Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

657 sayılı yasa’ın 4/b maddesi İçtihatları

657 sayılı yasa’ın 4/b maddesi Kararları

2.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "657 sayılı yasa’ın 4/b maddesi " terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
İçtihat

Asli memurluğa atanma, hizmet süresi - 657 sayılı yasa’nın 4/b maddesi kapsamı

Hmk 36. maddesi, reddi hâkim
Hmk 36. maddesi, reddi hâkim
Tck'nun 116. maddesiyle birlikte 119. maddesinin de uygulanması durumunda artık suç uzlaşma kapsamında kalmayacağı
6831 sayılı kanunun 2/b maddesi ile orman sınırı dışına çıkarılan taşınmazın tapu kaydının iptali istemi ile açılan dava
6831 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca 10 yıllık hak düşürücü süre içinde dava açılması hakkının hatırlatılması
Sahte belgelerle kredi kartı almasının sadece t.c.k.'nun 245/2. maddesinde düzenlenen oluşturduğu
Tescili istenen taşınmazın makiye ayrılan sahada kaldığından 30.04.2010 tarih 2004/1-1 sayılı y.i.b.b.g.k. gereğince zilyetlikle kazanılamayacağı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi
6100 sayılı hmk 42/5. maddesine göre reddi hâkim yoluna ilişkin olarak özel bir tekerrür durumu
Uyuşturucunu kullanmanu ortaya çıkaran sanık hakkında tck'nın 192/2. maddesi gereğince
Sim kart, tck’nın 297/1 maddesi kapsamında kalır
Bonoya karşılık senet verilmesi iik’nın 169/a maddesinde açıklanan nitelikte itfa ya da imhal sayılamaz
Nitelikli dolandırıcılıkta galericilik serbest meslek sayılır mı?
Usulsüz tebligat - askeri üst - içine serbestçe girilemeyen yer - 7201 sayılı kanunun 18
İhalenin feshi davasının redii halinde davacıyı ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.” düzenlemesinin , anayasa’nın 2. maddesine aykırı olmadığına i
Hmk öncesi açılmış davalarda gider avansı -3402 sayılı kanunun 36 .md. uygulaması
İşverene büyü yapılması fesih sebebi sayılır mı?
Bana karışamazsın artistlik yapma - şeklinde sözler geçerli fesih sebebi sayılır mı
Hayvan bakıcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, 399 sayılı k.h.k.’nin 3, 25. md., sözleşmeli personel
2863 sayılı kanuna aykırılık izinsiz kazı yapmak
Trafik sicili • tebligat yasası’nın 35. maddesi eski malikin adresi
28.05.2014 tarihindeki önceki tüketici işlemlerinden kaynaklanan davalara 4077 sayılı kanun uygulanacaktır.
5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle muhtarlar da sigortalıdır
Tebligat yasasının 35. maddesi • noterde düzenlenen sözleşme
Ruhsatsız diş laboratuarı açmak- 1219 sayılı kanuna muhalefet
5607 sayılı yasaya aykırılık , yakalanan eşyanın menşeinin araştırılması gereği
Hizmet borçlanması • 5510 sayılı kanun - yurt dışı çalışması
Vakıf üniversitelerinin personeli hakkında, 2547 sayılı kanun’un 53’üncü maddesinin uygulanamayacağı
2942 sayılı kamulaştırma kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak devir isteminde, istem konusu binanın zemininden ayrı olarak mülkiyet devrine konu edilemeyeceği hakkında.
556 sayılı khk’nin 8/1-b ve 8/3 maddeleri uyarınca davalı tarafça aynı hizmetler için tescil olunan dava konusu “eski konak” markasının hükümsüzlüğünü de talep edebileceği
Unvanın tescil olunduğu 1996 tarihinden huzurdaki davanın açıldığı 16.08.2012 tarihine kadar geçen uzunca bir süre sessiz kalan davacının işbu davayı açmasının mk 2. maddesine aykırı davranış oluşturup oluşturmadığının tartışılmaması gerekir.
2007/07029 sayılı "elektro mekanik kuş kaçırıcı cihaz" ve 2007/05174 sayılı "kuş kaçırıcı cihaz" ürünlerine ilişkin faydalı model ve endüstriyel tasarım
Kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet.-uyarlama davasının duruşmalı yapılması gereği
Kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya aykırılık
Temerrüt faizine ilişkin 6098 sayılı tbk'nın 120. maddesinin uygulanabilir mi?
Kasten öldürme, kasten yaralama, kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, 6136 sayılı yasaya muhalefet.
Kasıtlarının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürmena teşebbüsten tck'nun 35. maddesi uyarınca makul bir ceza belirlenerek cezalandırılmaları gerektiği
Gerekçeli karar başlığında, mağdurun/maktulün nüfus bilgilerinin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı cmk’nın 232/2-b maddesine muhalefet edilmesi doğru değildir
Entelektüel işlevsellik, toplumsal beceriler ve sorumluluk, iletişim, günlük yaşam becerileri gibi alanlarda yetersizlik saptanıp "hafif derecede mental reterdasyon" tanısı konularak tck'nun 32/2. maddesinden yaralanacağının bildirilmesi halinde müşahadel
Olaydan birkaç saat önce mağdura yönelik "bugün son günün, akşama kadar öleceksin" şeklindeki sözünün ise iradesini açıklama niteliğinde olup ayrıca tehditnu oluşturmayacağı, eylemlerinin bir bütün halinde 5237 sayılı tck'nun 81. ve 35. maddeleri uya
Uyarlamaya ilişkin hükmün anayasa’nın 141, 5271 sayılı cmk.nun 34 ve 230. maddelerine aykırı olarak gerekçesiz bırakılması,
Mağdurdan sanığa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden eylem nedeniyle sanık hakkında tck.nun 29. maddesi gereğince asgari oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Sanığın mağdur niyazi ile resmi nikahla evli olmadığı halde, hakkında tck'nun 81/1 maddesi yerine tck'nun 82/1-d maddesi uyarınca hüküm kurulması,
Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralama, 6136 sayılı yasa'ya muhalefet.
Sanık adnan’ın kendi çabalarıyla neticenin gerçekleşmesini önlediği anlaşılmakla, 5237 sayılı tck.nun 36. maddesi uyarınca tamamlanmış olan kasten
Mağdurların "biz senin hayvanlarını mı güdeceğiz" şeklinde cevap vermelerinin haksız tahrik oluşturduğu şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile sanık lehine tck'nun 29. maddesi uygulanmak suretiyle yazılı şekilde eksik ceza tayini,
Kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı maddesi
Marketten hırsızlık yapan ve kavga çıkartan grup içindeki maktülün ölümüyle ilgili olayda 5237 sayılı tck’nın 37. maddesi yollamasıyla 82/1-e, 29, 62 uygulanmalıdır.
Olay tarihinde mağdur yaşar’ın yaşı 17 yıl 10 ay 10 gün olduğundan tck’nun 6/1-b maddesi uyarınca mağdurun çocuk olduğu da kabul edilerek hüküm kurulmalıdır
Sanık kangütme saiki ile öldürmendan 5237 sayılı tck.nun 82/1-j, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünün de bu yönde olduğu anlaşılmakla, ek savunma hakkı tanınmalıdır
Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan davalara bakma görevi tüketici mahkemesine ait ise de; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun'un geçici 1/1.maddesine göre; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemeler
6183 sayılı kanun - kabahatler kanunu
Hızmet kusuru, davanın görev yönünden reddı - 2918 sayılı karayolları trafık kanunu
Vareste bulunma talebi olmayan sanığın yokluğunda karar verilemez. sanığın 6352 sayılı yasadan yararlandırma gereği
İik'nın 24. maddesine göre aracın değeri, borsadan veya ticaret odasından sorup belirlemesi gerekir.
6136 sayılı yasa • silah tanımı
İstihkak iddiası • istihkak iddiasının 6183 sayılı yasa'ya göre değerlendirilmesi
2577 sayılı idarı yargılama usulü kanunu 54. md. - temyız üzerıne verılen kararlara karşı bır defaya mahsus karar düzeltme istemınde bulunabıleceğı,
Asli memurluğa atanma, hizmet süresi - 657 sayılı yasa’nın 4/b maddesi kapsamı
İhalelerden yasaklanma işlemi - 4734 sayılı
2886 sayılı devlet ihale kanunu - 4734 sayılı kamu ihale kanunu
775 sayılı gecekondu kanunu - şahıs arsası
Malı teslim aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde satıcı veya malike ayıp ihbarında bulunur ise, bu durumda malı teslim aldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde 4077 sayılı kanun’a dayanarak dava açabilecektir.
6100 sayılı hmk döneminde dosya ilk kez işlemden kaldırıldığına ve mülga 1086 sayılı humk döneminde bir işlemden kaldırma kararı verilmediğine göre kazanılmış bir haktan söz edileme
Sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanırken; tck'nin 50/1-a maddesi gereği sonuç ceza adli para cezasına çevrilmiş ise de; öncelikle sanığın mahkumiyeti tekerrüre esas kabul edilirse, tck'nin 58/3 maddesi gereği hapis cezasının tercih edilmesinin gerek
Sanık hakkında hükmolunan cezada katılanın hayati tehlike geçirmiş olması sebebiyle artırım yapılırken yasa maddesinin 87/1-d yerine 87/1-c olarak yazılması,
4926sayılı yasa'ya muhalefet - ön ödeme önerisi - cif değer - gümrük idaresi
5846 sayılı yasaya muhalefet-tekerrür-haklardan yoksunluk-aynı nitelikte yargılaması devam eden eylemler tck 43. ugulanması
Sanık hakkında devam eden aynı nitelikteki yargılamalar nedeniyle 5237 sayılı tck nun 43.maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemesince değerlendirilmesinin gerekmesi,
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs, 5464 sayılı yasaya aykırılık, özel belgede sahtecilik
Facebookta hesap açıp, birlikte çektirdikleri samimi fotoğrafları orada yayınlamaktan ibaret eyleminin, tck'nın 134. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlalnu oluşturduğu
Yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama ve 4422 sayılı yasaya aykırılık
Resmi belgede sahtecilik,sahte kimlik, ruhsatsız silah , 6136 sayılı kanuna aykırılık-
Sanığın bir dönem kız arkadaşı olan mağdurun gecelikle çekilmiş özel fotoğrafını ifşa etmesi tck'nın 134/2-1. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal oluşturur
Sadece sürücü belgesiz trafiğe çıkmasının, tck'nın 179/2. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokmanu oluşturmayacağı,
Çocuğunun annesinin gerçekte s.. ç.. olmasına rağmen, resmî nikâhlı eşi olan şenay'dan olduğunu bildirerek nüfusa kaydını yaptırmaktan ibaret eyleminin, tck.nın 231/1. maddesinde düzenlenen çocuğun soybağını değiştirmenu oluşturduğu
Öz oğlu olup, kendisi ile birlikte yaşayan mağdura sokakta mendil sattıran sanığın, eyleminin tck.nın 232/1. maddesi kapsamında kötü muamelenu oluşturacağı
11 yaşı içinde bulunan ve öz oğlu olan mağdura sokakta pamuk şeker sattıran sanığın eyleminin tck.nın 232/1. maddesi kapsamında kötü muamelenu oluşturacağı
Sanığın, öz çocuğu olan mağdura dua kartı sattırması eyleminin tck.nın 232/1. maddesinde düzenlenen oluşturduğu
Suç tarihi itibarıyla 11 yaş içinde olan mağdura sokakta mendil sattıran sanık annenin eyleminin tck.nın 232/1. maddesinde düzenlenen oluşturduğu
Yerel mahkeme kararı, bozma kararı ile birlikte ortadan kalkıp hukuki geçerliliğini yitirmekte olup, bozulan karar sonraki kararın eki niteliğinde değildir. bu nedenle bozma kararına uyulduktan sonra kurulacak yeni hüküm hmk'nun 297 maddesine uygun olarak
Davacının prim tevkifatları ile tescil iradesini ortaya koyması ve kurumun re’sen tescil yükümünü ihlal etmesi karşısında, davacının ilk prim tevkifatını takip eden aybaşından itibaren 2926 sayılı kanun'a tabi tarım bağ-kur sigortalısı olarak kayıt ve te
Davalı tarafından dosyaya adres değişimine ilişkin bir bilgi ve belge de sunulmamıştır. yapılan tebligatta 35.maddenin 2011 yılında 6099 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önce olduğundan değişiklikten önceki hükmün uygulanması gerekir.
Katılma alacağında zamanaşımı süresi tbk m. 146 (mülga 818 sayılı bk m. 125) uyarınca on(10) yıl olarak uygulanmalıdır (
Kesin hüküm, hüküm fıkrası ile gerekçe arasındaki ilişki -gerekçenin kesin hüküm sayılıp sayılmayacağı
Davacı ile davalı arasında mesleki amaçlı tarımsal sulama aboneliği sözleşmesi bulunduğundan davacı tüketici tanımına uymadığı gibi, olayda 4077 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması da mümkün değildir.
Meskenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapıldığı ve davacının 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici olduğu anlaşılmaktadır. bu duruma göre uyuşmazlığın çözümü tüketici mahkemelerinin görevi içerisindedir.
İskanı bulunmayan taşınmaza elektirik aboneliği talebi -3194 sayılı imar kanununun geçici 11.maddesi
Yabancıların miras davalarını düzenleyen 5718 sayılı milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanunun 43. maddesi ise; “mirasa ilişkin davalar ölenin türkiye'deki son yerleşim yeri, yoksa terekeye dâhil malların bulunduğu yer mahkemesinde görülü
Türk medeni kanunu'nun 596/2.maddesi uyarınca bilinen tüm mirasçılar usulüne uygun çağrılmadan, vasiyetnamenin açılıp okunması doğru değildir.
Tarafların tüm delilleri toplanarak, hmk'nın 31. maddesi gereğince taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıkların aydınlatılması suretiyle aradaki akdi ilişkinin tam olarak belirlenmesi ve hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir
2802 sayılı hakimler ve savcılar kanunu'nun disiplin hükümleriyle ilgili olarak şikayet hakkının kullanılması kapsamında kalan dilekçenin manevi tazminat gerektirmediği
Nasıl elde ettiğini açıklayamadığı yeşil başlı ördeklerin yumurtalarından, anılan kanunun 19. maddesine aykırı olarak izin almadan üretim yapmış ve ürettiği bu ördekleri canlı mühre olarak kullanmasına dayanan tazminat davası
Somut olayda, davalının suç oluşturan orman yangınına neden olma eylemi nedeniyle orman örtüsü zarar gördüğüne göre, 6831 sayılı yasanın 114. maddesi dikkate alınarak davacının uğradığı ağaçlandırma giderine ilişkin zararının ve söndürme giderlerinin kaps
İik 5. maddesine dayanılarak açılan ve icra müdürünün hatalı işlemi nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemi halinde asıl borçludan alacağın tahsil imkanı araştırılmalıdır
818 sayılı bk.'nun 137. maddesi (6098 sayılı türk borçlar kanunu'nun 158. maddesi) uyarınca davacının idare mahkemsinden verilen görev yönünden ret kararı nedeniyle o arada zamanaşımı süresi dolmuş olsa dahi 60 günlük ek sürede davasını açabileceği
İik'nun 5. maddesindeki “icra iflas dairesi görevlilerinin kusurundan doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılır....bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır”
İik 5. maddesine göre sorumluluğun doğması için aciz vesikasının ibraz edilmesine gerek yoktur.
2942 sayılı kamulaştırma kanununun 11/1-g maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmazlara değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir.
İmar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlarda dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunla belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellen
Dava, tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı tmk’nun 1007. maddesi uyarınca tazmini davası
657 sayılı yasa’ın 4/b maddesi haberleri 657 sayılı yasa’ın 4/b maddesi makaleleri
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim