Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İSTİNAFIN FAYDALARINDAN BİRİSİİSTİNAFIN FAYDALARINDAN BİRİSİ

Yetki belgesiyle açılan mirasçılık belgesi talebinde Sulh Hukuk Mahkemesi davanın hasımlı (Maliye Hazinesi aleyhine) açılması nedeniyle görevsizlik kararı vererek talep halinde dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İstinaf kanun yolundan önce olsa basit nitelikteki bu hatanın düzeltilmesi en az 1 seneyi alırdı.Davacı vekili meslektaşımız bu hatayı ve gecikmeyi müvekkiline izah edemezdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu hatayı 1 ay içerisinde düzelterek geri gönderdi.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
6. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

ESAS NO : 2016/88
KARAR NO :2016/ 84

Davacılar vekili istinaf dilekçesinde; davanın mirasçılık belgesi istemine ilişkin olup hasımlı açılsa da çekişmesiz yargı işlerinden olduğunu, bu nedenle davanın sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerektiğini belirtmiştir.

Dava, görülmekte olan bir dava nedeniyle veraset ilamı alınmak üzere talep edene verilen yetki belgesi uyarınca mirasçılık belgesi istemine ilişkindir. Maliye Hazinesi'nin hasım gösterilmesi maddi hataya ilişkin olup, talep edenin istemini çekişmeli yargı işi haline getirmez. Kaldı ki bir davada maddi vakıaları ileri sürmek taraflara ait ancak bu vakıaları yorumlayıp uygulanacak yasa hükmünü bulmak hakime ait bir görevdir.

Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının kaldırılarak yeniden görülmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

K A R A R : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;
Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/572 Esas 2016/825 sayılı kararın HMK 353/a-3 maddesi gereğine KALDIRILMASINA ve dosyanın yeniden görülmesi için mahkemesine gönderilmesine,
Kararın taraflara tebliğine,

Giderler peşin alındığından başkaca gider ve harç alınmasına yer olmadığına,

Dair dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 362/1-b maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 07/12/2016 günü oybirliği ile karar verildi.


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim