Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
İstinaf Mahkemeleri
0 Yorum

İcra dairesince pasif mal varlığı sorgulaması yapılamayacağına ilişkin istinaf kararı

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  23. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2017/596 

KARAR NO : 2017/527T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R IBAŞKAN : MUSTAFA TANER UYAR  (38196)

ÜYE : FUNDA KÖSE AYDAR  (40967)

ÜYE : HALİT ÇAVUŞ  (41413)

KATİP : MELİH BAYIR  (127467)


İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 07/02/2017

NUMARASI : 2017/145 ESAS,  2017/131 KARAR


DAVALI : HASIMSIZ

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)


KARAR TARİHİ : 31/03/2017

KARAR YAZMA TARİHİ : 31/03/2017


Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davacı/alacaklı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan ön inceleme ve inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın gereği görüşülüp düşünüldü:


Davacı vekili dava dilekçesinde, icra müdürlüğünden borçlunun pasif tapu kaydı sorgusu yapılmasını talep ettiklerini, borçlu şirket hakkında pasif tapu kaydı çıktığını ancak müdürlükçe taşınmazların hangi tarihte kime ne bedelle satıldıklarının sorulması taleplerinin reddedildiğini belirterek icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından dava dilekçesindeki sebeplerle istinaf isteminde bulunmuştur.


İcra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişiye ait 6698 Sayılı Yasa'nın 3/1-d maddesi kapsamında kişisel veri niteliğinde bulunan tapu kaydı ve satış sözleşmelerinin icra müdürlüğünce celbinin istenemeyeceği, aynı Yasanın 28/1-d maddesindeki yargısal organlara tanınan istisnanın, ancak uyuşmazlığın tarafları açısından geçerli olabileceği, Anayasa'nın 20/3. maddesine göre aynı zamanda temel haklardan olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, 6698 Sayılı Yasanın 28/1-d maddesinin geniş yorumlanması ile daraltılamayacağı, mülkiyet hakkının korunması zımmında açılacak bir davanın taraflarını tespit edebilmek için 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2/3. maddesine ve Başbakanlık Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/11 sayılı Genelgesine göre avukatın yazılı başvuru ile tapu sicilinde inceleme yapabileceği ve kanunda kısıtlı olarak öngörülen kişisel verilere ulaşma imkanının bu şekilde sağlanması ile hukuki denetimin de yapılabileceği bu verilere ulaşma imkanının birden fazla yolla sağlanması halinde, verilere kimlerin ulaştığının denetiminin zorlaşacağı nazara alınarak, icra müdürlüğü kararının isabetli olduğu, alacaklının hukuki menfaatinin, 3.şahısların Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hakkından üstün tutulmasının mümkün olmadığı, belirtilen nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davacının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 1-İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/145 Esas ve 2017/131 Karar sayılı 07.02.2017 tarihli kararında sonucu itibariyle usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, davacının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1. bendi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-İstinaf harçları peşin olarak alındığından ve yeterli görüldüğünden, yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, istinafa konu ihtilaf dava değeri dikkate alınarak İİK' nın 364. maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.31/03/2017 

   

      Başkan-38196                    Üye-40967                   Üye-41413*                 Katip-127467

       e imzalıdır                         e imzalıdır                    e imzalıdır                    e imzalıdır

  
5.5.2017 12:02:07

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim