Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Hakim-Savcı
0 Yorum

HSYK, Meslekten Çıkarma Kararlarına itirazları karara bağladı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 Tarih, 2016/426 Karar no.lu; 31/08/2016 tarih, 2016/428 Karar no.lu; 04/10/2016 tarih, 2016/430 Karar no.lu ve 15/11/2016 tarih, 2016/440 Karar no.lu kararlarıyla, 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı meslekten çıkarılmalarına karar verilen, ekli karar içeriğinde adı geçen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yeniden inceleme dilekçeleri ile dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından 27/12/2016 ilâ 29/12/2016 tarihleri arasında yapılan toplantılarda incelenerek kesin karara bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 27/12/2016 ilâ 29/12/2016 tarihleri arasında toplandı.

Bakanlar Kurulu'nun 20/07/2016 tarihli kararıyla, Anayasanın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 1 ’inci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21/07/2016 günü saat OLOO'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verildiği, bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 21/07/2016 tarihli ve 1116 sayılı kararla onaylandığı, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun 05/10/2016 tarihli kararıyla, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/10/2016 çarşamba günü saat OLOO'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 11/10/2016 tarihinde onaylandığı,

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1 'inci maddesinde; "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkam ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..." düzenlemesine yer verildiği,

667 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinde yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlardan; 4'üncü maddesinde ise bunlar dışındaki tüm kamu personelinden (işçiler dâhil) “terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara” üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin meslekten veya kamu görevinden çıkarılmalarına karar verileceğinin hüküm altına alındığı, buna göre, KHK’nın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarmanın; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran “olağanüstü tedbir” niteliğinde olduğu, FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarının neredeyse tamamında örgütlenmesi ve 15 Temmuz tarihli somut darbe teşebbüsünün bu yapılanmadan kaynaklanmış olması, potansiyel tehdidi var olan (mevcut) tehlikeye dönüştürmüş olmasının, demokratik anayasal düzeni sürdürmek bakımından olağanüstü tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı, nitekim KHK’nın 3'üncü maddesinde yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasına ilişkin tedbirin gerekçesinin: “Anayasanın 139'uncu maddesinde hâkimlik ve savcılık teminatı düzenlenerek azlolunamayacakları hükme bağlanmış ise de, aynı maddede meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklı tutulmuştur. Benzer düzenleme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de yer almaktadır. 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve kalkışmanın sorumlusu olan FETÖ/PDY ile bağlantılı yargı mensuplarının görevde tutulmaları en başta yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Anayasanın 138'inci maddesine göre Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm verme ödevi altındaki yargı mensuplarının bağımsızlık

.../...


ve tarafsızlık ilkesiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak yapılanmaların içine girmesi, örgüt hiyerarşisi içinde ve ideolojik bağlılık duygularıyla hareket etmesi en başta yargının saygınlığı ve güvenilirliğine zarar vermektedir. Devlet organizasyonu dışındaki başka bir hiyerarşik yapının talimatlarına boyun eğen yargı mensuplarının varlığı, vatandaşların yine Anayasanın teminatı altındaki adil yargılanma hakkı önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenlerle, belirtilen türde irtibatları değerlendirilen yargı mensuplarının meslekte kalmalarının doğuracağı sakıncaları gidermek amacıyla, Anayasanın 139'uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanınan takdir hakkı da gözetilerek bu düzenleme yapılmaktadır.” şeklinde açıklandığı,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun, 667 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesi uyarınca yapacağı değerlendirmenin, adli suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan Milli Güvenlik Kurulu kararlarında ifade edildiği şekliyle “Paralel Devlet Yapılanması” ile “üyelik”, “mensubiyet”, “iltisak” veya “irtibat” şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu, bu kapsamda ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş sıfatıyla, idari kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı sıfatıyla v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alman kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararları, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, itirafçıların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu; 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu; 04/10/2016 tarih, 2016/430 Karar no.lu ve 15/11/2016 tarih, 2016/440 Karar no.lu kararları ile incelemeye konu hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 667 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensubiyet, irtibat ve iltisaklarının sabit görülmesi nedeniyle MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA karar verildiği,

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında "Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir." düzenlemesine, 17/08/2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınması Gereken


Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 22/07/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere "Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." şeklindeki düzenlemeye yer verildiği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu meslekten çıkarma kararının 25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de, 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu meslekten çıkarma kararının 03/09/2016 tarih ve 29820 sayılı Resmi Gazete'de, 04/10/2016 tarih ve 2016/430 Karar no.lu meslekten çıkarma kararının 06/10/2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazete'de, 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu meslekten çıkarma kararının ise 17/11/2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıkları, ayrıca söz konusu kararların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlandığı, ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan ilgililere de meslekten çıkarma kararlarına karşı yasal başvuru haklarını kullanmaları için Cumhuriyet Başsavcılıkları kanalıyla tebligat yapıldığı, daha önce de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi tarafından tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verilen ilgililerin, gerek görevden uzaklaştırma kararına gerekse de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul kararına karşı bizzat ya da vekilleri marifetiyle dilekçe sunarak haklarında uygulanan idari işleme karşı savunmada bulundukları,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu; 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu; 04/10/2016 tarih ve 2016/430 Karar no.lu kararları ile 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararlarla verdiği meslekten çıkarma kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme kanun yoluna başvuran ilgililerin yeniden inceleme dilekçeleri ile soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm deliller incelendi.

GERECİ GÖRÜŞÜLDÜ:

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmalarına karar verilen ilgililerden; Danıştay Tetkik Hâkimi (32753) Hasan KABADAYI'nın 05/09/2016 havale tarihli ve 14/11/2016 tarihli, Vergi Mahkemesi Üyesi (101640) Ali ÇELEN'in 05/09/2016 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçeleri;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 04/10/2016 tarih ve 2016/430 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen ilgililerden; Hâkim (137552) Büşra MENTEŞE vekili Av. Ömer KILINÇ'ın 10/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (101613) Ahmet DİLFİRUZ'un 12/10/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (104684) Gökmen GİRGİN'in 10/10/2016 tarihli. Hâkim (125546) Osman KORKMAZ'ın 07/10/2016 ve 10/10/2016 tarihli, Hâkim (109636) Ayşe NOHUTÇU GİRGİN'in 10/10/2016, 13/10/2016 ve 20/10/2016 (UYAP) tarihli, Hâkim (105002) Bora TOPUZ'un 11/10/2016, 17/11/2016 tarihli ve vekili Av. Çağdaş URGANCI'nın 11/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (125554) Gürhan Okan US’un 13/10/2016, 21/10/2016 (UYAP) ve 17/11/2016 (mail) tarihli, Hâkim (125510) Elif Gülşen NERGİZ'in 14/10/2016 ve 21/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (42480) Mustafa Uğur KABASAKAL'ın 17/10/2016, 18/10/2016 (UYAP) tarihli ve vekili Av. Uğur ERASLAN'ın 17/10/2016 havale tarihli, Hâkim (119099) Erkan YILMAZ'ın 18/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (124723) Uğursay YAYLACI'nın 11/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (118889) Mahmut KENANOĞLU'nun 11/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (107717) Amine Nurdan AKTİŞ'in 12/10/2016 tarihli ve vekili Av. Yusuf RENKLİ tarafından sunulan 19/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (38536) Bülent SELİM'in 12/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (33340) Salih YILDIRIM'ın 13/10/2016 tarihli, Hâkim (38429) Taner ATALAY'ın 10/10/2016 tarihli,

.../...

Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
Hâkim (35092) Dilek ÖZTÜRK'ün 11/10/2016 tarihli, Hâkim (39626) Ali ÖZEL'in 14/10/2016 tarihli, Hâkim (139685) Faruk DEMİR'in 14/10/2016 havale tarihli, Hâkim (137298) Abdussaıned ÖZTÜRK'ün 14/10/2016 tarihli, Hâkim (39709) Metin TÜZEMEN'in 12/10/2016 tarihli, Hâkim (96577) Ümit Murat ÜLKER'in 14/10/2016 tarihli, Hâkim (119138) Selda ŞEREFLİ ÜLKER'in 12/10/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (42385) Aliye YILDIZ VARSIN’ın 07/10/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (138970) Aslıhan YAZICI ŞEN'in 14/10/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (107186) Gülhan MEŞREFOĞLU'nun 13/10/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (124807) Ziyade KELEŞ'in 07/10/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (99086) Murat KELEŞ'in 07/10/2016 tarihli, Hâkim (153426) Tuğba BEDÜK'ün 11/10/2016 ve 21/12/2016 tarihli, Hâkim (125532) İbrahim ARSLAN'ın 14/10/2016 (UYAP) tarihli. Hâkim (139611) Seda KILIÇ'ın 13/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139859) İsmail TUMRUT'un 10/10/2016 ve 12/10/2016 tarihli, Hâkim (137424) Ahmet ERYILMAZ'ın 11/10/2016, 06/10/2016 ve 12/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153083) Yasin ALACA'nın 14/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (110835) Bünyamin EREN'in 10/10/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (137541) Resul SIRÇA vekili Av. Hasan ARSLAN tarafından sunulan 14/10/2016 tarihli, Hâkim (149963) Filiz MENTEŞ SIRÇA vekili Av. Hasan ARSLAN tarafından sunulan 14/10/2016 tarihli. Hâkim (139828) Rümeysa ERDEN'in 12/10/2016 (havale) tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171531) Yavuz GÜNEL'in 07/10/2016 tarihli, Hâkim (153165) Selahaddin BULUĞTEKİN'in 11/10/2016 tarihli, Hâkim (150200) Neslihan ŞENER'in 13/10/2016 tarihli, Hâkim (150020) Zübeyir Talha GÜNEL'in 13/10/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (42713) Serap HAKLİ BAYRAKTUTAN'ın 19/08/2016 ve 12/10/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (107729) Nilgün ŞAHİN'in 11/10/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (171502) Yunus Emre GÖGER'in 10/10/2016 ve 14/12/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (138966) Günay BAYGÜVEN'in 13/10/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (101817) Firdevs ÇETİN’in 12/10/2016 ve 22/11/2016 tarihli, T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi (95184) Mehmet ARI'nın 12/10/2016 tarihli dilekçeleri ve yeniden inceleme talepleri;

Yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmalarına karar verilen ilgililerden; Cumhuriyet Savcısı (36922) Mustafa DEMİR'in 18/11/2016, 23/11/2016, 28/11/2016 tarihli ve ilgili vekili Av. İsa UYSAL'ın 22/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (37948) Ali YILDIZ'ın 21/11/2016 tarihli ve vekili Av. Abdullatif SERT'in 28/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (38679) Mustafa TİRYAKİnin 21/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (40135) Gökçen ERSAN'ın 21/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi* (40915) Mecnun TÜRKER’in 24/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (41117) Ünver ÖZGÜL'ün 24/11/2016, 06/12/2016 ve 15/12/2016 tarihli, Hâkim (41463) Erdoğan YÜCEL'in 23/11/2016 ve 01/12/2016 tarihli, Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (41860) Selim ERTEM'in 24/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (42186) Mustafa SAVAŞ'ın 01/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (42406) Özkan KILIÇ'ın 29/11/2016 ve 05/12/2016 tarihli, Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (42693) Ahmet OKUYAN'ın 30/11/2016 tarihli. Hâkim (95086) Enis Ziya ERKAN'ın 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (101349) Murat ŞENEL'in 25/11/2016, 02/12/2016 ve 13/12/2016 tarihli, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi (101669) Yusuf SEZER'in 28/11/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (107234) İlker ŞENDOĞAN'ın 28/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (107406) Halil GÜMÜŞ'ün 06/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (107463) Hidayet NACAK'ın 01/12/2016 ve 05/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (107676) Fatih SARITAŞ'ın 21/11/2016 ve 05/12/2016 (UYAP) tarihli, Cumhuriyet Savcısı (109436) Hakan ALMALI'nın 18/11/2016 ve 22/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (109469) Yunus DEMİR'in 18/11/2016 tarihli, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (109664) Mustafa GÖKŞEN'in 22/11/2016 ve 28/11/2016 tarihli, İdare

.../...


Mahkemesi Üyesi (118435) Akif KİZİROĞLU’nun 23/11/2016 tarihli, Vergi Mahkemesi Üyesi (118558) Zafer TÜFEKÇİ'nin 21/11/2016 tarihli, Hâkim (119254) Nusret TURAN'ın 28/11/2016 tarihli, Hâkim (120316) Mete KIVRAK'ın 24/11/2016, 25/11/2016 ve 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (120391) Hakan ALTUN'un 23/11/2016 tarihli, Hâkim (120707) Fatih ARSLAN'ın 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (120717) Ziya BÜYÜKŞAHİN'in 21/11/2016 ve 23/11/2016 (UYAP) tarihli yine vekili Av. Hilal YILMAZ'ın 25/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (120751) Yavuz YILMAZ'ın 21/11/2016 tarihli, Hâkim (122372) Betül BATU'nun 05/12/2016 ve 06/12/2016 tarihli, Hâkim (122377) Özgür KESKİN'in 24/11/2016 tarihli. Hâkim (122468) Aygül AKDUMAN'ın 23/11/2016 tarihli. Hâkim (122536) Abdulkadir BOZ'un 24/11/2016 tarihli ve vekili Av. Fatma ARSLAN'ın 05/12/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (124576) Gökhan AKSUNGUR’un 18/11/2016, 21/11/2016 ve 25/11/2016 tarihli, Hâkim (124597) Ömer YALÇINKAYA'nın 02/12/2016 tarihli, Hâkim (124727) Meriç Gonca GÜNERin 24/11/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (124804) Ümit EYÜPOĞLU'nun 25/11/2016 (UYAP) tarihli, Hâkim (125189) Ahmet KAYA'nın 06/12/2016 tarihli ve vekili Av. Tunçer SANCAK'ın 09/12/2016 tarihli, Hâkim (125300) Serhat ÜSTÜNER vekili Av. Çağlar YUMUŞ'un 22/11/2016 ve 19/12/2016 tarihli, Hâkim (125339) Yasin İGNECİ'nin 23/11/2016, 02/12/2016 ve 12/12/2016 tarihli, Hâkim (125352) Emir BAY'ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (125389) Enis KORKMAZ'ın 01/12/2016 tarihli ve vekili Av. Kadir KORKMAZ'ın 23/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (125567) Murat KARAGÖZ'ün 21/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (125582) İbrahim GÜNDÜZ vekili Av. Sinan TUMLUKOLÇU'nun 27/11/2016 tarihli, Hâkim (125596) Abdulkadir KAYGİSİZ'ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (125879) Ahmet SARIYERLİOĞLU'nun 23/11/2016 tarihli, Hâkim (125986) Tolga KAYA’nın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (126041) Mehmet Ferda KILAVUZ'un 15/11/2016 ve 28/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (137433) Musa ÖZCAN'ın 05/12/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (137440) Ercan ERMİŞ'in 24/11/2016 ve 28/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (137529) Mehmet KILINÇARSLAN'ın 21/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (137535) Şaban SARIKAYA'nın 21/11/2016 ve 05/12/2016 tarihli, Hâkim (139586) Bünyamin YILDIRIM'ın 02/12/2016 tarihli ve vekili Av. Metin SÖNMEZ'in 05/12/2016 tarihli, Hâkim (139614) Ümit COŞAR'ın 23/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139665) Gökhan ÖZEN'in 25/11/2016 ve 05/12/2016 tarihli. Hâkim (139668) Fahrettin AKSU'nun 09/12/2016 tarihli, Hâkim (139839) Neslihan ÖZTÜRK'ün 24/11/2016 tarihli, Hâkim (139876) İshak BURSALI'nın 09/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139879) Nazım Furkan DENLİ'nin 24/11/2016 tarihli, Hâkim (139900) Osman BALCI'nın 05/12/2016 tarihli ve vekili Av. Gökan PİRİNÇÇİ'nin 22/11/2016 (UYAP) tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139931) Murat ÇAPAR'ın24/l 1/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139935) Emrah COŞĞUN un 28/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (140330) Mehmet Murat KAMAR'ın 22/11/2016 ve 30/11/2016 tarihli, Hâkim (149908) Halil ZORKUN'un 28/11/2016 tarihli, Hâkim (149947) Esra DENLİ’nin 21/10/2016 ve 24/11/2016 tarihli. Hâkim (149961) Gülsen TOR'un 30/11/2016 tarihli ve vekili Av. Sezgi SARISALTIK'ın 18/11/2016 tarihli, Hâkim (149968) Volkan Şefik GÖKER'in 02/12/2016 tarihli. Hâkim (149982) Nagihan KARTAL'ın 15/12/2016 tarihli, Hâkim (149993) Yasemin TINIK'ın 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (150010) Tamer AZİZOĞLU'nun 22/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (150033) Fatih İLTAŞ'ın 01/12/2016 tarihli, Hâkim (150195) Özlem KOLCU'nun 25/11/2016 tarihli. Hâkim (151285) Mehmet Nazif GÜRASLAN’ın 21/11/2016 ve 30/11/2016 tarihli, Hâkim (151300) Faruk ALAKA'nın 28/11/2016 tarihli, Hâkim (151346) Ertuğrul AVCI'nın 02/12/2016 tarihli, Hâkim (151349) Ahmet AVCI'nın 21/11/2016 ve 24/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (151399) Esma BİÇİCİ ÇELEBİ’nin 28/11/2016 tarihli, Hâkim (151401) Şanver KESKİN'in 01/12/2016 tarihli, Hâkim (151404) Bilal KESKİN'in 01/12/2016 tarihli, Hâkim (151406) Ömer TÜRKEN'in 05/12/2016 tarihli, Cumhurivet Savcısı (151415) Halil İbrahim

.../...

Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
BODUR'un 02/12/2016 tarihli, Hâkim (151421) Erol BUĞDAY'ın 02/12/2016 tarihli, Hâkim (151427) Emin KOZAN'ın 28/11/2016 ve 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (151430) Abdulkadir YAĞIZ'ın 02/12/2016 ve 20/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (151438) Sami KURT'un 25/11/2016 tarihli ve vekili Av. Fatma ARSLAN tarafından sunulan 05/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (151508) Mehmet DEĞİŞ'in 21/11/2016 havale tarihli ve 30/11/2016 tarihli, Hâkim (151510) İbrahim DEMİR'in 02/12/2016 tarihli, Hâkim (151512) Osman DEMİRCİ'nin 24/11/2016 ve 28/11/2016 tarihli, Hâkim (151528) İsmail EKEN'in 30/11/2016 ve 20/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (151529) Fatih EKİCİ'nin 01/12/2016 tarihli, Hâkim (151551) Cüneyt GÜLBAŞ'ın 15/12/2016, 06/12/2016, 02/11/2016 ve vekili Av. Gürkan ŞAHİN tarafından sunulan 14/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153071) Emre ARSLANTOSUN'un 23/11/2016 tarihli. Hâkim (153131) Şerife BOLAT vekili Av. Sinan TUMLUKOLÇU'nun 27/11/2016 tarihli, Hâkim (153142) Ahmet DEMİR'in 02/12/2016 tarihli, Hâkim (153148) Semiha BOZDEMİR'in 01/12/2016 ve 26/12/2016 tarihli, Hâkim (153235) Aziz GÜVEN'in 28/11/2016 tarihli, Hâkim (153245) Semra GÖDELEKÇOŞĞUN'un 05/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153279) Yakup KARACAOĞLU'nun 25/11/2016 tarihli ve vekili Av. Fatma KARACAOĞLU'nun 29/11/2016 tarihli, Hâkim (153288) Çisel KOKSAL KALİZ’in 02/12/2016 ve 12/12/2016 tarihli, Hâkim (153316) Mehmet KURNAZ'ın 28/11/2016 tarihli ve vekili Av. Özgür ORAL'ın 02/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153467) Yasin SARTIK'ın 18/11/2016 ve 08/11/2016 tarihli. Hâkim (153530) Yunus TOPUZ'un 28//11/2016 ve 24/10/2016 tarihli, Hâkim (153542) Firdevs TUNÇ vekili Av. Şengül Funda YAKUT'un 25/11/2016 tarihli, Hâkim (153548) Faruk YALNIZ'ın 12/12/2016 tarihli, Hâkim (153599) Kadir YÜCE'nin 21/11/2016 ve 12/12/2016 tarihli, Hâkim (165522) Ahmet ARIKAN'ın 02/12/2016 tarihli, Hâkim (165523) Murat ARSLAN'ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (165528) Bülent ATMAZ'ın 02/12/2016 tarihli ve vekili Av. Fatma ARSLAN'ın 05/12/2016 tarihli, Hâkim (165539) Yeliz BAŞBİLEN'in 22/11/2016 tarihli. Hâkim (165550) Mehmet Cemil BİLGİÇ'in 25/11/2016 tarihli, Hâkim (165566) Rahmi HELVACI'nın 28/11/2016 ve 28/12/2016 tarihli, Hâkim (165569) Erol IŞIK'ın 18/11/2016 tarihli, Hâkim (165582) İdris EĞİLMEZ'in 05/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (165591) Murat SAVATYAPAN'ın 01/12/2016 ve 09/12/2016 tarihli, Hâkim (165595) Mutlu SEYHAN'ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (165597) Fatih KILINÇ'ın 28/11/2016 tarihli, Hâkim (165619) Mehmet Emin OYANIK'ın 28/11/2016 tarihli, Hâkim (165621) Osman ÖĞMEIYin 23/112016 ve 01/12/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (165761) Nurfer AKGÜL'ün 25/11/2016 ve 20/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (165928) Ümit KARAÇAVUŞ vekili Av. Aykut ÖZDEMİR'in 02/12/2016 tarihli, Hâkim (165959) Ahmet KILIÇELLİ'nin 02/12/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (167834) Fatih AVCI'nın 21/11/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (167867) Yasemin BERK DURAN'ın 26/11/2016 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (167873) Seyfi TOZAR'ın 22/11/2016 ve 28/11/2016 tarihli, Hâkim (170980) Esra ERÇELİK'in 25/11/2016 tarihli. Hâkim (170985) İsmail KAHRAMAN'ın 20/11/2016 tarihli, Hâkim (170994) Mehmet Erkan KALİZ'in 01/12/2016 ve 16/12/2016 tarihli, Hâkim (171002) Mehmet AKGÜN’ün 24/10/2016 ve 28/11/2016 tarihli, Hâkim (171003) Mete KAPLAN'ın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (171026) Ömer Faruk ALKAN'ın 29/11/2016 tarihli, Hâkim (171083) Zeynep ÖZEN'in 21/11/2016 ve 06/12/2016 tarihli, Hâkim (171113) Mehmet AYKO'nun 02/12/2016 tarihli, Hâkim (171159) Nurullah MORAL'ın 01/12/2016, 05/12/2016 ve 13/12/2016 tarihli, Hâkim (171218) Tuğba DEMİR'in 21/11/2016 tarihli, Hâkim (171236) İlhan SAYIN'ın 09/12/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171239) Bilal BOZKUŞ'un 23/11/2016 tarihli, Hâkim (171248) Filiz BULUT'un 22/11/2016 tarihli, Hâkim (171289) Elif AYKO'nun 24/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171291) Ahmet ÇELİK’in 27/11/2016 tarihli, Hâkim (171312) Ramazan TEKKOYUN'un 21/12/2016, 06/12/2016 ve 01/12/2016 tarihli, Hâkim (171386) Arife Hüsne KARAKÖSE'nin 25/11/2016 tarihli, Hâkim (171412) Lütfı DOĞAN'ın 25/11/2016 ve 02/12/2016

.../...

Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
tarihli. Hâkim (171463) Semih EKER'in 25/11/2016 tarihli, Hâkim (171464) Esma ÜÇLER'in 25/11/2016 tarihli, Hâkim (171468) Hilal ÜNAL OCAK’ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (171493) Yasemin YAMAN’ın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (171503) Nilıaıı ZENGİN vekili Av. Adem KAPLAN’ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (171547) Melike GÖKSAN’ın 25/11/2016 tarihli ve vekili Av. Sinan TUMLUKOLÇU’nun 27/11/2016 tarihli, Hâkim (171576) Rabia İSKENDER GENǒin 25/11/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (173300) Fuat KAYADİBİ’nin 23/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (174455) Mustafa KAPTAN’ın 24/11/2016 tarihli, Hâkim (174519) Ahmet AVŞAR’ın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (174572) Enver EVREN’in 25/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (174621) Fehmi GÜNBELDEK'in 30/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (174622) Hakan ÇALDIR’ın 23/11/2016 ve vekili Av. Ali ÇALDIR tarafından sunulan 09/12/2016 tarihli, Hâkim (174640) Halil GÜVEN'in 24/11/2016, 28/11/2016 ve 02/12/2016 tarihli, Hâkim (174728) Fatih YAPRAKCIER'in 22/11/2016 tarihli, Hâkim (179234) Feyza ORASAN'ın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (179513) Mehmet Nuri KAPLAN'ın 22/11/2016 tarihli, Hâkim (179576) Mehmet Akif ŞAHİN'in 12/12/2016 tarihli ve vekili Av. Meltem DOĞAN AKIN'ın 21/11/2016 tarihli, Hâkim (179664) Abdullah Kasım TOSUN'un 25/11/2016, 02/12/2016, 12/12/2016 tarihli ve vekili Av. Fatma KARACAOĞLU'nun 29/11/2016 tarihli, Danıştay Tetkik Hâkimi (183637) Bayram DUDAKLI'nın 05/12/2016 tarihli, Hâkim (23998) Saffettin ALDEMİR’in 24/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (33979) Yusuf KIZILTUĞ'un 24/11/2016 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (40128) Mustafa KOÇ'un 21/11/2016 ve 05/12/2016 tarihli, Hâkim (104670) Mürvet KARA ŞENGÜL'ün 25/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (107411) Tuğba ALDEMİR vekili Av. Müslüm KANDEMİR'in 25/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (109426) Meryem ERASLAN'ın 25/11/2016 ve 12/12/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (109677) Nurşan YÜKSEL AYDINOĞLU'nun 12/12/2016 tarihli ve vekili Av. Metin ŞENAY'ın 23/11/2016 ve 09/12/2016 tarihli, Hâkim (153105) Fatma ARSLAN'ın 21/11/2016 tarihli, Hâkim (153261) Özlem KOCAOĞLU'nun 24/11/2016 (UYAP) tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (170982) Saliha AKÇAKUŞ AVLIK'ın 24/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (171476) Münire Şeyma ÇELEBİ'nin 24/11/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (174537) Gülay BAHÇAVAN’ın 25/11/2016 tarihli, Hâkim (179382) Kübra EROL 'un 21/11/2016 ve 23/11/2016 tarihli dilekçeleri ve yeniden inceleme talepleri;

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapdan incelemede; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu; 04/10/2016 tarih ve 2016/430 Karar no.lu kararları ile 15/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar no.lu kararları yerinde olduğundan değiştirilmelerine yer olmadığına, ilgililer ve vekillerinin yeniden inceleme taleplerinin ayrı ayrı olmak üzere esastan REDDİNE,

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Cumhuriyet Savcısı (104884) Zeynal Abidin ULU'nun Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kanalıyla gönderdiği tarihsiz yeniden inceleme talepli dilekçesine istinaden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararıyla, ilgilinin yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine karar verilmiş ise de, Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının 08/09/2016 tarihli olduğu, kararı 29/08/2016 tarihinde tebellüğ eden ilgilinin 10 günlük yasal süre içerisinde yeniden inceleme talebinde bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen ilgilinin yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine dair Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek yapılan incelemede;

İlgilinin yeniden inceleme talepli dilekçesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgili hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun

.../...

Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, yeniden inceleme talebinin esastan REDDİNE,

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Hâkim (153558) Hatice AYHAN'a, meslekten çıkarma kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı 03/09/2016 tarihi itibariyle tebliğ edildiği, 10 günlük yasal yeniden inceleme süresinin son gününün kurban bayramı tatiline rastladığı, ancak 16/09/2016 tarihinin idari izin günü olduğu, ilgilinin Kilis Adalet Komisyonu Başkanlığı kanalıyla gönderdiği dilekçe tarihinin de 16/09/2016 olduğu ve yasal süresi içerisinde verildiği anlaşıldığından, adı geçen ilgilinin yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine dair Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek yapılan incelemede;

İlgilinin yeniden inceleme talepli dilekçesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgili hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016 tarih, 2016/428 Karar no.lu kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, yeniden inceleme talebinin esastan REDDİNE,

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Hâkim (137427) Fatih AKAR hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararıyla, yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine karar verilmiş ise de, Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 05/12/2016 tarihli yazı içeriğinden, ilgilinin yasal 10 günlük yeniden inceleme süresi içerisinde 02/09/2016 tarihinde verdiği dilekçesinin bulunduğunun, cezaevi idaresi tarafından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na geç intikal ettirildiği anlaşıldığından, adı geçen ilgilinin yeniden inceleme talebinin süre yönünden reddine dair Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek yapılan incelemede;

İlgilinin yeniden inceleme talepli dilekçesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek ilgili hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, yeniden inceleme talebinin esastan REDDİNE,

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen İdare Mahkemesi Üyesi (107205) Yasin GÜZEL ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Yargıtay Tetkik Hâkimi (42495) Tezcan DEVECİ haklarında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 29/11/2016 tarih ve 2016/440 Karar sayılı kararıyla, ilgililerin yakınları tarafından yapılan yeniden inceleme taleplerinin taraf sıfatlarının bulunmaması nedeniyle reddine karar verilmiş ise de, İdare Mahkemesi Üyesi (107205) Yasin GÜZEL'in Kocaeli 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kanalıyla gönderdiği 01/09/2016 tarihli, Yargıtay Tetkik Hâkimi (42495) Tezcan DEVECİ'nin Sincan 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü kanalıyla gönderdiği 08/09/2016 tarihli dilekçelerle yasal 10 günlük yasal süre içerisinde yeniden inceleme talebinde bulundukları anlaşıldığından, adı geçen ilgililer hakkında yapılan incelemede;

İlgililerin yeniden inceleme talepli dilekçeleri, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek; İdare Mahkemesi Üyesi (107205) Yasin GÜZEL hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/08/2016 tarih, 2016/426 Karar no.lu kararı; Yargıtay Tetkik Hâkimi (42495) Tezcan DEVECİ hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 Karar no.lu kararıyla verilen meslekten çıkarma kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin

.../...

ayrı ayrı olmak üzere esastan REDDİNE,

  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmalarına karar verilen ilgililerden; Hâkim (35902) Hatice ÇETİNGÜL, Cumhuriyet Savcısı (35999) Orhan ÇETİNGÜL, Cumhuriyet Savcısı (101437) Yaşar KAVALCIOĞLU ve Cumhuriyet Savcısı (38220) Adem DOĞRU'ya meslekten çıkarma kararlarının Resmi Gazetede yayınlanma tarihi olan 25/08/2016 tarihinde, tebliğ edilmesine karşın; Hâkim (35902) Hatice ÇETİNGÜL'ün 21/12/2016 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı (35999) Orhan ÇETİNGÜL'ün 11/12/2016 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı (38220) Adem DOĞRU'nun 09/12/2016 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı (101437) Yaşar KAVALCIOĞLU'nun 07/12/2016 tarihinde karara yönelik yeniden inceleme talebinde bulundukları, ilgililerin yasal süre içerisinde yeniden inceleme yoluna başvurmadıkları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal eden dilekçe içerikleri ve kayıtlardan anlaşılmakla, adı geçen ilgililer yönünden daha önce kesinleşmiş olan karara vaki yeniden inceleme taleplerinin REDDİNE,

  2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 Karar no.lu kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verilen Cumhuriyet Savcısı (32439) Hayrettin SEMERKANT'a, meslekten çıkarma kararının 01/09/2016 tarihinde usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, her ne kadar ilgili vekili Av. Halil CANDA tarafından sunulan 09/12/2016 tarihli dilekçede, müvekkiliyle yaptığı görüşmede, ilgilinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na dilekçe göndererek yeniden inceleme talebinde bulunduğunu iddia ettiği belirtilmiş ise de, kayıtların tetkikinde ilgili ya da vekili tarafından süresi içerisinde sunulmuş herhangi bir dilekçeye rastlanılmadığı, ilgili vekilinin 09/12/2016 tarihli dilekçesinin ise 10 günlük yasal yeniden inceleme süresinin sona ermesinden sonra sunulduğu anlaşılmakla; Cumhuriyet Savcısı (32439) Hayrettin SEMERKANT vekili tarafından, ilgili yönünden kesinleşmiş karara vaki yeniden inceleme talebinin REDDİNE,

29/12/2016 tarihinde oybirliğiyle ve KESİN olmak üzere karar verildi.

Mehmet YILMAZ Kenan İPEK

BAŞKANVEKİLİ ÜYE

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU


GENEL KURUL KARARI


Karar No

Tutanak No

Karar Tarihi

2016/446

25

29/12/2016
Ömer KERKEZ ÜYE

Halil KOÇ

ÜYE

Hayriye ŞİRİN UNSEL ÜYE

Emin SINMAZ ÜYE

Muharrem ÖZKAYA ÜYE

Aysel DEMİREL ÜYE

Rasim AYTİN ÜYE

Ramazan KAYA ÜYE

Turgay ATEŞ ÜYE
  
30.12.2016 19:21:21

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim