bağı - maddi zarar - sorumluluk - yasal faiz - indirim - kusur - oranı - keşif - icra
Cumhurıyet savcısı - koruma tedbirleri - ceza mahkemeleri - hukuka aykırılık - mahkeme kararı - tali yol - yetki - görev - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - içtihadı birleştirme kararı - tek taraflı irade beyanı - bağımsız bölüm arsa payı - sözleşmenin feshi - bilirkişi raporu - feshin sonuçları - borçlu temerrüdü - infazda tereddüt - eser sözleşmesi - tazminat davası
Tebligat kanunu - süresiz şikayet - direnme karari - borca itiraz - ödeme emrı - ibra - icra
Bozma kararına uyulması - zamanaşımı defi - direnme karari - birleşen dava - ödeme emrı - icra - iik
Yargıtay hukuk genel kurulu - asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - tazminat talebi - eser sözleşmesi - karar düzeltme - davanın reddi - takibe itiraz - tanık beyanı - gizli ayıp - ayıplı iş - yüklenici - açık ayıp - teslim - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - kazanılmış hak kavramı - aleyhe bozma yasağı - tekerrür hükümleri - eksik ceza tayini - denetim süresi - müşterek fail - kanun koyucu - ceza hukuku - erteleme - icra - cgk
Bilirkişi raporu - vekalet ücreti - alacak davası - yemin delili - ibra - icra
Çekle ödemelerin düzenlenmesi - bozma kararına uyulması - sermaye piyasası - karşılıksız çek - istihkak davası - takas ve mahsup - işleyecek faiz - direnme karari - davanın reddi - davacı banka - nakdi kredi - rehin hakkı - çek karnesi - sorumluluk - söz
İçtihadı birleştirme kararı - ortaklığın giderilmesi - sulh hukuk mahkemesi - elbirliği ortaklığı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tanık beyanları - paylı mülkiyet - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - taşınmaz - muhdesat
Bankalar - banka parası - yargıtay ceza genel kurulu - finansal kiralama - zimmet sucunun unsurları - pamukbank - alacağın temliki - ceza hukuku - tüzel kişi - iddianame
Yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımının başlangıcı - sosyal güvenlik hukuku - sosyal sigortalar - zamanaşımı süresi - 6183 sayılı kanun - dürüstlük kuralı - başlangıç tarihi - kamu idareleri - hizmet tespiti - mahkeme kararı - borçlar hukuku - borçla
10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - zamanaşımı süresi - eser sözleşmesi - borçlar kanunu - istisna akdi - ön sözleşme - ağır kusur - ayıplı mal - yüklenici - süreler - ek dava - teslim - icra
Kıdem ve ihbar tazminatı - rucuen tazminat davası - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - davanın reddi - ticari dava - taraflar - gerekçe - iş akdi - geçici) - görev - icra
2863 sayılı kanuna aykırılık - 6831 sayılı kanuna aykırılık - mahalli bilirkişi - tabiat varlıkları - zamanaşımı süresi - doğal sıt alanı - hukuka aykırı - kurul kararı - fikri içtima - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Karar organı - kasten öldürme - haksız tahrik - tck'nun 82/1 - icra - ağır tahrik - ceza genel kurulu - suç vasfı - adam öldürme - direnme
Boşanma kararının kesinleşmesi - manevi tazminat - ziynet alacağı - takibin iptali - boşanma davası - aile mahkemesi - şahsın hukuku - aynen iade - icra
Savunma hakkının kısıtlanması - mahkemece yapılacak iş - adil yargılanma hakkı - ön inceleme duruşması - esasa ilişkin karar - tahkikat duruşması - hukuki dinlenilme - davanın açılması - tahkikat aşaması - bilirkişi raporu - kanun koyucu - yüklenici - ke
İhalenin feshi sebepleri - karar düzeltme - mahkeme kararı - kesin hüküm - icra - iik
Olası kastla öldürme - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - taksirle öldürme - haksızlık unsuru - taksirli suçlar - bilinçli taksir - haksız tahrik - bölge trafik - tehlikeli - teşebbüs - keşif - kusur - icra
İçtihadı birleştirme kararı - dava şartı yokluğu - bütünleyici parça - tespit davası - hukuki yarar - eşya hukuku - eda davası - muhdesat - mülkiyet - taraflar - taşınmaz - gerekçe - icra - bağ
İnfazda tereddüt - kesinleşme - taşınmaz - tahliye - tavzih - icra
Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık - ceza genel kurulu - senette tahrifat - sahte belge - bono - icra
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mükerrirlere özgü infaz rejimi - yargıtay ceza genel kurulu - denetimli serbestlik - asliye ceza mahkemesi - tekerrür hükümleri - adli sicil kaydı - adli para cezası - mahkumiyet - zamanaşımı - kesinleşme - sabı
Kefilin sorumlu olacağı miktar - ipotek akit tablosu - kefalet sözleşmesi - iik’nun 45.maddesi - ipotek sözleşmesi - müteselsil kefil - kredi sözleşmesi - müşterek borçlu - borçlar kanunu - iflas hukuku - nakde tahvil - borcun ifası - üçüncü kişi - sorum
Asliye hukuk mahkemesi - temyiz dilekçesi - taraflar - icra
Karar ve ilam harcı - ticaret mahkemeleri - karar düzeltme - direnme karari - davanın reddi - karşı dava - icra
İcra - şikayet ve itirazda yetkili icra mahkemesi - nokta haczi
Haczedilemezlik şikayeti - zarar gören kişi - maddi tazminat - iflas hukuku - icra - iik
Taksirli suçlar - hukuka aykırı - hukuki sonuç - yardım etmek - suça iştirak - suç işlemek - azmettirme - sorumluluk - suç ortağı - teşebbüs - tanıma - kusur - icra
Zamanaşımının başlangıcı - 10 yıllık zamanaşımı - birleştirme kararı - zamanaşımı süresi - satım sözleşmesi - temyiz dilekçesi - zamanaşımı defi - imkan dahilinde - borçlar kanunu - alacak davası - davanın reddi - satış bedeli - üçüncü kişi - taşınmaz -
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - aleyhe bozma yasağı - denetim süresi - erteleme - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - belgede sahtecilik - borca itiraz - çek karnesi - yetki - ibra - icra
Son soruşturmanın açılması kararı - davanın reddi - ceza davası - iddianame - icra
Hırsızlığa teşebbüs - kredi kartı - banka kartı - işyeri - icra
Tabiat varlıkları - anayasa mahkemesi - eksik araştırma - tebligat kanunu - doğal sıt alanı - mülkiyet hakkı - hukuk devleti - tescil kararı - sit alanları - resmi gazete - tapu kaydı - taşınmaz - internet - gerekçe - keşif - icra
İtirazın iptali davası - serbest meslek makbuzu - ticaret mahkemesi - kayıtsız şartsız - bilirkişi raporu - vekalet ücreti - avukatlık - sözleşme - tahakkuk - görev - icra
Yetki itirazinin reddi - asliye hukuk mahkemesi - özel yetkili mahkeme - sözleşmenin feshi - yetki sözleşmesi - direnme karari - iş sözleşmesi - alacak davası - hukuka aykırı - yetki kuralı - resmi gazete - aynen ifa - ifa yeri - fatura - icra
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi - gönüllü vazgeçme - dolandırıcılık - bankadaki para - suça kalkışma - ceza hukuku - suç işlemek - icra
Asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - bilirkişi heyeti - öncelik hakkı - taşınmaz - keşif - icra
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - görevi yaptırmamak için direnme. - ağır ceza mahkemesi - terör örgütü - soruşturma - müdafii - icra
Vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat - asile yapılan tebligat - adres kayıt sistemi - tebligat kanunu - kıymet takdiri - ihalenin feshi - usulsüz tebliğ - hukuki sonuç - gerçek kişi - satış ilanı - taşınmaz - ibra - icra - iik
Temyiz dilekçesi - istihkak davası - aranan koşullar - mahkeme kararı - üçüncü kişi - tazminat - icra - iik
Menfi tespit davası - kesinleşme - icra
Dısıplın cezası - uyarma cezası - kamu hizmeti - tali yol - icra
Paraya çevirme - ihalenin feshi - muhammen bedel - ihale bedeli - satış bedeli - taşınmaz - keşif - icra - iik
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tehdit ve kasten yaralama - kamu davasına katılma - mala zarar verme . - yağmaya kalkışma - savunma hakkı - ölümle tehdit - fuhşa teşvik - alt sınırdan - taşınmaz mal - polis memuru - fikri içtima - soruşturm
Son soruşturmanın açılması kararı - serbest meslek makbuzu - sahte fatura kullanma - katma değer vergısı - cumhurıyet savcısı - ceza genel kurulu - muhakeme şartları - müstahsil makbuzu - vergi kaçakçılığı - ceza mahkemeleri - ceza yargılaması - kaçakçıl
Sıra cetveline itiraz davası - asliye hukuk mahkemesi - ticaret mahkemeleri - hukuk mahkemeleri - mahkemenin görevi - ticaret mahkemesi - temyiz mahkemesi - görevli mahkeme - ticari davalar - ticari işletme - iflas hukuku - kamu düzeni - asıl davada - da
İhtiyati haciz - hukuki yarar - satış bedeli - sıra cetveli - husumet - icra - iik
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması - tasarlayarak öldürmeye teşebbüs - kasten öldürmeye teşebbüs suçu - fikri içtima - isabet alma - suç örgütü - azmettirme - tasarlama - işyeri - icra
Yargıtay ceza genel kurulu - görevi kötüye kullanma - ağır ceza mahkemesi - tababet ve şuabat - sosyal güvenlık - dava zamanaşımı - mesai saatleri - müruru zaman - kamu davası - soruşturma - mağduriyet - kesinleşme - fark ücret - part time - iddianame -
Tasarruf mevduatı sigorta fonu - yargıtay hukuk genel kurulu - zamanaşımı süresi - karar düzeltme - kazanılmış hak - geçmişe etkili - mahkeme kararı - hukuk devleti - temlik - bono - icra - iik
Mahalli bilirkişi - vekalet ücreti - mahkeme kararı - taşınmaz mal - birleştirme - karar harcı - kesin hüküm - soruşturma - tapu kaydı - hak sahibi - kadastro - mülkiyet - tescil - keşif - görev - ikrar - icra
İştirak nafakası - manevi tazminat - vekalet ücreti - borçlar kanunu - kusur - icra
Sıra cetvelinin iptali - ihtiyati haciz - icra - iik
Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması - resmi belgede sahtecilik suçu - sahte belge - kesin delil - icra
Hafta tatili - yargı çevresi - hukuki sonuç - verilen süre - tüzel kişi - kesin sure - ara kararı - kadastro - husumet - süreler - keşif - icra
Bilirkişi incelemesi - ipotek akit tablosu - bütünleyici parça - bilirkişi raporu - mütemmim cüz - taşınmaz - icra
icranın geri bırakılması kefalet şikâyet zamanaşımı 2004 s.
bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi zamanaşımı şikayetin ve borca itirazın zamanaşımından reddi ödeme emri
icra takibine itiraz eden borçlunun,itirazın iptali davası açılmadan önce borçlu olmadığına dair menfi tespit davası açması menfi tespit davası hukuki yarar
ilamsız icra takibine itiraz bono vasfı bozulmuş senedin, imzası ikrar edilmiş belge sayılması
itirazın iptali aciz belgesine dayalı genel haciz yoluyla icra takibi borca itiraz eden ile hakkında aciz vesikası düzenlenen borçlunun aynı kişi olup olmadığının tespiti
kambiyo senedine bağlı icra takibi ticari temsilcinin üçüncü kişilere etkisi imzaya itiraz
kambiyo senetlerine mahsus takipte yetkili icra müdürlüğü bono ihtiyati haciz salahiyet ve itirazlar hukuk usulü muhakemeleri kanunu
resmi belgede sahtecilik mahkeme kararlarının gerekçeli olması kambiyo senedinde tahribat yaparak senedi icra takibine koyma savunma hakkının kısıtlanması suç tarihi sanığa duruşma günü bildirilmeden yokluğunda direnm
adi ve rehinli alacakların sırası icra memurunun işlemini şikayet iflasın ertelenmesi 2004 s.
icra takibi kira alacağının tahsili 2004 s.
icralık malın satışı sırasında sıra cetveline itiraz işçi alacağının öne alınması 2004 s.
ilamların icrası şikayet 2004 s.
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
icra dairesinin, ilamların hüküm bölümünü aynen infazla görevli olması icra dairesinin ve sınırlı yetkili icra mahkemesinin hükümde yer almayan bir hususu yorum yoluyla ilama ekleyememesi
icra inkar tazminatı araç tamir bedeline itiraz likit olmayan alacak
icra inkar tazminatı imza inkarı hileyle elde edilmiş bono
icra inkar tazminatı itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı oranı
icra kefaleti şikayet
ilamlı icra takibi kanuni bekleme süresi şikayet idari yargılama usulü kanunu
iş bedelinin istirdadı yetkili icra dairesi hukuk usulü muhakemeleri kanunu
iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibi itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ispat külfeti
itirazın iptali icra dairesi ve mahkemenin yetkisine itiraz
itirazın iptali davası borca itfa sebebiyle itiraz icra takibine yetki yönünden itiraz idari para cezasının takibi
itirazın kaldırılması icra hakiminin duruşma açmadan karar vermesi tahliye taahhüdü sebebiyle takibe karşı itirazın kaldırılması davası
kamu alacağına itirazın iptali itirazın iptali davası devlet ve belediyelerce yapılan icra takibi
kira sözleşmesi kira alacağından dolayı yapılan icra takibi 6098 sayılı kanunun 346.maddesinin uygulama alanı
menfi tespit davası kambiyo senetlerine mahsus takip icra takibinde faiz oranına itiraz hukuk usulü muhakemeleri kanunu
rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesi istemi alacaklının rehin hakkının sigorta tazminatı üzerinde devam etmesi sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş mal şikayet tür
takas ve mahsup defi için gerekli şartlar icra dairesince fazla tahsil olunan paraların geri alınması şikayet
temerrüt faizi icra inkar tazminatı iş bedeli için yapılan takibe itiraz
davadan feragat - icra mahkemesi - hukuki sonuç - irade beyanı - kesin hüküm
davadan feragat - icra mahkemesi - icra müdürlüğü - yetki itirazı - imzaya itiraz - borca itiraz - ikrar - iik
Genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takibi -icranın geri bırakılması - tehiri icra
İcra müdürlüğünün borçlunun şikâyeti olmaksızın kendiliğinden haczedilmezliğe karar vermesi haczedilmezlik iddiası şikayet davası
10 yıllık zamanaşımı - zamanaşımı süresi - bilirkişi heyeti - müterafik kusur - gecikme zammı - icra takibi - yasal faiz - sözleşme - indirim - fatura - ikrar
2886 sayılı devlet ihale kanunu - ilamsız icra takibi - kira sözleşmesi - haksız işgalci - borçlar kanunu - kira ilişkisi - kira süresi - kira parası - kira bedeli - özel idare - ecrimisil - kiralayan - taşınmaz - tahliye - iik
2918 sayılı karayolları trafık kanunu - icra takibine yapılan itirazın iptali - sigorta poliçesi - rücuen tazminat - sigorta ettiren - davanın reddi - rücu hakkı - dava nakli
2918 sayılı karayolları trafık kanunu - zorunlu mali mesuliyet sigortası - içtihadı birleştirme kararı - mali sorumluluk sigortası - itirazın iptali davası - yazı işleri müdürü - temyiz dilekçesi - sigorta şirketi - poliçe limiti - temyiz harcı - icra ta
4734 sayılı kamu ihale kanunu - kamu tüzel kişileri - yetkisizlik kararı - davalının adresi - kira sözleşmesi - icra daırelerı - yetki itirazı - davanın reddi - yetki şartı - soruşturma - komisyon
4857 sayılı iş kanunu - 5510 sayılı kanun - sosyal güvenlık - yerleşim yeri - boşanan eşler - soruşturma - velayet - boşanma - nafaka - görev - icra
4857 sayılı iş kanunu - işverenin sorumluluğu - nedensellik bağı - davanın reddi - iş güvenliği - kusur raporu - mücbir sebep - üçüncü kişi - sorumluluk - icra
4857 sayılı iş kanunu - sağlık hizmetleri - 5510 sayılı kanun - tedavi giderleri - sağlık giderleri - icra takipleri - yerleşim yeri - boşanan eşler - davanın reddi - tahakkuk - terkin - görev
6183 sayılı kanun - icra müdürlüğü - icra dosyası - amme alacağı - satış bedeli - üçüncü şahıs - sıra cetveli
6183 sayılı kanun - icra müdürlüğü - icra takipleri - hukuki netice - kamu alacağı - satış bedeli - üçüncü şahıs - sıra cetveli - taşınmaz - tasfiye - iik
6183 sayılı kanuna aykırılık - bozma ilamına uyulması - sıra cetvelinin iptali - muhakemat müdürlüğü - icra müdürlüğü - kamu alacağı - satış bedeli - üçüncü kişi - menkul mal - iik
A) kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma - ağır ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - eksik araştırma - zincirleme suç - hukuka aykırı - arama kararı - yazılı emir - soruşturma - iddianame - derdest - görev - icra
A) uyuşturucu madde ticareti yapma - uyuşturucu maddeler - icra
Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu - tekerrür hükümleri - şikayet süresi - tanıkla ispat - icra dosyası - yazılı delil - kamu davası - icra takibi - birleştirme - ödeme emrı - suç vasfı - bono
Adam çalıştıran - davanın reddi - manevi zarar - icra takibi - maddi zarar - ek dava - teslim - kusur - yetki - ibra
Adli para cezası - davaya katılma - seçimlik ceza - hukuka aykırı - hak sahibi - içtima - oranı - icra
Adli para cezası - kredi kartı - banka kartı - hırsızlık - teşebbüs - icra
Adli para cezası - soruşturma - icra
Adres kayıt sistemi - davalının adresi - tahliye davası - taraf teşkili - kamu düzeni - icra takibi - tebligat - ön koşul - yetki
Adres kayıt sistemi - icra emri - tebligat
Adres kayıt sistemi - tebligat kanunu - icra dosyası - ödeme emrı
Adres kayıt sistemi - tebligat kanunu - ihalenin feshi - icra mahkemesi - yerleşim yeri - gider avansı - satış ilanı
Ağır ceza mahkemesi - kazanılmış hak - zincirleme suç - para cezası - iddianame - tekerrür - icra
Ağır ceza mahkemesi - yargılama giderleri - vekalet ücreti - satış bedeli - kamu davası - icra takibi - imza inkarı - resmi evrak - taşınmaz - temlik - bono
Aidat alacağının tahsili - geri çevirme kararı - itırazın iptalı - takas ve mahsup - kira sözleşmesi - onaylı suret - verilen süre - icra takibi - kira bedeli - rayiç bedel - kiralayan - tahliye - teslim - oranı
Aidat alacağının tahsili - kooperatif hisse devri - icra ve iflas kanunu - sulh hukuk mahkemesi - menfi tespit davası - kambiyo senetleri - kambiyo hukuku - yönetim kurulu - kambiyo senedi - ispat külfeti - bono niteliği - borç ilişkisi - hukuki işlem -
Aidat borçlarının tahsili - kooperatif genel kurulu - genel kurul toplantısı - itirazın iptali davası - asliye hukuk mahkemesi - kooperatifler kanunu - görevsizlik kararı - ticaret mahkemesi - görevli mahkeme - yönetim kurulu - davanın reddi - icra takib
Aile konutu şerhi konulması - ipoteğin kaldırılması - mahalli mahkeme - ihalenin feshi - dava hakkı - cebri icra - taraflar - taşınmaz - tahliye - bağ
Aile konutu şerhi konulması - karar ve ilam harcı - yargılama giderleri - vekalet ücreti - davacı (kadın) - dava sebebi - cebri icra - tapu kaydı - taşınmaz
Aktif ve pasif dava ehliyeti - ihtiyati haciz kararı - süresiz şikayet hakkı - çekte keşide yeri - taraf ehliyeti - takibin iptali - yetki itirazı - yerleşim yeri - icra dairesi - iflas hukuku - kamu düzeni - icra takibi - ödeme yeri - tüzel kişi - iik
Aktif ve pasif dava ehliyeti - süresiz şikayet hakkı - taraf ehliyeti - takibin iptali - borçlar kanunu - adı ortaklık - icra takibi - kamu düzeni - tüzel kişi - ödeme emrı - iik
Alacağın likit olması - icra inkâr tazminatı - bilirkişi incelemesi - borçlunun itirazı - borçlar kanunu - üçüncü kişi - iyiniyet - temlik - iik
Alacağın likit olması - icra inkar tazminatı - borçlunun itirazı - sigorta poliçesi - itirazın iptali - icra takibi - ek dava - iik
Alacağın likit olması - icra inkar tazminatı - icra inkâr tazminatı - icra ve iflas kanunu - konusuz kalan dava - sağlık hizmetleri - tarafların durumu - borçlunun itirazı - 5510 sayılı kanun - sağlık giderleri - hükmün gerekçesi - itırazın iptalı - icra
Alacağın likit olması - işverenin sorumluluğu - icra inkar tazminatı - 5510 sayılı kanun - meslek hastalığı - itirazın iptali - eksik araştırma - iş güvenliği - illiyet bağı - iş kazası - kusur
Alacak davası - menfi tespit - icra takibi - kesinleşme - yüklenici - sözleşme
Alacaklı banka - icra dosyası - satış bedeli - rüçhan hakkı - sıra cetveli - rehin hakkı
Alacaklı sıfatı - icra müdürlüğü
Alacaklı sıfatı - kıymet takdiri - ihalenin feshi - muhammen bedel - icra mahkemesi - satış ilanı - taşınmaz - tebligat - keşif - iik
Alacaklıdan mal kaçırma - ticaret şirketleri - şikayet dilekçesi - adli para cezası - eksik araştırma - inşaat projesi - ticari işletme - yetki - icra - iik
Alacaklılar toplantısı - icra iflas kanunu - ticaret mahkemesi - iflasın açılması - tazminat davası - direnme karari - iflas idaresi - iflas kararı - kamu düzeni - dava hakkı - kesinleşme - gerekçe - yetki - iik
Alacaklılar toplantısı - icra ve iflas kanunu - icra müdürlüğü
Alacaklılar toplantısı - icra ve iflas kanunu - tazminat davaları - sendikal faaliyet - iflasın açılması - kanuni temsilci - icra müdürlüğü - taraf teşkili - iş sözleşmesi - iflas idaresi - iflas kararı - davada taraf - iflas masası - ıspat yükü - işyeri
Alacaklılar toplantısı - sıra cetveline itiraz - icra ve iflas kanunu - bilirkişi incelemesi - geri çevirme kararı - ticaret mahkemesi - karar düzeltme - ticaret sicili - iflas dairesi - iflas idaresi - davanın reddi - borç ikrarı - muvazaa - bono - iik
Alacaklılar toplantısı - sıra cetvelinin iptali - davanın usulden reddi - icra ve iflas kanunu - uyuşmazlık mahkemesi - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - temyiz dilekçesi - bakanlar kurulu - ticaret sicili - icra müdürlüğü - amme borçlusu - iflas da
Alacaklılar toplantısı - yargılama giderleri - ticaret mahkemesi - iflas idaresi - peşin harç - akdi faiz - tebligat - icra
Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek - icra müdürlüğü - boşanma kararı - icra takipleri - beraat kararı - şikayet hakkı - icra emri - süreler - muvazaa - nafaka - iik
Aleyhe bozma - uluslararası - icra takibi - kesin mehil - kamu düzeni - devletin
Anahtar teslimi - kira sözleşmesi - işlemiş faiz - kira alacağı - icra takibi - kiralayan - taşınmaz - tahliye - terk
Anahtar teslimi - kira sözleşmesi - temerrüt faizi - bağımsız bölüm - geçmişe etkili - borçlar kanunu - kira ilişkisi - işlemiş faiz - ödeme zamanı - kamu düzeni - tahliye - icra
Anıtlar yüksek kurulu - asliye ceza mahkemesi - cumhurıyet savcısı - tabiat varlıkları - bilirkişi raporu - arkeolojik sit - kurul kararı - tapu kaydı - taşınmaz - tescil - keşif - icra
Anlaşmalı boşanma - temyiz dilekçesi - iştirak nafakası - davanın reddi - temyiz harcı - komisyon - gümrük - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - alacağın temliki - bağımsız bölüm - icra müdürlüğü - borçlar kanunu - borcun nakli - arsa sahibi - üçüncü kişi - yasal faiz - yüklenici - eksik iş - taşınmaz - teslim - tescil
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - asliye hukuk mahkemesi - ihtiyati tedbir kararı - tapu iptali ve tescil - menfi tespit davası - arsa sahibi - yüklenici - derdest - teslim - icra - bono
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - bilirkişi incelemesi - tazminat davası - kira sözleşmesi - temerrüt faizi - kira tazminatı - işleyecek faiz - gecikme faizi - işlemiş faiz - icra takibi - rayiç bedel - arsa sahibi - yüklenici - tahakkuk - teslim -
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - bilirkişi kurulu - temyiz dilekçesi - tazminat talebi - bağımsız bölüm - alacak davası - davanın reddi - icra takibi - cezai şart - bodrum kat - yasal faiz - karşı dava - yüklenici - ek dava - tenkis - ıslah
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - çekişmesiz yargı işleri - itirazın iptali davası - asliye hukuk mahkemesi - davanın usulden reddi - icra inkâr tazminatı - ticaret mahkemeleri - hukuk mahkemeleri - ticaret mahkemesi - mahkemenin görevi - ticari da
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - icra inkâr tazminatı - tazminat davası - karar düzeltme - bağımsız bölüm - birleşen dava - davanın reddi - hesaplanması - arsa sahibi - asıl davada - yüklenici - ek dava - teslim - likit
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - itirazın iptali davası - asliye hukuk mahkemesi - eser sözleşmesi olduğu - 10 yıllık zamanaşımı - 5 yillik zamanasimi - borçlar kanunu - davanın reddi - zaman aşımı - tazminat - süreler - icra
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - itirazın iptali davası - icra inkar tazminatı - ifa imkansızlığı - bağımsız bölüm - davanın reddi - arsa sahibi - icra takibi - resmi şekil - imar planı - yüklenici - iyiniyet - teslim - yetki
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - itirazın iptali davası - icra inkar tazminatı - yazılı belge - icra takibi - arsa sahibi - imar affı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - itirazın iptali davası - icra takibi - eksik iş
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - kötüniyet tazminatı - menfi tespit davası - cezai müeyyide - bağımsız bölüm - icra müdürlüğü - davanın reddi - icra takibi - arsa sahibi - cezai şart - yüklenici - teslim - oranı - likit
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - maddi ve manevi tazminat - asliye hukuk mahkemesi - bilirkişi raporu - temyiz dilekçesi - tazminat davası - paylı mülkiyet - bağımsız bölüm - icra müdürlüğü - davanın reddi - sorumluluk - yüklenici - gerekçe - tesl
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - menfi tespit davası - alacak davası - icra takibi - kooperatif - karşı dava - eksik iş - teslim
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - tapu iptali ve tescil davası - asliye hukuk mahkemesi - bağımsız bölüm - imalat bedeli - davanın reddi - birleşen dava - ortak alanlar - satış bedeli - asıl davada - cebri icra - yüklenici - ek dava - yetki
İcra haberleri İcra makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim