Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Deha, gerçekte alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir. William James
Sitenize Ekleyin

Dava açma süresi Kararları

42.112'e yakın içtihat & karar dökümanları arasından "Dava açma süresi" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir. Aşağıdaki Dava açma süresi içtihat&karar "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Dava açma süresi ile ilgili "101" içtihat & karar listesi aşağıdadır.
İçtihat

Görevsizlik kararı - dava açma süresi

Düzenleyıcı işlemler - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - davanın reddi - idari yargı - süre aşımı

Uygulama işlemı - dava açma süresı,

İflas masasına kayıt ve kabul istemi - tebliğ masrafları avansı - dava açma süresi

Kira sözleşmesi • tahliye davası • dava açma süresi

Dava açma süresi - para cezası - zımni ret - işlemi - özel kanun - genel kanun

Dava açma süresi - kira sözleşmesi - belirli süreli - borçlar kanunu - ürün kirası - feshi ihbar - taraflar - taşınmaz - tahliye - teslim - terk - bağ

Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası - genel kurul gündemi - genel kurul kararı - dava açma süresı - yönetim kurulu - davanın reddi - kesinleşme - karşı dava
Dava açma süresi - temerrüt nedeniyle tahliye
Belirsiz sureli sozlesme - dava açma süresı - eksik araştırma - kira sözleşmesi - tahliye davası - belirli süreli - borçlar kanunu - kira ilişkisi - kira süresi - taşınmaz - işyeri - keşif
Dava açma süresı - davanın açılması - kira sözleşmesi - tahliye davası
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
İçtihadı birleştirme kararı - direnme kararının bozulması - haksız tutuklama tazminatı - yargıtay ceza genel kurulu - bozma ilamına uyulması - ağır ceza mahkemesi - dava açma süresı - manevi tazminat - tazminat davası - vekalet ücreti - taammuden adam -
Yazılı tahliye taahhüdü - kiralananın tahliyesi - sulh hukuk mahkemesi - dava açma süresı - kiracılık sıfatı - karar düzeltme - tahliye davası - icra müdürlüğü - davanın reddi - icra takibi - sözleşme - ek dava - derdest
Dava açma süresı - dısıplın cezası - dava açılması - davanın reddi - tatil günleri - resmi tatil - süre aşımı - kesinleşme - tebligat - oranı
İdare mahkemeleri - idari para cezası - dava açma süresı - mahkeme kararı - dava açılması - davanın reddi - idari yargı - süre aşımı - süreler
İtirazın iptali davasının süresi - mahkemece yapılacak iş - icra inkar tazminatı - zamanaşımı süresi - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - borcun ödenmesi - icra müdürlüğü - davanın reddi - temyiz harcı - icra dosyası - borca itiraz - icra takibi - ika
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği - avrupa insan hakları sözleşmesı - tapu iptali ve tescil davası - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süre - yargılama hukuku - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - kadastro işlemi - mülkiyet hakkı - direnme karari -
Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası - genel kurul gündemi - genel kurul kararı - dava açma süresı - yönetim kurulu - davanın reddi - kesinleşme - karşı dava
Davanın görev yönünden reddı - dava dilekçesinin reddi - düzenleyıcı işlemler - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - tatil günleri - resmi gazete - idari yargı - süre aşımı - süreler
Davanın usulden reddi - sıra cetveline itiraz - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - hak düşürücü süre - dava açma süresı - dava şartları - iflas dairesi - tebligat - iik
Hak düşürücü sürenin geçirilmesi - sıra cetveline itiraz davası - davanın usulden reddi - dava açma süresı - karar düzeltme - icra müdürlüğü - icra takipleri - dava açılması - hukuki yarar - karar sonucu - karşı davada - borcu kabul - asıl davada - dava
İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki
İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki
Asliye hukuk mahkemesi - sulh hukuk mahkemesi - dava açma süresı - davanın reddi - kadastro - taşınmaz - görev - yetki
Dava açma süresı - idari işlem - süre aşımı - görev
Dava açma süresı - tedavi giderleri - tenkis davası - davanın reddi - davaya cevap - mal kaçırma - tapu iptal - kooperatif - kalmaması - komisyon - taşınmaz - iyiniyet - muvazaa - tescil - yetki - anne
İçtihadı birleştirme kararı - yargıtay ceza genel kurulu - asliye ceza mahkemesi - koruma tedbirleri - dava açma süresı - eksik araştırma - tazminat talebi - beraat kararı - karar sonucu - usul hukuku - kesinleşme
Hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - sıra cetveli
Hak düşürücü süreler - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - mülkiyet hakkı - kamu düzeni - kadastro - taşınmaz - tasfiye
Hak düşürücü süre - dava açma süresi - iflas idaresi - davanın reddi - sıra cetveli - iflas masası - taraflar - tebligat - gerekçe - iik
Sıra cetveline itiraz davası - davanın usulden reddi - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - dava şartları - iflas dairesi - resmi tatil - tebligat - iik
Menfi tespit davası - dava açma süresı - davanın reddi - icra harç - iik
Dava açma süresı - bilirkişi raporu - bilirkişi kurulu - orman kadastrosu - temyiz dilekçesi - davanın reddi - yeşil alan - kesinleşme - mülkiyet - taşınmaz - keşif - görev
Dava şartı yokluğu - hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - sıra cetveli - tebligat
Destekten yoksun kalma - hesaplama yöntemi - irade açıklaması - dava açma süresı - bilirkişi raporu - manevi tazminat - tazminat davası - trafik kazası - ödeme tarihi - hesaplanması - takdir hakkı - yasal faiz - ödeme günü - ibraname
Dava açma süresi- ataması yapılan memurun yolluk talebi
Takibin durmasından sonra borçlu tarafından itirazın iptali davasından önce yapılan ödemeler için dava açmanın hukuki yararı yoktur
Borçlu takibe itiraz edip itirazı alacaklıya tebliğ ettirmiş ise alacaklının 7 gün içinde dava açması gerekir.
Dava açma süresı- çed raporu gerekli değildir kararı yörede duyurulmalıdır
Dava açma süresı-çalışmaya ara verme dönemi- katma değer vergısı
İmar planı değışıklığı, dava açma süresı, dava açma ehlıyetı,
Şirket ortağı adına tahakkuk ettirilen vergi için şirketin dava açma menfaati yoktur
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
Kira sözleşmesi • tahliye davası • dava açma süresi
Paylı mülkiyet • dava açma yöntemi
Ölen işçinin mirasçılarının hakları • dava açmada izlenecek yol
Kamulaştırmasız el koyma • uzlaşma yolu dava açma olanağı
Türkiye’de mutad meskeni olmayan türk vatandaşının dava açması
Dava açmada hukuki yarar
Dava açma süresi - görevsiz yargı mercii
Mercııne tevdı kararı - süre aşımı dava açma süresı
Dava açma ehliyeti - taşınmazın iadesi talebi
Menfi tespit davası • hukuki yarar koşulu dava açma zamanı
Disiplin cezasına itiraz süresi, zımni ret - dava açma süresi
Gümrüksüz satış mağazası - dava açma süresi
Dava açma ehliyeti, dernek - çevresel etki değerlendirme
Görevsizlik kararı - dava açma süresi
Dava açma süresi - genel vekaletname
Kamulaştırma davalarında dava açmanın hak düşürücü süreye tabi olması ve bu süre geçtikten sonra tapunun kesinleşmiş olmasının, davacılara, ıslah yolu ile de olsa ek dava açma hakkı sağlamayacağı
Gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekaletname getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına ve usul işlemleri yapmasına izin verebilir.
Taşınır satışı - ihalenin fesi - dava süresi - para cezası
Taşınır satışı - ihalenin fesi - dava süresi - satış ilanının usule uygun tebliğ edlmediği durumda - öğrenme tarihinden itibaren
3. kişinin haczi önlemek için ihtirazı kayıtta ödeme yapması sonrası dava açması istihkak davası niteiğindedir
Zincirilme sorumluluk bulunan olayda davacının tüm sorumlular hakkında dava açması mecburiyeti yoktur.
Feshi tebliğden imtina edilmesi-1 aylık işe iade dava açma süresi
İşe iade dava açma süresinin fesih bildiriminin tebliğinden başlaması-önelli fesih
Mobbing nedeniyle dava açmak işe iade davasını çelişkili hale getirmez. hukuki dinlenilme hakkı
Ticari defterleri kaybına ilişkin dava açmada 15 günlük hak düşürücü sürenin defterlerin kaybolduğuna kesin olarak ıttıla olunduğu tarihten itibaren başlayacağının kabulü gerekir.
Vekalet aldığı halde hiçbir dava açmayarak görevin gereklerine uymamak
Zayi nedeniyle çek iptal davasını ancak hamilin açabileceği, keşideci olan davacının dava açma ehliyetinin olmadığı
Verilen süre içinde dava açmayan, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından, mahcuzlar üzerindeki haciz düşer ve dava konusuz kalır
Üçüncü kişinin, haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını önlemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunu tamamen ödenmesinde açılan dava paraya yönelik istihkak
634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetim kurulunun veya yöneticinin dava açma kapsamı
İstihkak iddiası üzerine icra müdürlüğü tarafından iik'nun 97/1 maddesindeki prosedür işletilmese de dava açma süresi henüz başlamayacağından 3.kişi, hacizli mal satılarak bedeli alacaklıya ödeninceye kadar istihkak davasını açabilir.
Haksız tutuklama tazminatı - haksız tutuklama tazminat dilekçesi - haksız tutuklama nedeniyle tazminat kararının icrası - haksız tutuklama tazminat harç - haksız tutuklama tazminatı dava açma süresi - haksız tutuklama tazminatı nasıl tahsil edilir - haksı
Medeni hakları kullanma ehliyeti - genel kurul kararının iptali - kooperatif genel kurulu - kayyım atanması davası - kooperatifler kanunu - kooperatif ortaklığı - kooperatiften ihraç - yargılama giderleri - dava açma ehlıyetı - vekalet sözleşmesi - davan
dava açma süresi süre düzeltme ve şikayet yolu idari yargılama usulü kanunu
Dava açma süresi - kira sözleşmesi - belirli süreli - borçlar kanunu - ürün kirası - feshi ihbar - taraflar - taşınmaz - tahliye - teslim - terk - bağ
Dava süresi - görevli mahkeme - haciz ihbarnamesi üzerine açılacak menfi tesbit davası - icra tetkik merciince verilen görevsizlik kararının süreye etkisi
İflas masasına kayıt ve kabul istemi - tebliğ masrafları avansı - dava açma süresi
Hak düşürücü süre - dava açma süresi - iflas idaresi - davanın reddi - sıra cetveli - iflas masası - taraflar - tebligat - gerekçe - iik
Dava açma hakkı - evlatlığın alt soyu - muris muvazaası - tapu iptali ve tescil
Dava süresi - görevli mahkeme - prim borcu ve faizin iptali
Dava süresi - görevli mahkeme - ödeme emrinin iptali
Davacının yetkili olmayan mahkemede dava açması - davalının seçim hakkını yanlış kullanması - sigorta şirketinin işletene karşı açtığı davada yetkili mahkeme - yetki ilk itirazı - yetkide seçim hakkınının davacıya ait olması
Dava açma zamanı - mahkemenin taleple bağlı oluşu - orman tahdidine itiraz davası
İdari dava açma süresi, eylemin idariliği
Dava açma süresi - temerrüt nedeniyle tahliye
Davaya konu taşınmazların hukuki durumu - orman sayılan yerlerden olduğu, zilyetlikle kazanma koşullarının oluşmadığı iddiasıyla mahkemeye açılan dava süresi - zilyedlikle ormandan toprak kazanma
Dava açma hakkı - konutun işyeri olarak kullanılması
Vekalet ücreti - dava açma ehliyeti - idari yargılama hukuku
Belediye bütçesi, dava açma ehliyeti, - türk mühendis ve mimarlar odaları birliği
Dava açma ehliyeti - menfaat ihlali - vesayet yetkisi - il idaresi kanunu (5442) il idaresi kanunu - karayolları trafik kanunu (2918) karayolları trafik kanunu
Dava açma süresi - para cezası - zımni ret - işlemi - özel kanun - genel kanun
Dava açma hakı - haksız dava açılması nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi
Prim ve gecikme zammı borcunun ödenmesi - iptal davası açma süresi - hak düşürücü süre
Ekonomik ve sosyal durum - dava açma ehlıyetı - davanın reddi - temyiz harcı - nafaka
Ticaret mahkemesi - hak sahibi - dava açma - sözleşme
Dava açma ve davayı takip yetkisi - hata hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil
Dava açma ehliyeti - ek ders ücreti - ortak hak ve menfaat - sendika üyesi
Boşanma - boşanma davalarında vekalet ücretinin tahmili - tam kusurlu eşin dava açması
Ortak yere müdahalenin önlenmesi - yöneticinin dava açma yetkisi
Dava açma hakkı
İtirazın iptali davası - itirazın kaldırılması - davanın usulden reddi - dava açma ehlıyetı - zamanaşımı süresi - yönetim kurulu - icra müdürlüğü - davanın reddi - birleşen dava - icra takibi - yetki - görev - iik
İtirazın iptali-1 yıllık dava açma süresinin itirazın tebliğiyle başlayacağı - itirazdan 5 yıl sonra açılan iptal davası
Yargı yolu belirsizliği - yargı yonuda yanılma - yanlış mahkemeye dava açma- danıştay kararı
Konut satışı -eksik iş-ayıplı iş- 30 günlük süre-ihbar süresi- dava açma süresi
Dava açma süresi haberleri Dava açma süresi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim