Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Dava açma süresi İçtihatları

Dava açma süresi Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "Dava açma süresi" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Görevsizlik kararı - dava açma süresi

Düzenleyıcı işlemler - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - davanın reddi - idari yargı - süre aşımı

Uygulama işlemı - dava açma süresı,

Kira sözleşmesi • tahliye davası • dava açma süresi

İflas masasına kayıt ve kabul istemi - tebliğ masrafları avansı - dava açma süresi

Dava açma süresi - para cezası - zımni ret - işlemi - özel kanun - genel kanun

Dava açma süresi - kira sözleşmesi - belirli süreli - borçlar kanunu - ürün kirası - feshi ihbar - taraflar - taşınmaz - tahliye - teslim - terk - bağ

Dava açma süresı - davanın açılması - kira sözleşmesi - tahliye davası
Dava açma süresi - temerrüt nedeniyle tahliye
Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası - genel kurul gündemi - genel kurul kararı - dava açma süresı - yönetim kurulu - davanın reddi - kesinleşme - karşı dava
Belirsiz sureli sozlesme - dava açma süresı - eksik araştırma - kira sözleşmesi - tahliye davası - belirli süreli - borçlar kanunu - kira ilişkisi - kira süresi - taşınmaz - işyeri - keşif
İçtihadı birleştirme kararı - direnme kararının bozulması - haksız tutuklama tazminatı - yargıtay ceza genel kurulu - bozma ilamına uyulması - ağır ceza mahkemesi - dava açma süresı - manevi tazminat - tazminat davası - vekalet ücreti - taammuden adam -
Dava açma süresı - dısıplın cezası - dava açılması - davanın reddi - tatil günleri - resmi tatil - süre aşımı - kesinleşme - tebligat - oranı
Sıra cetveline itiraz davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - iflas idaresi - davanın reddi - iflas masası - icra
İtirazın iptali davasının süresi - mahkemece yapılacak iş - icra inkar tazminatı - zamanaşımı süresi - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - borcun ödenmesi - icra müdürlüğü - davanın reddi - temyiz harcı - icra dosyası - borca itiraz - icra takibi - ika
Dava açma süresı - idari işlem - süre aşımı - görev
İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği - avrupa insan hakları sözleşmesı - tapu iptali ve tescil davası - adil yargılanma hakkı - hak düşürücü süre - yargılama hukuku - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - kadastro işlemi - mülkiyet hakkı - direnme karari -
İdare mahkemeleri - idari para cezası - dava açma süresı - mahkeme kararı - dava açılması - davanın reddi - idari yargı - süre aşımı - süreler
Yazılı tahliye taahhüdü - kiralananın tahliyesi - sulh hukuk mahkemesi - dava açma süresı - kiracılık sıfatı - karar düzeltme - tahliye davası - icra müdürlüğü - davanın reddi - icra takibi - sözleşme - ek dava - derdest
Davanın görev yönünden reddı - dava dilekçesinin reddi - düzenleyıcı işlemler - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - dava açılması - tatil günleri - resmi gazete - idari yargı - süre aşımı - süreler
Hak düşürücü sürenin geçirilmesi - sıra cetveline itiraz davası - davanın usulden reddi - dava açma süresı - karar düzeltme - icra müdürlüğü - icra takipleri - dava açılması - hukuki yarar - karar sonucu - karşı davada - borcu kabul - asıl davada - dava
İdari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - dava açma süresı - uygulama işlemi - hesaplanması - parasal hak - idari yargı - idari dava - görev - yetki
Asliye hukuk mahkemesi - sulh hukuk mahkemesi - dava açma süresı - davanın reddi - kadastro - taşınmaz - görev - yetki
Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası - genel kurul gündemi - genel kurul kararı - dava açma süresı - yönetim kurulu - davanın reddi - kesinleşme - karşı dava
Davanın usulden reddi - sıra cetveline itiraz - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - hak düşürücü süre - dava açma süresı - dava şartları - iflas dairesi - tebligat - iik
Sıra cetveline itiraz davası - davanın usulden reddi - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - dava şartları - iflas dairesi - resmi tatil - tebligat - iik
Dava açma süresı - bilirkişi raporu - bilirkişi kurulu - orman kadastrosu - temyiz dilekçesi - davanın reddi - yeşil alan - kesinleşme - mülkiyet - taşınmaz - keşif - görev
Dava şartı yokluğu - hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - sıra cetveli - tebligat
Dava açma süresı - tedavi giderleri - tenkis davası - davanın reddi - davaya cevap - mal kaçırma - tapu iptal - kooperatif - kalmaması - komisyon - taşınmaz - iyiniyet - muvazaa - tescil - yetki - anne
İçtihadı birleştirme kararı - yargıtay ceza genel kurulu - asliye ceza mahkemesi - koruma tedbirleri - dava açma süresı - eksik araştırma - tazminat talebi - beraat kararı - karar sonucu - usul hukuku - kesinleşme
Hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın reddi - sıra cetveli
Hak düşürücü süreler - dava açma süresı - temyiz dilekçesi - mülkiyet hakkı - kamu düzeni - kadastro - taşınmaz - tasfiye
Destekten yoksun kalma - hesaplama yöntemi - irade açıklaması - dava açma süresı - bilirkişi raporu - manevi tazminat - tazminat davası - trafik kazası - ödeme tarihi - hesaplanması - takdir hakkı - yasal faiz - ödeme günü - ibraname
Hak düşürücü süre - dava açma süresi - iflas idaresi - davanın reddi - sıra cetveli - iflas masası - taraflar - tebligat - gerekçe - iik
Menfi tespit davası - dava açma süresı - davanın reddi - icra harç - iik
İtirazın kaldırılması - hak düşürücü süre - itirazın iptali davası - dava açma süresı - iik - icra
Dava açma süresi- ataması yapılan memurun yolluk talebi
Takibin durmasından sonra borçlu tarafından itirazın iptali davasından önce yapılan ödemeler için dava açmanın hukuki yararı yoktur
Borçlu takibe itiraz edip itirazı alacaklıya tebliğ ettirmiş ise alacaklının 7 gün içinde dava açması gerekir.
Dava açma süresı- çed raporu gerekli değildir kararı yörede duyurulmalıdır
Dava açma süresı-çalışmaya ara verme dönemi- katma değer vergısı
İmar planı değışıklığı, dava açma süresı, dava açma ehlıyetı,
Şirket ortağı adına tahakkuk ettirilen vergi için şirketin dava açma menfaati yoktur
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
Kira sözleşmesi • tahliye davası • dava açma süresi
Paylı mülkiyet • dava açma yöntemi
Ölen işçinin mirasçılarının hakları • dava açmada izlenecek yol
Kamulaştırmasız el koyma • uzlaşma yolu dava açma olanağı
Türkiye’de mutad meskeni olmayan türk vatandaşının dava açması
Dava açmada hukuki yarar
Dava açma süresi - görevsiz yargı mercii
Mercııne tevdı kararı - süre aşımı dava açma süresı
Dava açma ehliyeti - taşınmazın iadesi talebi
Menfi tespit davası • hukuki yarar koşulu dava açma zamanı
Disiplin cezasına itiraz süresi, zımni ret - dava açma süresi
Gümrüksüz satış mağazası - dava açma süresi
Dava açma ehliyeti, dernek - çevresel etki değerlendirme
Görevsizlik kararı - dava açma süresi
Dava açma süresi - genel vekaletname
Kamulaştırma davalarında dava açmanın hak düşürücü süreye tabi olması ve bu süre geçtikten sonra tapunun kesinleşmiş olmasının, davacılara, ıslah yolu ile de olsa ek dava açma hakkı sağlamayacağı
Gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekaletname getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına ve usul işlemleri yapmasına izin verebilir.
3. kişinin haczi önlemek için ihtirazı kayıtta ödeme yapması sonrası dava açması istihkak davası niteiğindedir
Zincirilme sorumluluk bulunan olayda davacının tüm sorumlular hakkında dava açması mecburiyeti yoktur.
Feshi tebliğden imtina edilmesi-1 aylık işe iade dava açma süresi
İşe iade dava açma süresinin fesih bildiriminin tebliğinden başlaması-önelli fesih
Mobbing nedeniyle dava açmak işe iade davasını çelişkili hale getirmez. hukuki dinlenilme hakkı
Ticari defterleri kaybına ilişkin dava açmada 15 günlük hak düşürücü sürenin defterlerin kaybolduğuna kesin olarak ıttıla olunduğu tarihten itibaren başlayacağının kabulü gerekir.
Vekalet aldığı halde hiçbir dava açmayarak görevin gereklerine uymamak
Zayi nedeniyle çek iptal davasını ancak hamilin açabileceği, keşideci olan davacının dava açma ehliyetinin olmadığı
Verilen süre içinde dava açmayan, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından, mahcuzlar üzerindeki haciz düşer ve dava konusuz kalır
Üçüncü kişinin, haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını önlemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunu tamamen ödenmesinde açılan dava paraya yönelik istihkak
634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetim kurulunun veya yöneticinin dava açma kapsamı
İstihkak iddiası üzerine icra müdürlüğü tarafından iik'nun 97/1 maddesindeki prosedür işletilmese de dava açma süresi henüz başlamayacağından 3.kişi, hacizli mal satılarak bedeli alacaklıya ödeninceye kadar istihkak davasını açabilir.
Haksız tutuklama tazminatı - haksız tutuklama tazminat dilekçesi - haksız tutuklama nedeniyle tazminat kararının icrası - haksız tutuklama tazminat harç - haksız tutuklama tazminatı dava açma süresi - haksız tutuklama tazminatı nasıl tahsil edilir - haksı
Medeni hakları kullanma ehliyeti - genel kurul kararının iptali - kooperatif genel kurulu - kayyım atanması davası - kooperatifler kanunu - kooperatif ortaklığı - kooperatiften ihraç - yargılama giderleri - dava açma ehlıyetı - vekalet sözleşmesi - davan
İdari yargı - yetki - hukuka aykırı - dava açma süresı - ıspat yükü - vergi ziyaı - siyasi parti - seçim kurulu - kanun yararına temyiz - ilk derece mahkemesi
İcra müdürlüğü - ihalenin feshi - dava ehliyeti - rehin hakkı - satış ilanı - dava açma ehliyeti - icra mahkemesi - temlik
Taşınmaz - keşif - kadastro - imar ihya - taraf teşkili - kültür arazisi - aktif dava açma ehliyeti - eksik araştırma - tescil - çelişki
dava açma süresi süre düzeltme ve şikayet yolu idari yargılama usulü kanunu
Birleşen dava - destekten yoksun kalma tazminatı - dava açma süresı - tazminat davası - bilirkişi raporu - tam yargı davası - velayet - vekalet ücreti - maddi tazminat - sözleşme
Dava açma süresi - kira sözleşmesi - belirli süreli - borçlar kanunu - ürün kirası - feshi ihbar - taraflar - taşınmaz - tahliye - teslim - terk - bağ
Dava açma süresı - şart tasarruf - yalan beyan - görev - ödeme iradesi - sebepsiz zenginleşme hükümleri - sebepsiz zenginleşme kuralları - yasal faiz - borçlar hukuku - temyiz harcı
Tebligat - iflas idaresi - iik - sıra cetveli - karar düzeltme - iflas dairesi - dava açma süresı - dava şartı - para olarak - davanın usulden reddi
Muvazaa - icra takibinin iptali - sıra cetveline itiraz davası - iik - çelişki - vekalet ücreti - dava açma süresı - yargılama giderleri - ıspat yükü - icra müdürlüğü
Fesih bildirimi - dava açma süresı - iş akdi - iş sözleşmesi - tebliğ etme
Dava süresi - görevli mahkeme - haciz ihbarnamesi üzerine açılacak menfi tesbit davası - icra tetkik merciince verilen görevsizlik kararının süreye etkisi
İflas masasına kayıt ve kabul istemi - tebliğ masrafları avansı - dava açma süresi
Hak düşürücü süre - dava açma süresi - iflas idaresi - davanın reddi - sıra cetveli - iflas masası - taraflar - tebligat - gerekçe - iik
Birleşen dava - ticaret mahkemesi - iflas masası - iik - sıra cetveline itiraz - dava açma süresı - iflas idaresi - alacaklılar toplantısı - derdest dava - tebligat
Hak düşürücü süre - dava şartı - iflas idaresi - dava açma süresı - sıra cetveline itiraz - davanın usulden reddi - karar sonucu - iik - tebligat
İik - iflas idaresi - sıra cetveline itiraz - dava şartı - tebligat - dava açma süresı - yargılama giderleri - iflas erteleme - konusuz kalan dava - davanın usulden reddi
Dava açma hakkı - evlatlığın alt soyu - muris muvazaası - tapu iptali ve tescil
Dava süresi - görevli mahkeme - ödeme emrinin iptali
Davacının yetkili olmayan mahkemede dava açması - davalının seçim hakkını yanlış kullanması - sigorta şirketinin işletene karşı açtığı davada yetkili mahkeme - yetki ilk itirazı - yetkide seçim hakkınının davacıya ait olması
Dava açma süresı - süre aşımı - idari yargı - dava açılması - düzenleyıcı işlemler - uygulama işlemı
Dava açma zamanı - mahkemenin taleple bağlı oluşu - orman tahdidine itiraz davası
İdari dava açma süresi, eylemin idariliği
Dava açma süresi - temerrüt nedeniyle tahliye
İdari eylem - dava açma süresı - süre aşımı - karar düzeltme - davanın açılması - idari yargı - idare mahkemeleri - idari dava - zımni ret
Davaya konu taşınmazların hukuki durumu - orman sayılan yerlerden olduğu, zilyetlikle kazanma koşullarının oluşmadığı iddiasıyla mahkemeye açılan dava süresi - zilyedlikle ormandan toprak kazanma
Dava açma hakkı - konutun işyeri olarak kullanılması
İdari davalar - hizmet kusuru - kusursuz sorumluluk ilkeleri - dava açma süresı - nedensellik bağı - idari eylem - görev - idare hukuku - hukuki sebep - kamu hizmeti
Yem bedeli - tali yol - dava açma süresı - hukuka aykırı - tazminat talebi
Vekalet ücreti - dava açma ehliyeti - idari yargılama hukuku
Belediye bütçesi, dava açma ehliyeti, - türk mühendis ve mimarlar odaları birliği
Dava açma ehliyeti - menfaat ihlali - vesayet yetkisi - il idaresi kanunu (5442) il idaresi kanunu - karayolları trafik kanunu (2918) karayolları trafik kanunu
Dava açma süresi - para cezası - zımni ret - işlemi - özel kanun - genel kanun
İflas idaresi - iflas masası - sıra cetveli - dava açma süresı - icra müdürlüğü - icra ve iflas kanunu - iik - süreler
Yönetim kurulu - genel kurul gündemi - kesinleşme - karşı dava - dava açma süresı - genel kurul kararı - kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası
Yönetim kurulu - genel kurul gündemi - kesinleşme - karşı dava - dava açma süresı - genel kurul kararı - kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası
Yönetim kurulu - genel kurul gündemi - kesinleşme - karşı dava - dava açma süresı - genel kurul kararı - kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası
Dava açma hakı - haksız dava açılması nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi
Zamanaşımı - ceza yargılaması - tazminat - ceza davası - 6831 sayılı kanuna muhalefet - sulh ceza mahkemesi - dava açma süresı - düşme kararı
Dava açma süresı - düzenleyıcı işlemler - uygulama işlemı
Dava açma süresı - idari dava - idari yargı - yetki - görev - uygulama işlemı - parasal hak - idari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - hesaplanması
Dava açma süresı - idari dava - idari yargı - yetki - görev - uygulama işlemı - parasal hak - idari işlemin kaldırılması - idare mahkemeleri - hesaplanması
Dava açma süresı - ıslah - karar düzeltme - tenkis - asıl davada - hak düşürücü süre - birleşen dava - vasiyetnamenin iptali
Yönetim kurulu - ortak alanlar - bağımsız bölüm - kat maliki - yetki - kat malikleri kurulu - oranı - alacak davası - yerel mahkeme kararı - dava açma ehliyeti
Prim ve gecikme zammı borcunun ödenmesi - iptal davası açma süresi - hak düşürücü süre
Kadastro - görev - kamu düzeni - asliye hukuk mahkemesi - taşınmaz mal - dava açma süresı - mahkemesinin yetkisi - birleştirme - süreler
Taşınmaz - üçüncü kişi - iptal ve tescil - karşı dava - mirasçıların katılımı - mülkiyet - kamu düzeni - dava şartı - aktif dava açma ehliyeti
Kadastro - görev - kamu düzeni - asliye hukuk mahkemesi - dava açma süresı - yetki
Kadastro - görev - kamu düzeni - asliye hukuk mahkemesi - dava açma süresı - yetki
Kadastro - görev - kamu düzeni - asliye hukuk mahkemesi - dava açma süresı - yetki
İik - itirazın iptali davası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - ödeme emrı - icra
Yetki - teslim - yazılı belge - husumet - dava açma ehliyeti - şirketi temsil - kötü niyet tazminatı - icra takibi - menfi tespit davası - ticari defterler
Tescil - taşınmaz - kadastro - dava açma süresı - arsa niteliği - hukuki nedenler
Kesinleşme - dava hakkı - dava açma süresı - tazminat davası - hak düşürücü süre - süreler - dava şartı - hak sahibi - dilekçenin reddi kararı - görev
Şart tasarruf - borçlar hukuku - dava açma süresı - sebepsiz zenginleşme kuralları - sebepsiz zenginleşme hükümleri
Ekonomik ve sosyal durum - dava açma ehlıyetı - davanın reddi - temyiz harcı - nafaka
Taşınmaz - üçüncü kişi - mirasçıların katılımı - iptal ve tescil - karşı dava - kamu düzeni - dava şartı - istihkak davası - zamanaşımı - aktif dava açma ehliyeti
İik - karşılıksız çek - sıra cetveli - iflas idaresi - dava açma süresı
Sıra cetveli - iflas idaresi - dava açma süresı - iik - tebligat - iflas masası
Hak düşürücü süre - iik - sıra cetveline itiraz - icra iflas kanunu - ticaret mahkemesi - dava şartı - dava açma süresı - ticaret sicili - iflas idaresi - iflas dairesi
Sıra cetveli - dava şartı - iflas masası - hak düşürücü süre - dava açma süresı - davanın usulden reddi - karar sonucu - iik - tebligat
Genel kurul kararı - yönetim kurulu - hak düşürücü süre - ticaret mahkemesi - kesinleşme - sabit fiyat - dava açma süresı - verilen süre - kooperatifler kanunu - davanın usulden reddi
Dava açma süresi haberleri Dava açma süresi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim