Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

BOŞANMA DAVASI SEBEBİYLE İHTİYATİ TEDBİR KARARI İçtihatları

BOŞANMA DAVASI SEBEBİYLE İHTİYATİ TEDBİR KARARI Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "BOŞANMA DAVASI SEBEBİYLE İHTİYATİ TEDBİR KARARI" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

İhtiyati tedbir kararının temyiz edilmesi - ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddi - boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı

Boşanma davasında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağı
Boşanma davasından önce gerçekleşmesi halinde ve buna davada dayanılması durumunda hükme esas teşkil edebileceği
Boşanma davasında uzlaşma halinde tarafların avukatlık ücretinden müştereken sorumlu olmayacağı
Süresi içinde açılmasa dahi karşı boşanma davasının asıl davayla birlikte görülmesi gereği
İflas erteleme davasında tedbir kararından sonra açılacak takiplerin durumu nedir?
İhtiyati tedbir yoluyla satışın önlenmesi tedbir kararları satışı engeller mi?
3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi ihtiyadi tedbir kararı satışı engeller mi?
Boşanma davası - yoksulluk nafakası - tedbir nafakası
Boşanma davasında maddi tazminatın belirlenmesi biçimi
Tam kusurlu eşin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açması
Eşlerin karşılıklı fiziksel şiddeti -boşanma davası
Boşanma davası sırasında yoksulluk nafakasından feragat eden yeniden nafaka talep edemez
Boşanma davasına sunulan pornografik görüntü içeren cd nedeniyle özel yaşamın ihlali-hakaret
Resmi nikahlı eşin özel hayatına ilişkin mesajların boşanma davasında delil olarak kullanılması
İflas hukuku • iflasın ertelenmesi davası • tedbir kararı • icra takipleri
Boşanma davasında tazminat talepleri kapsamında ihtiyati haciz kararı verilebileceği
Boşanma davasında tazminat isteminde nisbi harç manevi tazminat ölçütü
Boşanma davası • boşanma koşullarının gerçekleşmesi
Kadına fiziki şiddet uygulanması • boşanma kararı
Boşanma davası • yetki • yerleşim yeri
Boşanma davasında maddi manevi tazminat
İhtiyati haciz talebi menfi tespit davası ihtiyati tedbir
Boşanma davası - eşlerin tekrar birlikte yaşaması
Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat -ihtiyati tedbir
Boşanma davasında yetki itirazı • ön sorun
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir kararı
Boşanma davasında tazminat
Boşanma davasından sonraki olaylar şiddetli geçimsizlikler • kusur
Boşanma davasında davalı taşınmazına ihtiyati tedbir konulamayacağı
Boşanma davası - yetkili mahkeme
Boşanma davası evlilik birliğinin temelinden sarsılması
Kiracılık sıfatının tespiti ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi
İflasın ertelenmesi • ihtiyati tedbir • icra takipleri
Belirsiz alacak davası • ihtiyati tedbir
İhtiyati tedbirin amacı - taşınmazın tapu kaydına ahara devir ve temlikini önleyici tedbir konulması - ihtiyati tedbirin teminat karşılığı konulması
Muris muvazaası - ihtiyati tedbir
Boşanma kararı • hükmün kısmen temyizi kesin delil
Eşler arasındaki mülkiyet anlaşmazlığı boşanma davası
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasına dayalı boşanma davasında ziynet eşyalarının iadesi istemi
Terke dayalı boşanma davası
İflas ertelemesi • tedbir kararı • süre uzatımı
Boşanma davası sürecinde eşinin bir başkasıyla müstehcen görüntülerini başkalarına göstermek
Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olmamış ise yoksulluk nafakasının üfe oranında artırılması suretiyle dengenin sağlanması gerekir
Boşanma kararının kesinleştiği tarihten takip tarihine kadar yükümlü olunan nafaka miktarından,davacı nafaka yükümlüsünün ödemiş olduğu nafaka miktarı ile ortak çocuğun davacı nafaka yükümlüsü babanın yanında kaldığı süre hesap edilip, miktar yönünden mah
Nafakada üfe artışının boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yapılması gereği
Nafakanın artırımı davasında üfe endeksinin boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren baz alınması gerekir
Çocukların aşılanması konusundaki tedbir kararının duruşmalı olarak yapılması gerekir
Tanık beyanlarının delil niteliği boşanma davası birlikte yaşamanın kanunen mümkün görünmemesi tanık beyanı
İhtiyati tedbir kararının temyizi içtihadı birleştirme kararı -tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalıdır
3. kişi ihtirazı kayıtta alacaklıya ödenmemesi şerhi olmaması, istihkak davasında tedbir kararı verilmiş olmasının sonuçları
İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
Karşılıklı açılan boşanma davası iki tarafın da kusurlu olması
Boşanma davasında delil elde etmek için gizlice fotoğraf çekmek suç değildir
Evlenmeden önceki olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez.
İran vatandaşının ülkesine iadesinin durdurulmasına ilişkin tedbir kararı
Bir kısım tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesi-boşanma davasında tanık delili
Takipte menfi tespit kararı verilmiş olması yapılmış ihaleyi etkilemez- takipte verilen ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir
İflas erteleme davasında yapılacak takiplerin durdurulması tedbir kararı, takip yapılabilmesini ancak yapılır yapılmaz durması anlamındadır.
İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp,iik 179/b gereğince verilen tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece ihtiyati haczi engellemez
İlamda tahsilde tekerrür kaydı yoksa ayrı yaşama hakkından doğan tedbir nafakası ile boşanma davasında karar altına alınan tedbir nafakalarının ayrı ayrı ödeneceği
Küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma davasında eşin soruşturma belgelerinin getirtilip incelenmesi gerekir
Boşanma davası devam ederken sunulan sadakatsizlik iddialarına ilişkin yeni delil ve olguların da değerlendirilmesi gerekir
Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası- zararın tespiti
İflas erteleme kararı kesinleşmediği ve aksi de belirtilmediği sürece tedbir kararı kesinleşene kadar geçerlidir
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. iik'nun 72/4.nedeniyle hmk 397/ 2 burada uygulanmaz.
Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı hmk 397/2 maddesi gereğince aksi belirtilmediği sürece karar kesinleşene kadar devam eder.
Boşanma davasından sonra velayet altındaki çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin
Boşanma davasında tazminat talep eden tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.
İflasın ertelenmesi davası - asliye hukuk mahkemesi - ticari işletme rehni - muhafaza tedbirleri - temyiz sebepleri - gerekçeli karar - süresiz şikayet - karar düzeltme - mahkeme kararı - icra müdürlüğü - tedbir kararı - şirket müdürü - icra dairesi - ka
Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması - icranın geri bırakılması - kambiyo senetleri - tasarrufun iptali - yetkili mahkeme - ihtiyati tedbir - istihkak davası - ihtiyati haciz - kıymet takdiri - dava açılması - iptal davası - senet iptali - icra takib
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması - iflasın ertelenmesi davası - haciz ihbarnamesi - yönetim kurulu - alacaklı banka - iflas erteleme - hukuki sonuç - hukuki yarar - kanun koyucu - hukuki işlem - üçüncü kişi - hapis hakkı - maddi hukuk - kısıtlama -
Maddi ve manevi tazminat - hukuka aykırı delil - dürüstlük kuralı - evlilik birliği - kişilik hakları - boşanma davası - temyiz kudreti - direnme karari - aile mahkemesi - kusur tespiti - davanın reddi - birleşen dava - kişilik hakkı - usul hukuku - üçün
Taşınmaz - haczin kaldırılması - asliye hukuk mahkemesi - devir ve temlik - icra müdürü - cebri icra - ihtiyati tedbir kararı - mülkiyet hakkı - icra müdürlüğü - lımıted şırket
Boşanma davasında ibraz edilen cep telefon ve sim kartların kime ait olduğu araştırılmadan ve bilirkişi vasıtasıyla mesaj dökümleri alınmadan karar verilmesi yasaya aykırıdır.
İcra mahkemesi - istihkak davası - iik - tedbir kararı - halin icabı - icra hakimi - icra müdürü - istihkak iddiası
Boşanma davasında eşin iktidarsız olduğunun ileri sürülmesi-manevi tazminat -görevli mahkeme
Boşanma davasında ikinci kez tanık listesi verilmesi
Boşanma davasında az kusurlu eş yararına manevi tazminata hükmedilmesi gereği
Karşılıklı boşanma davası-zinaya dayalı karşı dava için hüküm kurulmamış olması
ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir kararı tedbir kararı
çekin keşidecisinin çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir istemi çekin kambiyo senedi vasfında icra takibine konu edilmemesi hususunda ihtiyati tedbir istemi
Asliye hukuk mahkemesi - konusuz kalan dava - şikayet dilekçesi - teminat mektubu - tedbir kararı - icra dosyası - tehiri icra - ibra
Tedbir kararı - erteleme - icra takibi - ticari işletme rehni - sınır taşı - muhafaza tedbirleri - iflasın ertelenmesi - davanın reddi - ticaret mahkemesi - yargıtay hukuk genel kurulu
İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir
Tasarrufun iptali davasi - ticaret mahkemesi - icra mahkemesi - tedbir kararı - görevsizlik - yetki - iik
Karşılıklı boşanma- boşanma davasından sonraki sadakatsizlik iddiası -maddi ve manevi tazminat
Yoksulluk nafakasının kaldırılması - boşanma davası - temyiz harcı
Davacı (kadın) - boşanma davası - ön inceleme duruşması - tazminat - taşınmaz - ayrılık davası - tahkikat aşaması - birleşen dava - tedbir kararı - boşanma kararı
Aile mahkemesi - boşanma davası - tedbir nafakası - derdest - ara kararı - iştirak nafakası - tekerrür - ayri yasama - kötü niyet - özel okul
Direnme karari - bozma kararına uyulması - aile mahkemesi - maddi ve manevi tazminat davası - bozmaya uyma - ön sorun - karşı dava - hukuk usulü muhakemeleri kanunu - takdir yetkisi - boşanma davası
Karşı dava - kusur - manevı tazmınat - velayet - boşanma davası - yoksulluk nafakası - davacı (kadın) - şiddetli geçimsizlik
Davacı (kadın) - tazminat - hak düşürücü süre - boşanma davası - boşanma sebebi - evlilik birliginin temelinden sarsilmasi - baska kadin - nafaka
Temyiz dilekçesi - tanık beyanları - boşanma davası - davacı (kadın) - davanın reddi - ziynet eşyası - terk
Tahkikatın sona ermesi - boşanma davası - ıslah
Boşanma davası-karşılıklı kusur
Boşanma davası-eşit kusur-yoksulluk nafakası
Karşılıklı boşanma davası- kusur durumu
Boşanma davası-kadının daha fazla kusurlu olması- maddi ve manevi tazminat
Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat-kusur durumu
Boşanma davasında eşit kusur- kadının çantasında başka erkeğin resmini taşıması-kocanın kadını bakire olmamakla suçlaması
Boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı haberleri Boşanma davası sebebiyle ihtiyati tedbir kararı makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim