Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

Yargıtay; Şartname ve satış ilanındaki KDV oranına ihaleden sonra itiraz edilemez

Somut olayda, ihale konusu menkule ilişkin satış ilanında ve şartnamede KDV oranının %18 olarak gösterilmesine rağmen, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine başvurularak şikayet konusu yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi ihale alıcısı, ihale şartlarını bilerek ihaleye girmiştir. Söz konusu menkul ihalesi, kesinleştikten sonra 01/07/2015 tarihinde %18 oran üzerinden KDV ödenerek, aynı gün ihale alıcısına teslim edilmiştir.

Buna göre; herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle iade isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceğinin kabulü gerekir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/1222
Karar No:2017/11935
K. Tarihi: 


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 15/12/2016 tarih, 2016/6849-25434 sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İhale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; 18/06/2015 tarihinde yapılan ihalede, ihale konusu aracı aldığını, KDV'nin %1 oranında tahakkuk ettirilmesi gerekirken %18 olarak uygulanmasının iptali ile fazla yapılan ödemenin iadesini talep ettiği;

mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda istemin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, ihale konusu menkule ilişkin satış ilanında ve şartnamede KDV oranının %18 olarak gösterilmesine rağmen, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine başvurularak şikayet konusu yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi ihale alıcısı, ihale şartlarını bilerek ihaleye girmiştir. Söz konusu menkul ihalesi, kesinleştikten sonra 01/07/2015 tarihinde %18 oran üzerinden KDV ödenerek, aynı gün ihale alıcısına teslim edilmiştir.

Buna göre; herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle iade isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceğinin kabulü gerekir.

O halde mahkemece, yukarıda yer verilen sebeplerle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 15/12/2016 tarih ve 2016/6849 Esas - 2016/25434 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05/10/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  
11.11.2017 15:41:22

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim